Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tajomník AS

Tajomník AS zabezpečuje administratívu AS a jeho organizačno-technické záležitosti, výkon prác riadi predseda AS.

Tajomníka AS volí AS z členov akademickej obce fakulty alebo z radov zamestnancov fakulty. 

Tajomník AS

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Miestnosť:F1-161
Telefón:02/602 95 328
E-mail:

Sebastian.sevcikfmph.uniba.sk

Zvolený do funkcie na 2. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 13. novembra 2023.

Pôsobnosť

Pôsobnosť tajomníka AS upravuje čl. 46 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Tajomník AS pri zabezpečovaní administratívnych a organizačno-technických záležitostí AS najmä:

 1. zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí AS a jeho orgánov,
 2. zodpovedá za vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí AS a Predsedníctva AS,
 3. zodpovedá za vyhotovenie zvukového záznamu zo zasadnutí AS,
 4. na žiadosť predsedu komisie vyhotovuje zápisnicu z jej zasadnutia,
 5. vedie zoznam členov AS a jeho orgánov a v spolupráci s predsedom Mandátovej komisie AS zodpovedá za jeho aktualizáciu,
 6. zodpovedá za zverejňovanie materiálov z činnosti AS a jeho orgánov na webovom sídle fakulty a úradnej výveske AS,
 7. zodpovedá za vedenie registratúry AS,
 8. poskytuje súčinnosť volebným komisiám pri zabezpečení organizačných a administratívnych záležitostí súvisiacich s prípravou a priebehom volieb do akademických samosprávnych orgánov,
 9. plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží AS alebo jeho orgány.

Tajomník AS pri výkone svojej funkcie:

 1. môže byť AS alebo jeho orgánmi požiadaný o vypracovanie materiálov pre potreby ich činnosti a rozhodovania,
 2. je prizývaný s poradným hlasom na zasadnutia Predsedníctva AS,
 3. má postavenie pozvaného hosťa na zasadnutiach AS.