Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Mandátová komisia AS

Mandátová komisia AS je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK. Pri výkone pôsobnosti v mandátových a volebných veciach má postavenie výkonného orgánu Akademického senátu FMFI UK.

Mandátová komisia AS má šesť členov, z toho: 

 • štyria členovia komisie sú volení z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty na základe princípu paritného zastúpenia volebných obvodov utváraných pre riadne voľby do zamestnaneckej komory AS,
 • dvaja členovia komisie sú volení z členov študentskej časti akademickej obce fakulty (AOF).

Zloženie

Predseda komisie:

Mgr. Patrick Mydla

študentská časť AOF

Podpredseda komisie:
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.volebný obvod Matematika
  
Členovia komisie:
Veronika Bendíkováštudentská časť AOF
doc. Mgr. Róbert Breier, PhD.volebný obvod Fyzika
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.  (nečlen AS)volebný obvod Informatika
Mgr. Simona Tomášková, PhD.volebný obvod Ostatné pracoviská

Pôsobnosť

Pôsobnosť Mandátovej komisie AS upravuje čl. 10 ods. 5 a čl. 12 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Komisia AS na úseku, pre ktorý bola zriadená, najmä:

 1. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaným AS,
 2. vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života fakulty a predkladá ich AS, dekanovi, prodekanom alebo vedúcim zamestnancom fakulty,
 3. kontroluje spôsob realizácie uznesení AS a Predsedníctva AS,
 4. dozerá na hospodárenie fakulty a správu majetku zvereného fakulte,
 5. spolupracuje pri tvorbe vnútorných predpisov fakulty a ďalších materiálov,
 6. upozorňuje AS, dekana, prodekanov alebo vedúcich zamestnancov fakulty na nedostatky, ktoré zistí na svojom úseku a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu,
 7. plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí AS alebo Predsedníctvo AS.

Mandátová komisia AS ďalej najmä:

 1. prerokúva organizačné zabezpečenie ustanovujúceho zasadnutia AS a ustanovujúceho zasadnutia študentskej komory AS,
 2. rozhoduje o sporných otázkach vo veciach funkčného obdobia orgánov AS, jeho vzniku a skončenia,
 3. plní úlohy podľa Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Zasadnutia 2023/2024

6. zasadnutie (29.04.2024)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

5. zasadnutie (08.04.2024)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

4. zasadnutie (04.03.2024)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

3. zasadnutie (13.11.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

2. zasadnutie (20.10.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

spoločné zasadnutie (18.09.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

Zápisnice zo zasadnutí komisie - 10. volebné obdobie (2022 - 2023)

Zápisnice zo zasadnutí Mandátovej komisie AS  akad. rok 2022/2023 (.zip)