Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Mandátová komisia AS

Mandátová komisia AS je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK. Pri výkone pôsobnosti v mandátových a volebných veciach má postavenie výkonného orgánu Akademického senátu FMFI UK.

Mandátová komisia AS má šesť členov, z toho: 

 • štyria členovia komisie sú volení z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty na základe princípu pomerného zastúpenia volebných obvodov utváraných pre riadne voľby do zamestnaneckej komory AS,
 • dvaja členovia komisie sú volení z členov študentskej časti akademickej obce fakulty (AOF).

Zloženie

Predseda komisie:

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

volebný obvod Informatika

Podpredsedníčka komisie:
Mgr. Ľubomíra Kožehubovávolebný obvod Podporné katedry
  
Členovia komisie:
RNDr. Martina Bátorová, PhD.volebný obvod Matematika
Bc. Boris Bobáľštudentská časť AOF
Bc. Martin Csiba  (doplnený člen - čl. 12 ods. 2 RP AS) študentská časť AOF
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.  (nečlen AS)volebný obvod Fyzika

Pôsobnosť

Pôsobnosť Mandátovej komisie AS upravuje čl. 10 ods. 6 a čl. 12 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Komisia AS na úseku, pre ktorý bola zriadená, najmä:

 1. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaným AS,
 2. vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života fakulty a predkladá ich AS, dekanovi, prodekanom alebo vedúcim zamestnancom fakulty,
 3. kontroluje spôsob realizácie uznesení AS a Predsedníctva AS,
 4. dozerá na hospodárenie fakulty a správu majetku zvereného fakulte,
 5. spolupracuje pri tvorbe vnútorných predpisov fakulty a ďalších materiálov,
 6. upozorňuje AS, dekana, prodekanov alebo vedúcich zamestnancov fakulty na nedostatky, ktoré zistí na svojom úseku a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu,
 7. plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí AS alebo Predsedníctvo AS.

Mandátová komisia AS ďalej najmä:

 1. prerokúva organizačné zabezpečenie ustanovujúceho zasadnutia AS a ustanovujúceho zasadnutia študentskej komory AS,
 2. rozhoduje o sporných otázkach vo veciach funkčného obdobia orgánov AS, jeho vzniku a skončenia,
 3. plní úlohy podľa Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Zasadnutia Mandátovej komisie AS FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.