Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zástupcovia fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ

Zástupcovia fakulty v Akademickom senáte UK (AS UK)

volebné obdobie 1.11.2023 - 31.10.2027

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (KAFZM)
RNDr. Roman Nagy, PhD. (KAFZM)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (KI)
Mgr. Boris Bobáľ (1dFEM)
Mgr. Patrick Mydla (3dBIF)

Zvolení do funkcie vo všeobecných voľbách do Akademického senátu UK v dňoch 24. a 25. októbra 2023.

Zástupca fakulty v Rade vysokých škôl (RVŠ)

volebné obdobie 1.6.2023 - 31.5.2027

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

Zvolený do funkcie na 9. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 24. apríla 2023.

Zástupca študentov fakulty v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ)

volebné obdobie 1.12.2021 - 30.11.2024

Bc. Vendelín Michal Hozzánk (1mEMM)

Zvolení do funkcie v doplňujúcich voľbách do Študentskej rady vysokých škôl v dňoch 21. a 22. novembra 2023.