Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zástupcovia fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ

Zástupcovia fakulty v Akademickom senáte UK (AS UK)

volebné obdobie 1.11.2015 - 31.10.2019

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. (KAMŠ)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (KAFZM)

Zvolení do funkcie vo všeobecných voľbách do Akademického senátu UK v dňoch 19. a 20. októbra 2015.

Mgr. Askar Gafurov (1dINF)

Zvolený do funkcie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK v dňoch 2. a 3. novembra 2016.

Bc. Adam Štefunko (1mIKV)

Zvolený do funkcie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK dňa 24. októbra 2018.

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (KAFZM)

Zvolený do funkcie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK dňa 5. marca 2019.

Zástupca fakulty v Rade vysokých škôl (RVŠ)

volebné obdobie 1.6.2019 - 31.5.2023

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

Zvolený do funkcie na 6. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 15. apríla 2019.

Zástupca študentov fakulty v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ)

volebné obdobie 1.12.2018 - 30.11.2021

Mgr. Askar Gafurov  (1dINF)

Zvolený do funkcie v riadnych voľbách do Študentskej rady vysokých škôl dňa 24. októbra 2018.