Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zástupcovia fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ

Zástupcovia fakulty v Akademickom senáte UK (AS UK)

volebné obdobie 1.11.2019 - 31.10.2023

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (KAFZM)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (KI)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (KAFZM)
Mgr. Boris Bobáľ (1dFEM)

Zvolení do funkcie vo všeobecných voľbách do Akademického senátu UK v dňoch 15. a 16. októbra 2019.

Mgr. Patrick Mydla (3dBIF)

Zvolený do funkcie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK dňa 3. novembra 2022.

Zástupca fakulty v Rade vysokých škôl (RVŠ)

volebné obdobie 1.6.2023 - 31.5.2027

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

Zvolený do funkcie na 9. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 24. apríla 2023.

Zástupca študentov fakulty v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ)

volebné obdobie 1.12.2021 - 30.11.2024

mandát delegáta fakulty v ŠRVŠ je od 17. augusta 2023 uprázdnený