Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zástupcovia fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ

Zástupcovia fakulty v Akademickom senáte UK (AS UK)

volebné obdobie 1.11.2019 - 31.10.2023

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (KAFZM)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (KI)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (KAFZM)
Bc. Boris Bobáľ (2mFJF)
Mgr. Askar Gafurov (4dINF)

Zvolení do funkcie vo všeobecných voľbách do Akademického senátu UK v dňoch 15. a 16. októbra 2019.

Zástupca fakulty v Rade vysokých škôl (RVŠ)

volebné obdobie 1.6.2019 - 31.5.2023

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

Zvolený do funkcie na 6. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 15. apríla 2019.

Zástupca študentov fakulty v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ)

volebné obdobie 1.12.2021 - 30.11.2024

Bc. Ivan Agarský (2mINF)

Zvolený do funkcie v riadnych voľbách do Študentskej rady vysokých škôl v dňoch 16. a 17. novembra 2021.