Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Predseda AS

Predseda AS je výkonným a reprezentatívnym orgánom Akademického senátu FMFI UK.

Funkcia predsedu AS je nezlučiteľná s funkciou vedúceho zamestnanca fakulty a vedúceho odbornej sekcie.

Predseda AS

RNDr. Róbert Kysel, PhD.
Miestnosť:F1-206
Telefón:02/602 95 665
E-mail:

robert.kyselfmph.uniba.sk

Zvolený do funkcie na ustanovujúcom zasadnutí AS FMFI UK pre 11. volebné obdobie dňa 12. júna 2023.

Pôsobnosť

Pôsobnosť predsedu AS upravuje čl. 6 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Predseda AS najmä:

  1. zastupuje AS navonok, predovšetkým v styku s inými orgánmi fakulty, vedúcimi zamestnancami fakulty, orgánmi UK a jej fakúlt,
  2. zvoláva a vedie zasadnutia AS,
  3. podpisuje uznesenia AS a zápisnice z jeho zasadnutí,
  4. z titulu svojej funkcie je členom Predsedníctva AS,
  5. zvoláva a vedie zasadnutia Predsedníctva AS,
  6. podpisuje uznesenia Predsedníctva AS a zápisnice z jeho zasadnutí,
  7. predkladá AS na schválenie návrhy Rokovacieho poriadku AS, Zásad volieb do AS a Zásad voľby dekana FMFI UK,
  8. riadi administratívne a organizačno-technické záležitosti AS,
  9. ako delegovaný zástupca AS je prizývaný na zasadnutia Vedenia FMFI UK a Kolégia dekana FMFI UK,
  10. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS alebo Predsedníctvo AS.