Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Podpredsedovia AS

Akademický senát FMFI UK má dvoch podpredsedov. Každá komora Akademického senátu FMFI UK volí a odvoláva jedného podpredsedu AS spomedzi svojich členov.

Funkcia podpredsedu AS je nezlučiteľná s funkciou vedúceho zamestnanca fakulty a vedúceho odbornej sekcie.

Podpredsedníčka AS zvolená za zamestnaneckú komoru

RNDr. Martina Bátorová, PhD.  (VO Matematika)

Zvolená do funkcie na 14. riadnom zasadnutí Akademického senátu FMFI UK dňa 25. mája 2020.

Podpredsedníčka AS zvolená za študentskú komoru

Mgr. Veronika Turiničová  (1dFKL)

Zvolená do funkcie na ustanovujúcom zasadnutí Študentskej komory AS FMFI UK pre volebné obdobie 2021 - 2022 dňa 8. novembra 2021.

Funkčné obdobie podpredsedu AS zvoleného za študentskú komoru začína zvolením a končí sa 31. mája každého kalendárneho roka.

Pôsobnosť

Pôsobnosť podpredsedov AS upravuje čl. 8 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Podpredsedovia AS najmä:

  1. zastupujú predsedu AS v plnení úloh, ktorými ich poverí,
  2. zastupujú predsedu AS v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie alebo neobsadenia funkcie predsedu AS v rozsahu jeho práv a povinností v ustanovenom poradí,
  3. z titulu svojej funkcie sú členmi Predsedníctva AS,
  4. plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí AS, jeho príslušná komora alebo Predsedníctvo AS.

 

Podpredseda AS zvolený za študentskú komoru je z titulu svojej funkcie predsedom študentskej komory AS ("ŠKAS"). Pôsobnosť predsedu ŠKAS upravuje čl. 40 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Predseda ŠKAS okrem pôsobnosti podpredsedu AS najmä

  1. riadi a organizuje prácu študentskej komory,
  2. organizuje spoluprácu študentskej komory s dekanom, prodekanmi a vedúcimi zamestnancami fakulty,
  3. zastupuje študentskú komoru navonok,
  4. podpisuje zápisnice a uznesenia zo zasadnutí študentskej komory,
  5. ako delegovaný zástupca študentskej komory je prizývaný na zasadnutia Vedenia FMFI UK,
  6. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí študentská komora.