Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Podpredsedovia AS

Akademický senát FMFI UK má dvoch podpredsedov. Každá komora Akademického senátu FMFI UK volí a odvoláva jedného podpredsedu AS spomedzi svojich členov.

Funkcia podpredsedu AS je nezlučiteľná s funkciou vedúceho zamestnanca fakulty a vedúceho odbornej sekcie.

Podpredseda AS zvolený za zamestnaneckú komoru

doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.  (VO Matematika)

Zvolený do funkcie na ustanovujúcom zasadnutí AS FMFI UK pre 10. volebné obdobie dňa 13. júna 2022.

Podpredseda AS zvolený za študentskú komoru

funkcia je od 1. júna 2022 neobsadená

Pôsobnosť

Pôsobnosť podpredsedov AS upravuje čl. 8 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Podpredsedovia AS najmä:

  1. zastupujú predsedu AS v plnení úloh, ktorými ich poverí,
  2. zastupujú predsedu AS v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie alebo neobsadenia funkcie predsedu AS v rozsahu jeho práv a povinností v ustanovenom poradí,
  3. z titulu svojej funkcie sú členmi Predsedníctva AS,
  4. plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí AS, jeho príslušná komora alebo Predsedníctvo AS.

 

Podpredseda AS zvolený za študentskú komoru je z titulu svojej funkcie predsedom študentskej komory AS ("ŠKAS"). Pôsobnosť predsedu ŠKAS upravuje čl. 40 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Predseda ŠKAS okrem pôsobnosti podpredsedu AS najmä

  1. riadi a organizuje prácu študentskej komory,
  2. organizuje spoluprácu študentskej komory s dekanom, prodekanmi a vedúcimi zamestnancami fakulty,
  3. zastupuje študentskú komoru navonok,
  4. podpisuje zápisnice a uznesenia zo zasadnutí študentskej komory,
  5. ako delegovaný zástupca študentskej komory je prizývaný na zasadnutia Vedenia FMFI UK,
  6. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí študentská komora.