Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakty dizertačných prác

Od akademického roka 2020/2021 sa pri obhajobách dizertačných prác odovzdávajú abstrakty dizertačných prác v slovenskom aj anglickom jazyku. Abstrakty sú menej rozsiahle dokumenty ako dovtedy existujúce autoreferáty dizertačných prác. 

Matematika

Moderné metódy riešenia konvexných optimalizačných úloh - Mgr. Roman Kukumberg


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Riešenie priamych a inverzných úloh transportu vody a tepla v pórovitých prostrediach - RNDr. Patrik Mihala


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Mathematical models in yeast biology - Mgr. Peter Barančok


Obhajoba: 30.4.2021
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

Aplikácia modelu s kvázi-lineárnou úžitkovou funkciou dopytu v strategickom rozhodovaní - Mgr. Róbert Patejdl


Obhajoba: 30.11.2020
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Zobrazuje sa 4 súborov, od 1 do 4 z 4.

Informatika

Towards Person Detection based on Skeleton Model with Motion Capture Techniques - Mgr. Adam Riečický


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Approximation Based Similarity Framework for Formal Languages - Mgr. András Varga


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Properties of real and artificial complex networks - Mgr. Andrej Jursa


Obhajoba: 30.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Computational Model of Synaptic Plasticity in CA1 Region of Hippocampus - Mgr. Matúš Tomko


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.

On Usefulness of Information - Regular Languages Case - RNDr. Šimon Sádovský


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Elements of Automated Visual Traffic Analysis - Ing. Viktor Kocur


Obhajoba: 12.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Adaptive Skill Acquisition in Hierarchical Reinforcement Learning - Mgr. Juraj Holas


Obhajoba: 4.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Zobrazuje sa 7 súborov, od 1 do 7 z 7.

Fyzika

Ab Initio Computational Studies of Pressure-Induced Polymerization in Crystals Made of Simple Molecules - Mgr. Ondrej Tóth


Obhajoba: 27.10.2021
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Analysis of Resonant Coupling in 2D Photonic Structures and Picosecond LIBS of Fusion Related Materials - Ing. Matej Pisarčík


Obhajoba: 12.10.2021
Študijný program: kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
Školiteľ: RNDr. Milan Držík, CSc.

Identification of Key Factors of Earthquake Ground Motion in Surface Sedimentary Structures - Mgr. Svetlana Stripajová


Obhajoba: 26.8.2021
Študijný program: geofyzika
Školiteľ: doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

Vplyv orografie na supercely na Slovensku - Mgr. Miroslav Šinger


Obhajoba: 26.8.2021
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Gera, PhD.

Cold plasma in contact with liquids – its chemical effects and selected biomedical and agriculture applications - Mgr. Katarína Kučerová


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.

Vyšetrovanie účinkov studenej plazmy na rakovinové a normálne bunky využitím molekulárnych metód - Mgr. Dominika Sersenová


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: biiofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Long-range proximity effect on the structures superconductor/ferromagnet - Serhii Volkov


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. Ing. Maroš Gregor, PhD.

Dynamické cesty meteoroidov v slnečnej sústave - Mgr. Martina Kováčová


Obhajoba: 6.8.2021
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: doc. RND. Leonard Kornoš, PhD.

Zobrazuje sa 8 súborov, od 1 do 8 z 8.

Pedagogické vedy

Matematické myslenie, postoje k matematike a videohry - Mgr. Mária Čujdíková


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Implementácia mobilných technológií do vyučovania fyziky - PaedDr. Jakub Čevajka


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Argumentácia žiakov pri riešení fyzikálných problémov - PaedDr. Tünde Kiss


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

A historical approach to teachnig selected concepts in mechanics - PaedDr. Jarier Wannous


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Vonkajšie aktivity vo vyučovaní fyziky na gymnáziu - PaedDr. Jozef Trenčan


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Vynálezcovsky orientovaný žiacky projekt vo fyzikálnom vzdelávaní - Mgr. Milan Kováč


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Zobrazuje sa 6 súborov, od 1 do 6 z 6.

Autoreferáty dizertačných prác 

Autoreferáty dizertačných prác sa odovzdávali do akademického roka 2019/2020. Sú v jazyku, v ktorom bola práca napísaná. 

Matematika

Properties of partial-sum discrete probability distributions - Mgr. Michaela Koščová


Obhajoba: 23.10.2020
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.

Phase change and flow in multiphase systems - Mgr. Martin Chudjak


Obhajoba: 24.8.2020
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Peter Guba, PhD.

Rozdelenia pravdepodobností parciálnymi sumáciami: limity, oscilácie a dvojrozmerné zovšeobecnenia - Lívia Leššová


Obhajoba: 24.8.2020
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.

Náhodné dynamické systémy generované zobrazeniami intervalu do seba - Mgr. Jozef Kováč


Obhajoba: 30.6.2019
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.

Concvection in multicomponent systems - Mgr. Martin Hurban


Obhajoba: 20.6.2019
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.

Optimum Design in Nonlinear Models - Mgr. Katarína Sternmüllerová


Obhajoba: 10.5.2019
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.

Optimization in Financial Mathematics - Mgr. Ján Komadel


Obhajoba: 27.8.2018
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Ing. Aleš Černý, PhD.

Optimal Experimental Designs for Estimating Linear Parameter Subsystems - Mgr. Samuel Rosa


Obhajoba: 27.8.2018
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Mikrosimulačný model daňovo-odvodového a sociálneho systému a elasticity ponuky práce na Slovensku - Mgr. Norbert Švarda


Obhajoba: 27.8.2018
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: RNDr. Viliam Páleník, PhD., h.doc.

Dynamical Models in Gene Expression - Mgr. Michal Hojčka


Obhajoba: 24.8.2018
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.

Analytical and Numerical Approximative Methods for solving Multifactor Models for pricing of Financial Derivatives - Mgr. Zuzana BučkováObhajoba: 24.3.2017
Študijný program: aplikovaná matematika
Školitelia: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., prof. Dr. Matthias Ehrhardt

Maximum Principle for Infinite Horizon Discrete Time Optimal Control Problems - Mgr. Mária Holecyová


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Approximation of a point set using lemniscate curves and surfaces - RNDr. Mária Gemeranová


Obhajoba: 24.8.2016
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD.

Texture Aware Video and Image Error Concealment - RNDr. Ivana Ilčíková


Obhajoba: 24.8.2016
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.

Induced subgraphs in strongly regular graphs - Mgr. Kristína Kováčiková

Obhajoba: 10.12.2015
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.

Optimálne navrhovanie blokových experimentov - Mgr. Alena Bachratá


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Empirická dekompozícia režimov a jej aplikácie v hydrológii. - Mgr. Ondrej Marušiak


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Stochastické modely úrokových mier v poisťovníctve - Mgr. Gábor Szűcs


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Rastislav Potocký, PhD.

Collision-free Low Degree Bézier Path with Regular Quadratic Obstacles - RNDr. Barbora Pokorná


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: geometria a topológia
Školitelia: doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc., doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 67. 1 2 3 Posledná strana

Fyzika

Spectrometer and Kinematic Studies for New Physics Searches in Rare K+ to Pi+ Nu Nubar Decay at NA62 Experiment at CERN - Mgr. Zuzana Kučerová


Obhajoba: 16.2.2021
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Charge asymmetry in boosted top quark pair production in pp collisions at the ATLAS experiment - Mgr. Oliver Majerský


Obhajoba: 17.9.2020
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prof. Tobias Golling

Vývoj polovodičových senzorov plynov umožňujúcich odporové prepínanie vyvolané cieľovým plynom - Mgr. Marek Vidiš


Obhajoba: 28.8.2020
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

Gas cleaning by combination of plasma and catalyst - Mgr. Richard Cimerman


Obhajoba: 27.8.2020
Študijný program: environmentálna fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.

Štúdium migrácie materiálov v termojadrových reaktorech metodou CF LIBS – prípad molybdénu - Mgr. Júlia Miškovičová


Obhajoba: 26.8.2020
Študijný program: kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Teoretické štúdium ampérovského párovacieho stavu - Mgr. Lukáš Kopnický


Obhajoba: 24.8.2020 
Študijný program: teoretická fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.

Optical properties of a black hole – plasma system - Mgr. Matej Sárený


Obhajoba: 21.8.2020 
Študijný program: teoretická fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.

The Finite-difference Modelling of Seismic Wave Propagation in the Poroelastic Medium – the 2D P-SV Case - Mgr. Dávid Gregor


Obhajoba: 19.8.2020 
Študijný program: geofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Detection of Trace Amounts of Substances using Ion Mobility Spectrometry Mass Spectrometry (IMS-MS) Technique - Mgr. Bartosz Michalczuk


Obhajoba: 26.2.2020
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Intrinsic charm in proton - Mgr. Juraj Smieško


Obhajoba: 11.2.2020
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

AR_Mosat.pdfStudy of spontaneous fission and K isomerism in rutherfordium isotopes - Mgr. Pavol Mošať


Obhajoba: 26.11.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Study of associated production of the top-quark pair and Z boson - Mgr. Michal Dubovský


Obhajoba: 17.9.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Charge asymmetry in top-quark pair production at 13 TeV in proton-proton collisions with the ATLAS experiment - Mgr. Matej Melo


Obhajoba: 16.9.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Optické vlastnosti aerosólu vo vybraných oblastiach slnečného spektra - Mgr. Peter Hrabčák


Obhajoba: 28.8.2019
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školitelia: RNDr. Pavel Šťastný, CSc.

Time Calibration and Pulse Processing of the Baikal-GVD Neutrino Telescope - Mgr. Lukáš Fajt


Obhajoba: 27.8.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.

Vývoj urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie na analýzu environmentálnych rádionuklidov - Mgr. Ivan Kontuľ


Obhajoba: 26.8.2019
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 157. 1 2 3 Posledná strana

Informatika

Toky, cyklové pokrytia a farbenia signovaných grafov - Mgr. Anna Kompišová


Obhajoba: 21.8.2020
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Edita Máčajová, PhD.

Abstract state space construction in hierarchical reinforcement learning - RNDr. Viliam Dillinger


Obhajoba: 26.8.2019
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Biologically inspired modeling of artificial neuro-glial networks - Mgr. Peter Gergeľ


Obhajoba: 24.6.2019
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Novel Computational Approaches in DNA-Based Clinical Diagnostics - Mgr. Jaroslav Budiš


Obhajoba: 1.10.2018
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Direct Approach to ABox Abduction in Description Logics - Mgr. Júlia Pukancová


Obhajoba: 9.8.2018
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Biologically Inspired Computation Models - Mgr. Michal KováčObhajoba: 17.1.2018
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. 

Conflict Solving in Non-Monotonic Knowledge Bases - RNDr. Martin Baláž


Obhajoba: 11.8.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc. 

Heterogénny bezpečnostný systém - RNDr. Mikuláš Pataky


Obhajoba: 11.7.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Algorithms for High-Throughput Sequencing Data - Mgr. Vladimír Boža


Obhajoba: 7.7.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Balanced Use of Resources in Computations - RNDr. Peter Kostolányi


Obhajoba: 20.6.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Optimization Methods for Real-Time Rendering Accurate Real-Time Hard Shadows - Mgr. Michal Ferko


Obhajoba: 31.8.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Dr. Tomáš Plachetka

Towards Large Fluid Animation using Shallow Water and Navier-Stokes Simulation with SPH - Mgr. Michal Chládek


Obhajoba: 19.5.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Advice complexity of online problems - Mgr. Ivana Kováčová


Obhajoba: 29.2.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Supplementary Information and Complexity of Finite Automata - Mgr. Ivan Kováč


Obhajoba: 9.11.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Biologically inspired computation models - Mgr. Michal Kováč


Obhajoba: 5.11.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Geometrická štruktúra Booleovských funkcií - RNDr. Lucia Haviarová


Obhajoba: 22.10.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.

Colourings and 2-factors of class 2 regular graphs - Mgr. Barbora Candráková


Obhajoba: 2.10.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Saliency map detection and applications - RNDr. Júlia Kučerová


Obhajoba: 22.9.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 62. 1 2 3 Posledná strana

Pedagogické vedy

Analýza úloh algoritmickej súťaže PRASK - Mgr. Michal Anderle


Obhajoba: 31.8.2020
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.

Koncept grafu a jeho porozumenie žiakmi v nižšom sekundárnom vzdelávaní - Mgr. Lucia Budinská


Obhajoba: 31.8.2020
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Motivácia vo vyučovaní programovania - RNDr. Mária Spišáková


Obhajoba: 31.8.2020
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.

Efektivita aplikácií pre mobilné zariadenia vo vyučovaní matematiky - PaedDr. Barbora Djubašáková


Obhajoba: 26.8.2020
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD.

Faktory ovplyvňujúce vzťah žiakov nižšieho stredného vzdelávania k matematike - PaedDr. Monika Reiterová


Obhajoba: 26.8.2020
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Využitie terénnych experimentov s dataloggermi pri dosahovaní cieľov fyzikálneho vzdelávania - PaedDr. Jozef Trenčan


Obhajoba: 29.6.2020 
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Skúmanie vzťahu k matematike v sekundárnom vzdelávaní - Mgr. Vladimíra Laššáková


Obhajoba: 26.8.2019
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Exploring the Potential of Gamification in Secondray and Higher Informatics Education - Mgr. Dana Šuníková


Obhajoba: 31.8.2018
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Programovanie v jazyku Python ako súčasť vyučovania informatiky - PaedDr. Eva Klimeková


Obhajoba: 31.8.2018
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Hodnotenie spôsobilostí vedeckej práce žiakov základnej školy v predmete fyzika - Mgr. Petra Vnuková


Obhajoba: 30.8.2018
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

Koncept cyklu vo vyučovaní programovania nevidiacich žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania - PaedDr. Natália Kováčová


Obhajoba: 30.8.2018
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Didaktická hra v projektovom vyučovaní - Mgr. Martin Dovičák


Obhajoba: 22.8.2018
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Vplyv didaktických hier a hlavolamov na vyučovanie matematiky - PaedDr. Ivana Ochodničanová


Obhajoba: 22.8.2018
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Využitie historického vývoja a aplikácií geometrie pri vyučovaní - PaedDr. Milada Kazdová


Obhajoba: 6.11.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Potreba dôkazov vo vyučovaní matematiky - Mgr. Anton Belan (30.7.2017)


Obhajoba: 30.8.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Porozumenie pravdepodobnosti pomocou štatistického experimentu na úrovni základnej a strednej školy - Mgr. Katarína Čárska


Obhajoba: 30.8.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Spôsobilosti vedeckej práce v súťaži Turnaj mladých fyzikov - Mgr. Miroslava Urbašíková


Obhajoba: 25.8.2017
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Učiteľ fyziky a rozvíjanie schopnosti žiaka pracovať v tíme - PaedDr. Bianka Gergeľová

Obhajoba: 25.8.2017
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Reálny kontext matematických úloh ako motivácia - Mgr. Silvia Bažíková


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Využitie počítačových aplikácií na diagnostikovanie štruktúry matematických znalostí a schopností žiaka - RNDr. Dagmar Môťovská


Obhajoba: 24.7.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 68. 1 2 3 Posledná strana