Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Postdoktorandské pobyty

V nadväznosti na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium poskytuje FMFI UK možnosť postdoktorandských pobytov na svojich pracoviskách a katedrách pre perspektívnych vedcov a vedkyne v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

Pravidelne raz ročne fakulta zverejňuje ponuku pre mladých absolventov doktorandského štúdia. Záujemcovia tu nájdu konkrétne informácie týkajúce sa termínu podania prihlášky, náležitostí prihlášky, finančných a ostatných podmienkach.

Posdoktorandské pozície - aktuálne ponuky

žiadne správy.

Archív ponúkaných posdoktorandských pozícií

Postdoctoral Position in Discrete Mathematics06. 06. 2023

We are seeking qualified applicants with a PhD in Discrete Mathematics/Combinatorics awarded not earlier than in 2018. Application deadline: 25.6.2023

Pozície pre postdoktorandov na FMFI UK02. 03. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.

Postdoctoral position at Department of Experimental...14. 04. 2023

The Department of Experimental Physics seeks candidates for a postdoctoral position in Laboratory of atmospheric plasma applications within the project APVV...

The postdoctoral fellow on neutrino physics experiments 27. 05. 2022

The Department of Nuclear Physics and Biophysics, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava, seeks candidates for a...

The postdoctoral fellow in graph theory07. 06. 2022

Temporary position with 1-year contract (with possible prolongation for another year), non-academic.

Pozície pre postdoktorandov na FMFI UK10. 05. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.

Postdoctoral position at Department of Experimental...02. 06. 2022

The Department of Experimental Physics seeks candidates for a postdoctoral position in Laboratory of atmospheric plasma applications within the project APVV...

Postdoctoral fellow on neutrino physics experiments 12. 07. 2021

The Department of Nuclear Physics and Biophysics, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava seeks candidates for a...

Postdoctoral fellow in the area of Extremal locally uniform...12. 07. 2021

The Department of Algebra and Geometry, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava seeks candidates for a postdoctoral...

Postdoctoral researcher - Optics and Lasers12. 07. 2021

temporary position with 1-year contract (with possible prolongation for another year), non-academic

Správy od 1 do 10 z 13
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-13 Ďalšie > Posledné >>

EURAXESS, európsky portál na zverejňovanie pozícií vedeckých pracovníkov, kde sa povinne zverejňujú pozície v rámci európskych projektov, je ďalším zdrojom informácii o otvorených postdoktorandských pozíciach aj na našej fakulte

Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave taktiež pravidelne zverejňuje výzvy pre perspektívnych mladých vedcov v súlade so smernicou rektora UK. Vnútorný predpis č. 3/2020, ktorý upravuje podmienky a pôsobenie postdoktorandov v rámci Univerzity Komenského v Bratislave

Základné informácie ohľadom postdoktorandských pobytov, vrátane časového harmonogramu, sú zverejnené na stránkach UK

Ďalšie inštitúcie poskytujúce možnosti financovania posdoktoradských pobytov na FMFI UK

Úrad vlády SR

Prostredníctvom svojho útvaru VAIA (Výskumná a inovačná autorita), ktorý sa zaoberá výskumom a inováciami, bolo vypísaných osem výziev na podporu výskumu a inovácii. Detailnejšie informácie nájdete na stránkach VAIA 

Zvlášť pre FMFI UK je významná „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“, ktorá sa zameriava na výskumínkov R2-R4 (Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4 Kód výzvy 09I03-03-V04 Komponent 9) a v rámci ktorej je až 43% objemu prostriedkov alokovaných pre fyzikálne, technické a matematické vedy.  

SAV (Slovenská akadémia vied)

V minulosti fakulta úspešne pôsobila v rámci troch výziev programu SASPRO 2 (Slovenský akademický a vedecký program – súčasť schémy Horizont 2020), ktorý združoval tri slovenské špičkové vedecké a výskumné inštitúcie SAV, UK a STU. FMFI UK bola aktívna v návratových pobytoch pre slovenských odbnorníkov pôsobiacich v zahraničí vytvorením pracovných pozícií vhodných na ich profesionálnu a vedeckú realizáciu, čím prispievajú k pozitívnym výsledkom fakulty. V súčasnosti je už táto výzva uzavretá, avšak SAV vyvíja aktivity v záujme vypísania výzvy SASPRO 3, čo predstavuje perspektívy aj pre FMFI UK. 

SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra)

V rámci „Národného štipendijného programu“ zabezpečuje internacionalizáciu vzdelávania a vedy na Slovensku bez regionálnych limitov. Bližšie informácie sú dostupné na stránke agentúry. Kategória „C“ sa vzťahuje na postdoktorandov, ktorých pozve inštitúcia na Slovensku.

Ďalšie programy tejto inštitúcie napr. CEPUS, Akcia Rakúsko Slovensko sú regionálne vymedzené. Bližšie informácie o nich nájdete tiež na stránkach agentúry (anglická verzia). Dôležité informácie, ktoré sa týkajú napr. zdravotného poistenia, sú dostupné na stránkach Národného štipendijného programu

Európska komisia

Zverejňuje aj výzvy týkajúce sa postdoktorandských pozícii. 

Súčasné postdoktorandské pozície na FMFI UK

V roku 2023 FMFI UK Bratislava poskytla 15 nových miest pre perspektívne postdoktorandky a postdoktorandov. 

V rámci programu SASPRO 2, ktorý je súčasťou schémy Horizont 2020 a ktorý združuje tri slovenské špičkové vedecké a výskumné inštitúcie SAV, UK a STU, jednu novú návratovú postdoktorandskú pozíciu obsadil Dr. Martin Krššák a pôsobí na katedre teoretickej fyziky pod vedením doc. Tomáša Blažeka.

Pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnou na Ukrajine fakulta pripravila v roku 2023 štyri postdoktorandské pozíciie. Obsadené boli tri miesta na katedre experimentálnej fyziky: 

 • Dr. Mykhaylo Bilogovskyy, ktorý pôsobí v spolupráci s doc. Marošom Gregorom,
 • Dr. Ihor Shpetnyy, spolupracuje na projekte doc. Tomáša Pleceníka,
 • Dr. Olena Zhytlukhina, ktorej hostiteľom je Dr. Leonid Satrapinskyy. 

Štvrtá pozícia vytvorená na katedre jadrovej fyziky a biofyziky nebola obsadená z objektívnych dôvodov víťazného uchádzača.


Na základe výzvy Rektorátu UK bolo na FMFI UK vybratých päť uchádzačov: 

 • Dr. Shasha Zheng, ktorá bude pôsobiť pod vedením prof. Róberta Jajcaya na Katedre algebry a geometrie,
 • Dr. Moumene Imane, ktorá bude na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky  spolupracovať s prof. Fedorom Šimkovicom,
 • Dr. Bernard Gitura Kimani bude pôsobiť na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie u prof. Zdenka Machalu,
 • Dr. Savita Verma bude spolupracovať tiež na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s doc. Karolom Henselom,
 • Dr. Rajavelu Hemalaxmi bude pôsobiť na Katedre experimentálnej fyziky  pod vedením prof. Pavla Veisa. 


Na základe výzvy FMFI UK boli na fakulte obsadené štyri postdoktorandské pozície: 

 • na Katedre teoretickej fyziky pod vedením doc. Tomáša Blažeka pôsobí Dr. Eugenia Boffo,
 • na Katedre experimentálnej fyziky pod vedením prof. Štefana Matejčíka pracuje Dr. Vahideh Ilbeigi,
 • taktiež na Katedre experimentálnej fyziky bude spolupracovať s prof. Pavlom Veisom Menéndez Luis Javier Fernández,
 • na Katedre aplikovanej informatiky bude pôsobiť Dr. Nicholas Hananea pod vedením prof. Ľubice Beňuškovej.

V súčasnosti prof. Zdenko Machala a prof. Pavel Veis vytvorili spoločné postdoktorandské miesto, ktoré obsadí Dr. Atikukke Sahithya. 


Súčasne na fakulte pokračujú deviati postdoktorandi vybratí v minulých odbobiach. Na katedre experimentálnej fyziky sú to nasledovní vedci: 

 • v rámci programu SASPRO2 pokračuje vo výskumnej činnosti na Katedre experimentálnej fyziky Dr. František Herman, ktorý postdoktorandskú pozíciu získal v roku 2022,
 • Dr. Vahideh Ilbeigi na Katedre experimentálnej fyziky pod vedením prof. Štefana Matejčíka úspešne ukončila projekt MCSA Maria Currie a v súčasnosti pokračuje v rámci výzvy fakulty,
 • Dr. Oleh Turutanov, ktorý spoluprácu započal v roku 2022, je výskumník ohrozený konfliktom na Ukrajine, a naďalej spolupracuje s prof. Miroslavom Grajcarom


Na základe výziev FMFI UKRektorátu UK boli na postdoktorandské pozície v rokoch 2021 a 2022 prijatí nasledovní postdoktorandi, ktorých výskum pokračoval aj v roku 2023 prípadne ktorých pôsobenie bolo predĺžené:

 • Na Katedre experimentálnej fyziky to boli:
  • Dr. Sukumaran Vanibhapeedikayil Dhanada a Dr.Neelmani, ktorí spolupracujú s prof. Pavlom Veisom,
  • Dr. Shamaila Manzoor, pracuje pod vedením doc. Petra Čermáka.
 • Na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie aj v tomto roku naďalej pôsobili pod vedením Prof. Zdenka Machalu Dr. Kooshki Saeed a Dr.Vazquez Thomas.
 • Na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky od roku 2021 doteraz pôsobí Dr. Amina Khatun pod vedením prof. Fedora Šimkovica.