Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Postdoktorandské pobyty

V nadväznosti na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium poskytuje FMFI UK možnosť postdoktorandských pobytov na svojich pracoviskách a katedrách pre perspektívnych vedcov a vedkyne v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

Pravidelne raz ročne fakulta zverejňuje ponuku pre mladých absolventov doktorandského štúdia. Záujemcovia tu nájdu konkrétne informácie týkajúce sa termínu podania prihlášky, náležitostí prihlášky, finančných a ostatných podmienkach.

Základné informácie

V súlade so smernicou rektora UK v Bratislave (Vnútorný predpis č.4 UK v Bratislave „Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave“), ktorá vychádza z odporúčaní Európskej charty pre výskumných pracovníkov, sa pod pojmom „postdoktorand“ rozumie  absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, ktoré absolvoval na inej vysokej škole ako UK v Bratislave, najneskôr tri roky pred pridelením postdoktorandského pobytu a súčasne nedovŕšil vek 35 rokov.

Postdoktorandský pobyt sa zakladá na uzatvorení pracovnej zmluvy na dobu určitú v trvaní jedného roka. Súčasne s pracovnou zmluvou postdoktorand uzavára i zmluvu o udelení grantu (viď. link uvedený nižšie). Postdoktorandský pobyt je viazaný na riešenie grantových projektov, ktorých zodpovedným riešiteľom je spravidla hostiteľ postdoktoranda.

Na základe kladného posúdenia práce postdoktoranda môže byť jeho pobyt predĺžený, avšak celková dĺžka trvania postdoktorandského pobytu nesmie presiahnuť tri roky.

Pri predĺžení pobytu resp. pracovnej zmluvy sa už nepriehliada na podmienku časového limitu ukončenia doktorandského štúdia a podmienku dosiahnutého veku.

Na predĺženie prípadne opätovné uzatvorenie pracovného pomeru nie je právny nárok.

https://uniba.sk/veda/postdoktorandske-pobyty/grant-postdoktoranda-uk-gukpost/

a

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/postdoktorandske_pobyty/2024/GUKPOST/Zakladne_informacie_a_podmienky_GUKPOST_def1__SK.pdf

 

 

Posdoktorandské pozície - aktuálne ponuky

žiadne správy.

Archív ponúkaných posdoktorandských pozícií

Postdoktorandské pozície - aktuálne ponuky23. 05. 2024

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave schválil zriadenie miest nových a pokračujúcich post-doktorandských pobytov v akademickom roku 2024/25 na Fakulte...

Pozície pre postdoktorandov na FMFI UK07. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.

Postdoctoral Position in Discrete Mathematics06. 06. 2023

We are seeking qualified applicants with a PhD in Discrete Mathematics/Combinatorics awarded not earlier than in 2018. Application deadline: 25.6.2023

Postdoctoral position at Department of Experimental...14. 04. 2023

The Department of Experimental Physics seeks candidates for a postdoctoral position in Laboratory of atmospheric plasma applications within the project APVV...

The postdoctoral fellow on neutrino physics experiments 27. 05. 2022

The Department of Nuclear Physics and Biophysics, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava, seeks candidates for a...

The postdoctoral fellow in graph theory07. 06. 2022

Temporary position with 1-year contract (with possible prolongation for another year), non-academic.

Pozície pre postdoktorandov na FMFI UK10. 05. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.

Postdoctoral position at Department of Experimental...02. 06. 2022

The Department of Experimental Physics seeks candidates for a postdoctoral position in Laboratory of atmospheric plasma applications within the project APVV...

Postdoctoral fellow on neutrino physics experiments 12. 07. 2021

The Department of Nuclear Physics and Biophysics, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava seeks candidates for a...

Postdoctoral fellow in the area of Extremal locally uniform...12. 07. 2021

The Department of Algebra and Geometry, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava seeks candidates for a postdoctoral...

Správy od 1 do 10 z 14
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-14 Ďalšie > Posledné >>

EURAXESS, európsky portál na zverejňovanie pozícií vedeckých pracovníkov, kde sa povinne zverejňujú pozície v rámci európskych projektov, je ďalším zdrojom informácii o otvorených postdoktorandských pozíciach aj na našej fakulte

Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave taktiež pravidelne zverejňuje výzvy pre perspektívnych mladých vedcov v súlade so smernicou rektora UK. Vnútorný predpis č. 4/2024, ktorý upravuje podmienky a pôsobenie postdoktorandov v rámci Univerzity Komenského v Bratislave

Základné informácie ohľadom postdoktorandských pobytov, vrátane časového harmonogramu, sú zverejnené na stránkach UK

Ďalšie inštitúcie poskytujúce možnosti financovania posdoktoradských pobytov na FMFI UK

Úrad vlády SR

Prostredníctvom svojho útvaru VAIA (Výskumná a inovačná autorita), ktorý sa zaoberá výskumom a inováciami, bolo vypísaných osem výziev na podporu výskumu a inovácii. Detailnejšie informácie nájdete na stránkach VAIA 

Zvlášť pre FMFI UK je významná „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“, ktorá sa zameriava na výskumínkov R2-R4 (Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4 Kód výzvy 09I03-03-V04 Komponent 9) a v rámci ktorej je až 43% objemu prostriedkov alokovaných pre fyzikálne, technické a matematické vedy.  

SAV (Slovenská akadémia vied)

V minulosti fakulta úspešne pôsobila v rámci troch výziev programu SASPRO 2 (Slovenský akademický a vedecký program – súčasť schémy Horizont 2020), ktorý združoval tri slovenské špičkové vedecké a výskumné inštitúcie SAV, UK a STU. FMFI UK bola aktívna v návratových pobytoch pre slovenských odbnorníkov pôsobiacich v zahraničí vytvorením pracovných pozícií vhodných na ich profesionálnu a vedeckú realizáciu, čím prispievajú k pozitívnym výsledkom fakulty. V súčasnosti je už táto výzva uzavretá, avšak SAV vyvíja aktivity v záujme vypísania výzvy SASPRO 3, čo predstavuje perspektívy aj pre FMFI UK. 

SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra)

V rámci „Národného štipendijného programu“ zabezpečuje internacionalizáciu vzdelávania a vedy na Slovensku bez regionálnych limitov. Bližšie informácie sú dostupné na stránke agentúry. Kategória „C“ sa vzťahuje na postdoktorandov, ktorých pozve inštitúcia na Slovensku.

Ďalšie programy tejto inštitúcie napr. CEPUS, Akcia Rakúsko Slovensko sú regionálne vymedzené. Bližšie informácie o nich nájdete tiež na stránkach agentúry (anglická verzia). Dôležité informácie, ktoré sa týkajú napr. zdravotného poistenia, sú dostupné na stránkach Národného štipendijného programu

Európska komisia

Zverejňuje aj výzvy týkajúce sa postdoktorandských pozícii. 

Súčasné postdoktorandské pozície na FMFI UK

V roku 2023 FMFI UK Bratislava poskytla 13 nových miest pre perspektívne postdoktorandky a postdoktorandov.

Pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnou na Ukrajine fakulta pripravila v roku 2023 štyri postdoktorandské pozíciie. Obsadené boli tri miesta na katedre experimentálnej fyziky:

 • Dr. Mykhaylo Bilogovskyy, ktorý pôsobí v spolupráci s doc. Marošom Gregorom,
 • Dr. Ihor Shpetnyy, spolupracuje na projekte doc. Tomáša Pleceníka,
 • Dr. Olena Zhytlukhina, ktorej hostiteľom je Dr. Leonid Satrapinskyy.
 • Štvrtá pozícia vytvorená na katedre jadrovej fyziky a biofyziky nebola obsadená z objektívnych dôvodov víťazného uchádzača.

Na základe výzvy Rektorátu UK bolo na FMFI UK vybratých päť uchádzačov:

 • Dr. Shasha Zheng, ktorá pôsobí pod vedením prof. Róberta Jajcaya na katedre algebry a geometrie,
 • Dr. Moumene Imane, ktorá sa venuje vedeckej činnosti na katedre jadrovej fyziky a biofyziky  pod vedením prof. Fedora Šimkovica,
 • Dr. Bernard Gitura Kimani pôsobí na katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie u prof. Zdenka Machalu,
 • Dr. Ivan Alexander Urbina Medina pracuje na katedre experimentálnej fyziky  pod vedením prof. Pavla Veisa,
 • ďalšia nová postdoktorandská pozícia bola vytvorená na katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie (doc. Karol Hensel), avšak táto nebola z dôvodu prekážky zo strany víťazného uchádzača obsadená.

Na základe výzvy FMFI UK boli na fakulte obsadené tri postdoktorandské pozície:

 • na katedre teoretickej fyziky pod vedením doc. Tomáša Blažeka pôsobí Dr. Eugenia Boffo,
 • na katedre experimentálnej fyziky pod vedením prof. Štefana Matejčíka pracuje Dr. Vahideh Ilbeigi,
 • na katedre aplikovanej informatiky bude pôsobiť Dr. Nicholas Hananea pod vedením prof. Ľubice Beňuškovej.

V súčasnosti prof. Zdenko Machala a prof. Pavel Veis vytvorili spoločné postdoktorandské miesto, ktoré obsadí Dr. Atikukke Sahithya.


Súčasne na fakulte pokračujú postdoktorandi vybratí v minulých odbobiach.

Sú to nasledovní vedci:

 • V rámci programu SASPRO 2, ktorý je súčasťou schémy Horizont 2020 a ktorý združuje tri slovenské špičkové vedecké a výskumné inštitúcie SAV, UK a STU, dve nové návratové postdoktorandské pozície obsadili v r. 2022 Dr. Martin Krššák, ktorý pôsobí na katedre teoretickej fyziky pod vedením doc. Tomáša Blažeka a Dr. František Herman, ktorý vedecky pracuje na katedre experimentálnej fyziky.
 • Dr. Vahideh Ilbeigi na Katedre experimentálnej fyziky pod vedením prof. Štefana Matejčíka úspešne ukončila projekt MCSA Maria Currie a v súčasnosti pokračuje v rámci výzvy fakulty,
 • Dr. Oleh Turutanov, ktorý spoluprácu započal v roku 2022, je výskumník ohrozený konfliktom na Ukrajine, a naďalej spolupracuje s prof. Miroslavom Grajcarom

Na základe výziev FMFI UK a Rektorátu UK boli na postdoktorandské pozície v rokoch 2021 a 2022 prijatí nasledovní postdoktorandi, ktorých výskum pokračoval aj v roku 2023 prípadne ktorých pôsobenie bolo predĺžené:

Na katedre experimentálnej fyziky:

 • Dr. Sukumaran Vanibhapeedikayil Dhanada, spolupracuje s prof. Pavlom Veisom,

Na katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie:

 • Dr.Vazquez Thomas, pôsobí pod vedením Prof. Zdenka Machalu.

Povinnosti garantov a postdoktorandov

Povinnosti postdoktoranda a garanta upravuje smernica rektora UK v Bratislave, konkrétne vnútorný predpis č. 4/2024.

Základnou povinnosťou garanta je vypracovať plán odborného rastu postdoktoranda v termíne 14 dní od nástupu postdoktoranda na postdoktorandský pobyt. Plán schvaľuje dekan fakulty a má záväzný charakter. Obsahuje podrobnosti pobytu, najmä:

 • formálne náležitosti,
 • napojenie na projekt,
 • náplň a ciele pobytu vrátane časového plánu,
 • predpokladané výstupy,
 • termín skončenia postdoktorandského pobytu.

Počas pôsobenia postdoktoranda na fakulte garant dohliada, aby postdoktorandovi boli vytvorené pracovné podmienky v súlade so zákonníkom práce, vnútornými predpismi UK a fakulty a kolektívnou zmluvou UK.

Základnými povinnosťami postdoktoranda sú:

 • napĺňať plán odborného rastu,
 • minimálne raz za pol roka prezentovať výsledky svojej vedeckej práce na seminári pracoviska,
 • pred skončením postdoktorandského pobytu, v termíne stanovenom dekanom fakulty, predložiť správu o výsledkoch dosiahnutých počas pobytu dekanovi fakulty a prorektorovi pre vedu a doktorandské štúdium UK.

Dokumenty potrebné na legalizáciu pobytu študentov a zamestnancov fakulty prichádzajúcich zo zahraničia

Vybavenie prechodného pobytu 

Podmienky vstupu, pobytu a vydávanie dokladov pre  cudzincov na území SR upravujú ustanovenia Zákona č. 404/2011 Z.z.

Postdoktorandi/doktorandi, ktorí sú rezidentmi EÚ

Pobyt rezidentov EÚ na území SR upravuje § 112, ods. 1, pobyt ich rodinných príslušníkov ods. 2.

Rezidenti EÚ majú právo na pobyt po dobu troch mesiacov od vstupu na územie Slovenskej republiky bez akýchkoľvek iných podmienok a formálnych náležitostí. Počas tohto pobytu sa preukazujú buď platným preukazom totožnosti alebo cestovným dokladom.

Avšak aj občan členského štátu EÚ má povinnosť hlásiť sa na príslušnom oddelení cudzineckej polície do 10 pracovných dní (rovnako i jeho rodinní príslušníci) v prípade, že je ubytovaný v súkromí. V praxi to znamená, že vyplní tlačivo "Hlásenie o pobyte" (slovenská verziaanglická verzia), ktoré doručí príslušnému útvaru cudzineckej polície, napr. formou doporučeného listu. Ak je občan EÚ ubytovaný v ubytovacom zariadení, túto povinnosť plní ubytovacie zariadenie, ktoré vyzve cudzinca k vyplneniu tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a zabezpečí jeho doručenie policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania.

Postdoktorandi/doktorandi z tretích krajín 

Povinnosťami príslušníkov tretích krajín sa zaoberá § 111, ods. 2, ktorým sa ukladá držiteľovi národného víza (prípadne schengenského víza) povinnosť informovať príslušný útvar cudzineckej polície o začiatku, mieste a predpokladanej dĺžke pobytu do troch pracovných dní. Táto povinnosť sa plní vyplnením pripojeného formulára "Hlásenie o pobyte" (slovenská verziaanglická verzia) a jeho doručením príslušnému útvaru cudzineckej polície napr. formou doporučeného listu.

Je povinnosťou postdoktorandov a doktorandov z tretích krajín získať povolenie k pobytu. Postdoktorandi a tiež doktorandi majú možnosť prednostného vybavenia. Za týmto účelom je potrebné v súčinnosti s hostiteľom resp. školiteľom  podanie on-line žiadosti prostredníctvom stránky Ministerstva vnútra SR.

Prílohou tohto podania je buď akceptačný list (postdoktorandi) alebo rozhodnutie o prijatí (doktorandi) a tiež vyplnené tlačivo"Žiadosť o udelenie prechodného pobytu/Application for the temporary residence".

Na základe tejto žiadosti cudzinecká polícia pridelí žiadateľovi termín, na ktorý sa postdoktorand resp. doktorand dostaví na jej pracovisko a predloží nasledovné dokumenty, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace (90 dní): 

 • platný cestovný doklad,
 • dve fotografie s rozmermi 3x3,5 cm
 • vyplnenú žiadosť o udelenie prechodného legalizáciu pobytu v listinnej forme,
 • potvrdenie o účele pobytu (akceptačný list, prípadne pracovná zmluva alebo zmluva o budúcej pracovnej zmluve v prípade postdoktorandov, rozhodnutie o prijatí na doktorandské štúdium v prípade doktorandov),
 • potvrdenie o bezúhonnosti, tento účel plní výpis z registra trestov z krajiny, v ktorej sa postdoktorand resp. doktorand v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch (§ 121 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov) a ktorý sa vzťahuje na celú krajinu (nie na určitý štát krajiny, dištrikt a pod.),
 • doklad o finančnom zabezpečení pobytu, na tento účel sa predkladá akceptačný list, kde je vyčíslená čiastka, ktorú bude postdoktorand vo forme platu poberať po dobu jeho pôsobenia na fakulte, prípadne iný relevantný doklad vystavený fakultou. V prípade doktoradov sa predkladá „Potvrdenie o štipendiu“, ktoré vystaví referát doktorandského štúdia.
 • doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania
 • zmluvu o hosťovaní (postdoktorandi). Text zmluvy nájdete v nasledujúcej sekcii.

Všetky predkladané dokumenty musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka prekladateľom, ktorý má na úradné preklady oprávnenie. Zoznam oprávnených prekladateľov sa nachádza na stránke Ministerstva spravodlivosti SR

V prípade ak predmetom prekladu nie je originálny dokument, ale len jeho kópia, je potrebné zhodnosť tejto kópie s originálom potvrdiť na ľubovoľnom notárskom úrade v SR alebo ľubovoľnom matričnom úrade na území SR.

Postdoktorand za účelom zabezpečenia potrebnej dokumentácie spolupracuje so svojim hostiteľom a personálnym oddelením fakulty.

Doktorand si zabezpečí potrebnú dokumentáciu v súčinnosti s referátom doktorandského štúdia fakulty a svojim školiteľom. 

Podľa § 131k ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov štátny príslušník tretej krajiny, ktorý si na policajnom útvare podal žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 31 ods. 3 alebo trvalého pobytu podľa § 44 ods. 1, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

Dohoda o hosťovaní

Dohoda o hosťovaní
(.pdf) (.docx)

Zdravotné poistenie zahraničných postdoktorandov a doktorandov

Základné informácie o zdravotnom poistení pre cudzincov

Postdoktorandom, ktorí na fakulte pôsobia na základe pracovnej zmluvy, nezávisle od skutočnosti z ktorých krajín pochádzajú, a sú teda s fakultou v zamestnaneckom pomere, je zdravotné poistenie poskytnuté prostredníctvom fakulty formou verejného zdravotného poistenia.

Aktuality

Okrem možnosti komunikovať s cudzineckou políciou ako je uvedené v záložke “Dokumenty potrebné na legalizáciu pobytu študentov a zamestnancov fakulty prichádzajúcich zo zahraničia”, ktorá ostáva prioritná, je v súčasnosti  možné obrátiť sa na oddelenie Cudzineckej polície v Bratislave i osobne v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 7.30 h do 15.30 h, kde je možné vybaviť okrem pobytových záležitostí aj všetky ostatné životné situácie, informovať sa o stave žiadosti o prechodný pobyt a pod., tak ako je uvedené na stránkach Hraničnej a cudzineckej polície.  

Dni pracovného voľna

Dni 1. máj (streda) a 8. máj (streda) sú v Slovenskej republike štátnymi sviatkami t.j. dňami pracovného voľna.


Upozornenie pre hostiteľov:

Nakoľko fakulte bolo pridelené nové číslo povolenia prijímať cudzincov na vykonanávanie činností vo výskume a vývoji, je potrebné túto informáciu uvádzať i v dohode o hosťovaní v Čl.I, bod 1).
Nové číslo povolenia je nasledovné:
2024/7578:2-D1220 zo dňa 7.3.2024