Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Týždeň vedy

4. - 9.11.2019

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby aj samotní pedagógovia, technici a vedci boli schopní zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Týždeň vedy - aktuálne podujatia: 

streda, 7. februára 2024 od 13:00

7. február 2024 - poslucháreň A

Navštívte našu fakultu, či už ako trieda alebo individuálne, a zažite atmosféru našej fakulty. Navštívite mnohé vedecké laboratóriá matematiky, fyziky, či informatiky a dozviete sa všetky podrobnosti o štúdiu na našej fakulte.

od 12:30 hod.Registrácia na prehliadky laboratórií a pracovísk
13:00 - 13:30 hod.Privítanie a základné informácie
13:30 - 17:00 hod.Prehliadky laboratórií a prezentácie odbornej a pedagogickej činnosti pracovísk fakulty

Na prehliadky laboratórií a prezentácie vytvoríme niekoľko skupín. Každá skupina navštívi 5 rozdielnych pracovísk. Záujemca si podľa zoznamu vyberie, o ktorú skupinu má záujem, a zaregistruje sa do tejto skupiny. 

Od 12:30 do 16:30 máte možnosť individuálnej konzultácie k podaniu prihlášok na študijnom oddelení (číslo dverí 7, pavilón Matematiky).

 

LABORATÓRIÁ a PRACOVISKÁ:

Matematika

Spoznajte Poistnú matematiku

Srdečne Vás pozývame na predstavenie študijného programu Poistná matematika. Na stretnutí sa dozviete, na akých pozíciách pôsobia poistní matematici, ako sa uplatňujú v praxi a aké zaujímavé úlohy riešia počas svojich pracovných dní.

Čím sa živíš absolvent EFM?

Študijný program EFM má za sebou dlhú históriu, počas ktorej odchoval veľa úspešných absolventov. Počas stretnutia si na inšpiráciu pre potenciálnych záujemcov o štúdium predstavíme prácu a kariéru niekoľkých vybraných absolventov. Osobitne sa pozrieme na absolventov z minulého roku a demonštrujeme, že na pracovnom trhu sú naši absolventi stále žiadaní.

Matematika v hororových filmoch, komunikácii mravcov, či sfarbení piadiviek

Rozmýšlali ste už niekedy, či zápletky hororových filmov, ako napríklad Blair Witch Project, dávajú zmysel? Pozrieme sa na to a aj na iné zaujímavé otázky z pohľadu matematického výskumu, ktorý na našej fakulte prebieha, a možno sa dozviete aj niečo praktické pre život.

Grafy, počítačová grafika, geometria a topológia

Vizuálne predstavíme spoločné aj rozdielne črty štúdia počítačovej grafiky a geometrie, matematických štruktúr v oblasti geometrie, topológie a teórie grafov. Uplatnenie absolventov našich odboroch je v prekvapivo širokej škále povolaní.

Chceš učiť matematiku?

Na ODM sa venujeme príprave budúcich učiteľov matematiky (II. a III. stupeň), tvorbe učebníc, skrípt a iných učebných materiálov. Popri tom riešime zaujímavé výskumné projekty a prezentujeme naše výsledky na domácich a zahraničných konferenciách.


Fyzika

WLCG - výpočtová farma pre CERN

Počítačový klaster na FMFI UK je súčasťou veľkej siete, ktorá slúži na spracovanie a analýzu dát z veľkého hadrónového urýchľovača. Účastníci sa môžu oboznámiť s procesom spracovania dát a hardvérom, ktorý na to slúži.

Teoretická fyzika na matfyze

Povieme si, čo to presne tá teoretická fyzika je, aké problémy sa snaží riešiť a ktorým veciam sa venujeme my na Katedre teoretickej fyziky FMFI.

Detekcia neutrín hlbokovodnými neutrínovými teleskopmi 

Neutrína nám môžu poodhaliť zdroje a mechanizmy vzniku vysoko-energetických častíc vo vesmíre, nakoľko k nám prilietajú prakticky bez zmeny svojho smeru a straty energie. Pravdepodobnosť ich interakcie s hmotou je však veľmi nízka, preto je potrebné budovať detektory na úrovni objemu až 1 km3 v temných hlbinách jazier či morí. V prezentácii budú uvedené najnovšie výsledky v novej vednej oblasti: neutrínovej astronómie.   

Radónové laboratórium KJFB 

Radón je rádioaktívny plyn, ktorý sa nachádza všade okolo nás. Počas jeho vdychovania spôsobuje ožiarenie dýchacieho traktu. Okrem toho je radón aj významný stopovač prírodných procesov. V radónovom laboratóriu sa návštevníci oboznámia s radónovým výskumom na KJFB a spôsobmi merania radónu.

Urýchľovač častíc a jeho využitie

V našom laboratóriu využitím lineárneho tandemového urýchľovača získavame zväzky nabitých častíc. Analyzujeme vzorky pomocou nich alebo priamo sledujeme zloženie vzoriek. Napríklad určujeme vek z kostí, zloženie meteoritov, nečistoty v atmosfére a pod. 

Výskum v oblasti nanotechnológií a pokročilých materiálov

Výskum sa zameriava na nové typy supravodičov a supravodivých mikro/nano-štruktúr, supertvrdé povlaky pre aplikácie v extrémnych podmienkach a nové typy chemorezistívnych senzorov vodíka. Uvidíte ucelený súbor vákuových zariadení pre depozíciu tenkých vrstiev, prístrojov pre materiálovú analýzu (rastrovacie elektrónové mikroskopy, spektroskopické a difrakčné metódy) až po prípravu funkčných mikro/nano-štruktúr a ich testovanie v širokom rozsahu teplôt od takmer absolútnej nuly až po stovky °C.

Astronómia na matfyze - od blízkeho vesmíru ku galaxiám

Astronómovia a astrofyzici na matfyze študujú vesmír na rôznych škálach. Počas prehliadky nášho pracoviska sa pozrieme na blízky vesmír, či už umelé telesá na blízkej obežnej dráhe Zeme alebo medziplanetárnu hmotu slnečnej sústavy a naše vesmírne putovanie zakončíme v galaktickom a medzigalaktickom priestore.

Fyzika plazmy

V našich laboratóriách skúmame elektrické výboje a nízkoteplotnú plazmu pri atmosférickom tlaku a ich aplikácie. Zaoberáme sa tiež ión-molekulovými a elektrón-molekulovými zrážkami vo vákuu a skúmame tiež elementárne procesy prebiehajúce v plazme.  

Čo dokážu atómy, keď sa usporiadajú do kryštálu (výpočty s ceruzkou a simulácie na počítači)

Fyzika tuhých látok je okrem iného základom všetkých súčasných informačno-komunikačných technológií. Ukážeme, čo vieme na základe teoretických predstáv o tuhých látkach vypočítať a predpovedať, buď tradične s ceruzkou na papieri, alebo simuláciami na superpočítačoch. Predstavíme aj niektoré aktuálne problémy, ktorých riešenie zatiaľ nepoznáme.

Kvantový internet, kvantové počítače a “cool” elektronika.

Chcete vedieť čo je to byť naozaj  cool? Chcete vidieť, čo je potrebné na realizáciu kvantových počítačov, kvantového internetu a prečo treba byť poriadne cool a mať „cool“ elektroniku? Potom je návšteva nášho laboratória kvantových meraní určená práve pre vás.

Časticová fyzika na ATLASe.

Štandardný model - teória popisujúca elementárne častice a interakcie medzi nimi je pod drobnohľadom na Veľkom Hadrónovom urýchľovači LHC v CERNe. Slovenskí vedci zapojení do experimentu ATLAS skúmajú vlastnosti najťažšieho kvarku, ktorý poznáme. V prezentácii sa dozviete viac o našom výskume na ATLASe.

Environmentálne aplikácie nízkoteplotnej plazmy 

Nízkoteplotná plazma sa dá využiť na čistenie plynov a fixáciu dusíka (potenciálne na výrobu "zelených" hnojív). Ukážeme si aj analytické metódy na meranie rôznych látok v plynoch (napríklad oxidov dusíka, CO2).

Truhlica lorda Maxwella

V pracovni Jamesa Clerka Maxwella bola nájdená zamknutá truhlica. Podarí sa Ti ju otvoriť a preskúmať jej tajomstvá? Truhlica lorda Maxwella je fyzikálna únikovka so zameraním na tému elektromagnetizmus.


Informatika

Dátová veda

Čomu sa venujú naši študenti pri štúdiu dátovej vedy? Predstavíme krátke ukážky zo študentských prác a odpovieme na otázky ohľadom študijného programu.

Zdieľanie tajomstva (o odbore informatika).

Ako rozdeliť tajnú informáciu medzi osem ľudí tak, aby ju ľubovoľní štyria (ale nie menej) z nich vedeli zrekonštruovať? Aj s riešením takýchto problémov sa môžete stretnúť u nás na informatike. Okrem toho vám porozprávame užitočné informácie o štúdiu informatiky a zodpovieme vám vaše otázky.

O čom je bioinformatika: tajomstvá našej DNA

Ukážeme, ako sa z DNA dnešných ľudí vieme dozvedieť niečo o minulosti ľudstva. Predstavíme študijný program bioinformatika, ktorý s touto oblasťou súvisí a odpovieme na vaše otázky.

Robot NICO

Predvedieme humanoidného robota interagujúceho s človekom. Demonštrujeme základné princípy, ktoré sú použité na implementáciu riadenia robota: použitie fundamentálnych modelov hlbokého učenia pre spracovanie obrazu a jazyka ako aj modulárny charakter riadiaceho systému, pracujúceho v reálnom čase.

Laboratórium vizuálnej bezpečnosti

Pozrieme sa spolu na to čo sa može schovávať pod pojmom Vizuálna bezpečnosť. Predstavíme si ukážky projektov v tejto oblasti a tiež hardvér, ktorý používame (eyetracker, Hololense, Oculus). Laboratórium Vizuálnej bezpečnosti vzniklo v rámci projektu Accord.

Roboty v FTLab.

Predstavíme vám mobilného robota Jupiter s chápadlom, lidarom a 3D kamerou, mobilného robota Smelý zajko, ktorý sa zúčastňuje súťaží RoboTour v exteriéroch. Ukážeme dreveného humanoida Lilli a robotické rameno Niryo Ned.

7.11.2019 Vedátor na Matfyze

v čase od 9:30 do 13:30 hod. v posluchárni F1 

9:40 hod.    Juraj Tóth: Od asteroidov a komét k planétam
(prednáška z astronómie a fyziky)
10:20 hod. Broňa Brejová: Ako čítať DNA (s porozumením)
(prednáška z bioinformatiky)
11:30 hod. Filip Květoň: Sladké stanovenie chorôb?
(prednáška z biochémie)
12:10 hod.

Eva Steinová: Odkiaľ sa vzali úvodzovky? Krátke dejiny európskej citačnej kultúry
(prednáška z histórie a medievistky)

Po prednáškach bude nasledovať panelová diskusia s rečníkmi. V nej by sme chceli študentom priblížiť prácu vedca a vedu ako kariéru. Dozvedia sa, čo považujú na svojej práci za najzaujímavejšie, čo ich najviac baví, v čom je práca vedca iná a v čom zas rovnaká ako iné zamestnania. Účastníci budú mať možnosť hosťom klásť otázky a po skončení podujatia bude priestor aj pre neformálne stretnutia.

Koniec programu je naplánovaný na 13:30 a vstup je pre študentov a sprevádzajúcich vyučujúcich voľný.


Abstrakty prednášok: 

Ako čítať DNA (s porozumením) 
V molekulách DNA je uložená informácia, ktorú bunky potrebujú pre svoj život a ktorú si odovzdávajú z generácie na generáciu. Na prednáške budeme hovoriť o sekvenovaní DNA, čo je biotechnologický proces, ktorý umožňuje prečítať túto informáciu a ďalej ju analyzovať informatickými a matematickými technikami. Ukážeme si, čo sa môžeme dozvedieť sekvenovaním DNA najrôznejších organizmov od vírusov a baktérií až po kosti neandertálcov. 

Odkiaľ sa vzali úvodzovky? Krátke dejiny európskej citačnej kultúry
Ak dnes otvoríme knihu, považujeme za samozrejmosť, že v nej nájdeme pasáže označené úvodzovkami - buď preto, že ide o priamu reč, alebo preto, že tieto interpunkčné znamienka vyznačujú citáciu v texte. V najstarších dochovaných knihách sa však s touto vymoženosťou ešte nestretneme. Prax vyznačovať citácie totiž nie je žiadnou samozrejmosťou. Niekto musel ako prvý prísť s myšlienkou, že značiť citácie v texte je užitočné či potrebné. Tejto myšlienke trvalo ďalších päť storočí, pokým v európskom prostredí zapustila korene a stala sa normou. V mojej prednáške sa pozrieme na týchto prvých päťsto rokov úvodzoviek a budeme sa baviť o tom, prečo nakoniec prevládla tá forma interpunkčných znamienok, ktorú používame aj dnes, o čom vypovedajú zmeny v ich používaní, ako sú doložené v historických dokumentoch, a či je možné na základe týchto zmien hovoriť v Európe o vývoji určitej mentality citovania

Od asteroidov a komét k planétam
Pri vzniku Slnečnej sústavy rovnaký materiál a v princípe podobné procesy viedli k vzniku veľmi rozdielnych telies, asteroidov, komét, mesiacov, trpasličích planét ako aj klasických planét. Čo bolo príčinou vzniku tak rozdielnych "svetov" u nás, v našej sústave a čo môžeme očakávať pri iných planetárnych sústavách pri iných hviezdach?

8.11.2019 Podvečer s dátovou vedou

v čase od 16:30 do 20:00 hod., poslucháreň C

Potrebná registrácia na https://forms.gle/Sa4znn64pZzBazgH7

Program:
16:30 hod.  Predstavenie nového študijného programu Dátová veda
16:45 hod.  Diskusia o perspektívach dátovej vedy na Slovensku
18:00 hod.   Workshopy pri počítačoch aj bez počítačov Hackathon Open Data Bratislava

Nasledujúce workshopy a prednášky budú prebiehať v čase 18:00-20:00 paralelne:

P1: Prednáška: Ako sa stroje učia z dát bez pomoci učiteľa. Ukážeme si jednoduché metódy analýzy zhlukov, v prednáške bude veľa obrázkov a trocha kódu a matematiky. Nepredpokladáme žiadne špeciálne schopnosti.

W1: Workshop: Budúci bývalý vs. bývalá budúca. Predebatujeme, ako vymazať ________ z ________, aké úskalia nás čakajú pri aktuálne najlepších riešeniach a ukážeme si aj ďalšie dôvody, prečo je tento problém zaujímavý. Predpokladáme akú-takú znalosť programovania a od účastníkov očakávame, že sa neboja mágie.

W2: Workshop: Ako nám dáta pomáhajú chápať svet. Krátky úvod do strojového učenia v pythone. Očakávame základy programovania, trochu pravdepodobnosti, no o pythone toho moc vedieť netreba.

W3: Workshop: Hackathon Bratislava Open Data. Mesto Bratislava nedávno zverejnilo množstvo dát a my z nich skúsime vykresliť nejaké zaujímavé a ilustratívne obrázky. Očakávame, že účastníci vedia používať python, matplotlib je dobrý bonus, no nie je to nutné.

Podrobnejšie informácie: https://www.facebook.com/events/2299059910355301/