Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát je samosprávnym orgánom fakulty, ktorý sa skladá z volených zástupcov zamestnancov a študentov fakulty. Akademický senát schvaľuje najdôležitejšie dokumenty upravujúce činnosť fakulty, ako napríklad vnútorné predpisy fakulty, dlhodobý zámer, výročné správy, podmienky prijatia na štúdium, školné a poplatky za štúdium a pod. Akademický senát volí kandidáta na dekana a schvaľuje vymenovanie prodekanov, členov vedeckej rady a disciplinárnej komisie. Akademický senát tiež prejednáva a vyjadruje sa k ďalším podstatným otázkam ohľadom činnosti fakulty v zmysle platnej legislatívy.

Členovia Akademického senátu FMFI UK (9. volebné obdobie 2018 - 2022)

Zamestnanecká komora

funkčné obdobie od 1.6.2018 do 31.5.2022

MRNDr. Martina Bátorová, PhD.
IRNDr. Andrej Blaho, PhD.
IRNDr. Zuzana Černeková, PhD.
MRNDr. Michal Demetrian, PhD.
AOF-Mprof. RNDr. Ján Filo, CSc.
Fprof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
IRNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
FRNDr. Matej Klas, PhD.
AOF-PMgr. Ing. arch. Jana Kočvarová
PMgr. Ľubomíra Kožehubová
AOF-Fdoc. RNDr. František Kundracik, CSc.
Mdoc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.
Mdoc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.  (podpredseda AS)
Idoc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
Mdoc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
Fdoc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
Fdoc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.  (predseda AS)
AOF-Iprof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
FMgr. Juraj Tekel, PhD.
AOF-IRNDr. Michal Winczer, PhD.
 Vysvetlivky:
AOFzástupca celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty
Fvolebný obvod Fyzika
Mvolebný obvod Matematika
Ivolebný obvod Informatika
Pvolebný obvod Podporné katedry

 

Študentská komora

funkčné obdobie od 1.6.2018 do 31.5.2020

Boris Bobáľ (3FYZ)
Ján Krnáč (3MMN)
Erika Lettrichová (3EFM)
Mgr. Samuel Omasta (2dFPL)
Mgr. Ondrej Tóth (3dFKA, podpredseda AS)

funkčné obdobie od 1.6.2019 do 31.5.2021

Ivan Agarský (3INF)
Martin Csiba (2BMF)
Mgr. Barbora Eckerová (2dJSF)
Damián König (2MMN)
Bc. Adam Štefunko (2mIKV)

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.