Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekana

Kolégium dekana je širším poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú všetci členovia vedenia fa­kulty, vedúci odborných katedier, vedúci podporných katedier a vedúci hospodársko-správnych a informačných pracovísk fakulty. Zúčastňujú sa ho delegovaní zástupcovia akademického senátu fakulty. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky personálneho, finančného a iného zabezpečenia študijných programov a výskumných projektov. Zasadnutia kolégia dekana sa konajú pravidelne raz za semester. Výsledky zasadnutí sa zverejňujú formou zápisníc.

Dekan FMFI UK

Prodekani FMFI UK

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a ďalšie vzdelávanie

prof.  RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., prvý prodekan, prodekan pre doktorandské štúdium a postdoktorandské pobyty

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre strategické projekty a rozvoj

doc. RNDr. Martin Homola, PhD., prodekan pre informačné technológie, vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou

Tajomník FMFI UK

Vedúci sekcií

prof. RNDr. Ján Filo, CSc., vedúci matematickej sekcie

doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc., vedúci fyzikálnej sekcie

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., vedúci informatickej sekcie

Vedúci odborných katedier

doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD., Katedra algebry a geometrie

doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc., Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., Katedra astronómie, fyziky zeme a meteorológie

prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD., Katedra teoretickej fyziky

doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD., Katedra aplikovanej informatiky

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. , Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci podporných katedier

Mgr. Alexandra Maďarová, Katedra jazykovej prípravy

Mgr. Tomáš Kuchár, PhD., Katedra telesnej výchovy a športu

Vedúci výskumných a vývojových pracovísk

doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD., Centrum nanotechnológií a pokročilých materiálov

Vedúci hospodársko-správnych a informačných pracovísk

PhDr. Adriana Gersová, Knižničné a edičné centrum

Mgr. Milan Babušík, Výpočtové centrum

Ing. Peter Gašparík-Hložan, Vývojové laboratórium

Mgr. Peter Buzáš, Správa budov

Prizvaní hostia

Predseda Akademického senátu FMFI UK

Predseda ZO OZ FMFI UK

Zástupca FMFI UK v Rade vysokých škôl SR

Zápisnice zo zasadnutí Kolégia dekana

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.