Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekana

Kolégium dekana je širším poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú všetci členovia vedenia fa­kulty a vedúci odborných katedier. Zúčastňujú sa ho delegovaní zástupcovia akademického senátu fakulty. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky personálneho, finančného a iného zabezpečenia študijných programov a výskumných projektov. Zasadnutia kolégia dekana sa konajú pravidelne aspoň raz za mesiac, okrem hlavných prázdnin. Výsledky zasadnutí sa zverejňujú formou zápisníc.

Dekan FMFI UK

Prodekani FMFI UK

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium 

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., prvý prodekan, prodekan pre doktorandské štúdium

doc. RNDr. Martin Homola, PhD., prodekan pre informačné technológie, vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou

Tajomník FMFI UK

Vedúci sekcií

prof. RNDr. Ján Filo, CSc., vedúci matematickej sekcie

prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., vedúci fyzikálnej sekcie

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD., vedúci informatickej sekcie

Vedúci odborných katedier

doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD., Katedra algebry a geometrie

prof. RNDr. Marek Fila, DrSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc., Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky zeme a meteorológie

prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky

prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD., Katedra teoretickej fyziky

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., Katedra aplikovanej informatiky

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. , Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Zápisnice zo zasadnutí Kolégia dekana

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.