Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu

Rada pre kvalitu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky

Rada pre kvalitu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK je poradným orgánom dekana FMFI UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia FMFI UK v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave (Vnútorný predpis č. 15/2014).

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu na FMFI  UK sa uskutočnilo za prítomnosti prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD., a dekana FMFI UK prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc., dňa 20. júna 2019.

 

Zloženie Rady pre kvalitu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Predseda: 

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., prvý prodekan, prodekan pre doktorandské štúdium

Členovia:

prof. RNDr. Ján Filo, CSc., vedúci matematickej sekcie

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., vedúci fyzikálnej sekcie

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD., vedúci informatickej sekcie

Zápisnice zo zasadnutí Rady pre kvalitu

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.