Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu

Rada pre kvalitu fakulty je odborným poradným orgánom dekana v záležitostiach vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK v podmienkach fakulty. Základnou úlohou Rady pre kvalitu fakulty je koordinovať a kontrolovať tvorbu, implementáciu a hodnotenie vnútorného systému kvality na fakulte v súlade s usmerneniami, podnetmi a úlohami prijatými Radou pre kvalitu UK. Rada pre kvalitu fakulty vyhodnocuje implementáciu vnútorného systému kvality na fakulte, kontroluje efektívnosť a aktuálnosť aktivít, ktoré sú súčasťou zabezpečenia kvality na fakulte, zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o výsledkoch hodnotenia kvality na fakulte.

Zoznam členov Rady pre kvalitu FMFI UK

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu FMFI UK sa uskutočnilo za prítomnosti prorektorky pre kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD. a dekana FMFI UK prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. dňa 22. júna 2019. 

Predseda: 

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

Členovia:

prof. RNDr. Ján Filo, CSc., vedúci matematickej sekcie

doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc., vedúci fyzikálnej sekcie

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., vedúci informatickej sekcie

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., zástupca Zamestnaneckej komory AS FMFI UK

Mgr. Iryna Zabaikina, zástupca Študentskej komory AS FMFI UK

doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., riaditeľ Ústavu merania SAV, v. v. i.

Tajomník Rady pre kvalitu FMFI UK

RNDr. Róbert Kysel, PhD., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Pozvánky na zasadnutia Rady pre kvalitu FMFI UK

Akademický rok 2022/2023

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.

Zápisnice zo zasadnutí Rady pre kvalitu FMFI UK

Akademický rok 2022/2023

Akademický rok 2019/2020

Akademický rok 2018/2019

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.