Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informatická sekcia

Informatická sekcia je odborný poradný orgán dekana fakulty, ktorý sa vo svojej oblasti pôsobnosti vyjadruje najmä ku otázkam kvalifikačných postupov (habilitačné a vymenúvacie konania), ku študijným programom, ku koncepcii vedy a výskumu a ku personálnym otázkam. Členmi sekcie sú členovia vedeckej rady, vedúci katedier, profesori, doktori vied, garanti a členovia vedenia spadajúci pod odbornú pôsobnosť sekcie.

Zoznam členov informatickej sekcie

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., vedúci informatickej sekcie

Zápisnice zo zasadnutí Informatickej sekcie

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.