Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Akvizičná komisia

Akvizičná komisia je odborným poradným orgánom dekana pre doplňovanie knižničného fondu knižnice. Akvizičná komisia určuje formu prieskumu potreby nákupu odbornej literatúry medzi vyučujúcimi odborných predmetov a študentmi študijných programov uskutočňovaných fakultou a odporúča priority nákupu odbornej literatúry pre daný kalendárny rok a navrhuje akvizičný plán odbornej literatúry (zoznam kníh), ktorými je potrebné doplniť knižničný fond.

Zoznam členov akvizičnej komisie

Predseda

PhDr. Adriana Gersová, vedúca Knižničného a edičného centra 

Členovia

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD. , zástupca pre fyziku

Mgr. Martin Niepel, PhD., zástupca pre matematiku

Ing. František Gyárfáš, CSc., zástupca pre informatiku

RNDr. Michal Winczer, PhD., zástupca pre didaktiku

Mgr. Patrick Mydla, zástupca študentov

Zápisnice zo zasadnutí Akvizičnej komisie

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.