Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Etická komisia

Etická komisia FMFI UK pre výskum s účasťou ľudských subjektov je poradným orgánom vedenia FMFI UK. Náplňou činnosti komisie je posudzovanie etickej prípustnosti vedeckých projektov a experimentov realizovaných na FMFI UK alebo v spolupráci s FMFI UK, ktorých predmetom výskumu sú ľudské subjekty alebo analýza dát získaných od ľudských subjektov.