Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzikálna sekcia

Fyzikálna sekcia je poradným orgánom dekana a Vedeckej rady fakulty predovšetkým v pedagogických a vedecko-výskumných otázkach odboru fyzika. Sekcia sa vyjadruje k habilitáciám docentov a inaguráciam profesorov, k študijným programom, ku koncepcii výskumu, k personálnym otázkam ako aj k ďalším otázkam v okruhu svojej pôsobnosti.
Členmi sekcie sú všetci členovia Vedeckej rady FMFI UK a Vedeckej rady UK z katedier fyziky, prodekani z fyzikálnych katedier, vedúci fyzikálnych katedier, profesori a doktori vied v odbore fyzika pôsobiaci na FMFI UK na ustanovený pracovný čas. Ďalej sú členmi sekcie garanti študijných programov v odbore fyzika.

Zoznam členov fyzikálnej sekcie

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., vedúci fyzikálnej sekcie

doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc. zástupca vedúceho fyzikálnej sekcie

Zápisnice zo zasadnutí Fyzikálnej sekcie

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.