Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzikálna sekcia

Fyzikálna sekcia je poradným orgánom dekana a Vedeckej rady fakulty predovšetkým v pedagogických a vedecko-výskumných otázkach odboru fyzika. Sekcia sa vyjadruje k habilitáciám docentov a inaguráciam profesorov, k študijným programom, ku koncepcii výskumu, k personálnym otázkam ako aj k ďalším otázkam v okruhu svojej pôsobnosti.
Členmi sekcie sú všetci členovia Vedeckej rady FMFI UK a Vedeckej rady UK z katedier fyziky, prodekani z fyzikálnych katedier, vedúci fyzikálnych katedier, profesori a doktori vied v odbore fyzika pôsobiaci na FMFI UK na ustanovený pracovný čas. Ďalej sú členmi sekcie garanti študijných programov v odbore fyzika.

Zoznam členov fyzikálnej sekcie

doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc., vedúci fyzikálnej sekcie

Zápisnice zo zasadnutí Fyzikálnej sekcie

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.