Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Rady študijných programov

Rada študijného programu je stálym orgánom fakulty. Fakulta zriaďuje radu študijného programu spravidla pre každý študijný program uskutočňovaný na fakulte. Hlavnou úlohou rady študijného programu je vypracovanie návrhu na akreditáciu nového študijného programu, návrhu na úpravu študijného programu alebo návrhu na pozastavenie alebo zrušenie študijného programu. Rada študijného programu schvaľuje vedúcich záverečných prác, úpravy informačných listov predmetov zahŕňajúce aktualizácie vyučujúceho a odporúčanej literatúry, zaradenie nového výberového predmetu a úpravy informačného listu výberového predmetu. Rada študijného programu analyzuje, vyhodnocuje a zverejňuje kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele o študijnom programe určené vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK.

Rady študijných programov v odbore: