Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Matematická sekcia

Matematická sekcia je odborný poradný orgán dekana fakulty, ktorý sa vo svojej oblasti pôsobnosti vyjadruje najmä ku otázkam kvalifikačných postupov (habilitačné a vymenúvacie konania), ku študijným programom, ku koncepcii vedy a výskumu a ku personálnym otázkam. Členmi sekcie sú členovia vedeckej rady, vedúci katedier, profesori, doktori vied, garanti a členovia vedenia spadajúci pod odbornú pôsobnosť sekcie.

Zoznam členov matematickej sekcie

prof. RNDr. Ján Filo, CSc., vedúci matematickej sekcie

Zápisnice zo zasadnutí Matematickej sekcie

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.