Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informatika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Informatika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Jazyk štúdia:  slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Spolugaranti: 

doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Informatika
magisterský študijný program Aplikovaná informatika

Charakteristika študijného programu

Hlavným cieľom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného program Informatika je pripraviť študentov na samostatnú vedeckú a výskumnú prácu v oblasti informatiky, či už v akademickom prostredí alebo vo firemných vývojových tímoch. Ťažisko sa kladie na schopnosť samostatne analyzovať a riešiť vedecké a technické problémy, ktoré vďaka svojej náročnosti a komplexnosti predstavujú hranice súčasného poznania.

Absolvent programu disponuje rozsiahlym portfóliom matematických techník, ktoré mu umožňujú formalizovať a následne rigorózne skúmať a analyzovať aj neštandardné komplexné systémy. Z kľúčových oblastí informatiky má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti, ktoré zodpovedajú úrovni súčasného svetového výskumu. V oblasti zamerania svojej dizertačnej práce ovláda najnovšie vedecké techniky a postupy a je oboznámený s aktuálnym stavom bádania a výskumom na hranici súčasného stavu poznania. Chápe súvislosti a prepojenia medzi rôznymi oblasťami informatiky a IT praxou a svoj vhľad vie aplikovať pri riešení konkrétnych problémov.

Štúdium umožňuje študentovi zapojiť sa do výskumu na špičkovej medzinárodnej úrovni, pričom si osvojí zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, metodiku vedeckého bádania, spôsob formalizácie problémov a formulovania výsledkov, naučí sa publikovať svoje výsledky formou vedeckého textu a prezentovať ich pred medzinárodnou vedeckou komunitou. Dôležitou časťou štúdia je aj účasť na pedagogických aktivitách, kde študent získa schopnosť jasne a zrozumiteľne prezentovať komplexné výsledky, vhodne ich formulovať a komunikovať.

Program poskytuje študentom možnosť špecializovať sa v širokom spektre oblastí od matematických základov informatiky cez teoretickú informatiku, aplikačné oblasti ako počítačová bezpečnosť, počítačové videnie, sémantický web, až po najnovšie smery v oblasti bioinformatiky, strojového učenia a výpočtovej kognitívnej vedy.

Absolvent programu je pripravený rozvíjať svoju vednú disciplínu ako samostatný vedecký pracovník, je schopný viesť výskumné tímy, sledovať najnovšie výskumné trendy vo svojom odbore a formulovať nové výskumné otázky. Je tiež pripravený tvorivo aplikovať získané vedomosti a techniky ako člen výskumných a vývojových tímov pri riešení praktických problémov. Jeho schopnosť pochopiť a vystihnúť aj neštandardné zložité systémy z neho robí hodnotného člena interdisciplinárnych tímov. Bude schopný dopĺňať a aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania. Uvedomuje si etické, právne a spoločenské dosahy svojej profesie.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky. Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe s cieľom umožniť študentom priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti. Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu. Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimo fakultných odborníkov do vyučovacieho procesu. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Študijnú časť tvoria povinné predmety “Teoretické základy informatiky” (8kr), “Teória a metodológia informatiky” (10kr), “Oblasť špecializácie” (14kr) a "Sledovanie a spracovanie literatúry" (10kr) a je zakončená dizertačnou skúškou (20kr). Obsah predmetov sa v jednotlivých rokoch prispôsobuje zloženiu doktorandov; v konkrétnom roku sa volí obsah predmetov tak, aby študentom sprostredkovali pokročilé znalosti z teoretických princípov informatických vied a umožnili im získať hlboký prehľad o oblastiach, ktoré v širšom kontexte súvisia s blasťou dizertačnej práce. Študent má zároveň získať také poznatky v oblasti špecializácie, ktoré umožňujú aktívny výskum v nej. Súčasne študent získa schopnosť aktívne sledovať najnovšie výskumné dianie v príslušnej  oblasti, pochopiť, spracovať a prezentovať najnovšie výsledky. V tejto časti študijného plánu môže školiteľ študentovi predpísať aj absolvovanie ďalších predmetov z iných programov, ak sú potrebné vzhľadom na tému dizertačnej práce.

Vedecká časť je kľúčová časť vzdelávacieho procesu v študijnom programe, ktorej cieľom je pripraviť študenta na samostatnú výskumnú prácu. Podstatnú úlohu pritom zohráva školiteľ. V študijnom pláne túto časť zastupuje predmet “Vedecká činnosť” v troch variantoch s rôznym kreditovým ohodnotením, ktorý je možné absolvovať viacnásobne a študent z neho musí získať aspoň 50 kreditov. Vzhľadom na to, že študijný program Informatika poskytuje širokú možnosť špecializácií v oblastiach s rôznymi publikačnými zvyklosťami, konečné priradenie kreditov konkrétnym výstupom určuje školiteľ, pričom dbá na to, aby študent merateľne dokumentoval vynaloženú prácu zodpovedajúcu kreditovej dotácii. Spravidla ide o publikovanie technických správ, preprintov, publikovanie/zaslanie príspevkov na konferencie a do časopisov a podobné výstupy, ktorými študent dokumentuje posun v príprave dizertačnej práce. Študent je podporovaný, aby so svojimi vedeckými výsledkami vystúpil na domácej alebo medzinárodnej konferencii, pričom školiteľ môže všetky tieto a podobné aktivity zohľadniť v hodnotení vedeckej činnosti. Podstatnou súčasťou vedeckej prípravy je aj pravidelná aktívna účasť na vedeckých seminároch v rámci príslušného pracoviska resp. výskumnej skupiny. Študent je povinný zúčastňovať sa na vybranom seminári podľa svojej špecializácie (napr. seminár z počítačovej bezpečnosti, seminár z teórie grafov, seminár z teoretickej informatiky, seminár CNC: cognition and neural computation, YACGS: "Yet another Computer Graphics Seminar", seminár z bioinformatiky), pričom aktívna účasť je spojená s pravidelným prezentovaním výsledkov. Podporuje sa aj získavanie skúseností v rámci mobility zahraničnými a domácimi študijnými pobytmi vo vedeckých a vedecko-pedagogických ustanovizniach.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sú uplatniteľní predovšetkým:

 • v akademickej sfére ako samostatní vedeckí pracovníci alebo odborní asistenti. Absolvovanie programu a získanie titulu PhD. im umožňuje ďalší kariérny rast v prostredí univerzít a výskumných ústavov na Slovensku aj v zahraničí.
 • v technologických firmách a vývojových konzorciách, kde sa vyžaduje schopnosť vyvíjať softvérové produkty s použitím najnovších technológií, reagovať na aktuálne výskumné smery, aktívne ich rozvíjať a prenášať ich do praxe z pozície vývojára softvéru, projektovéh menežéra, vedúceho pracovníka, konzultanta a pod.

Počas doktorandského štúdia je študent dôležitou súčasťou vedeckého tímu, kde v spolupráci so školiteľom rieši zložité vedecké problémy. Študent je často zodpovedný za manažovanie a riešenie niektorých čiastkových úloh, ktoré vyžadujú, aby si vedel organizovať tímovú prácu (bakalárov a diplomantov) a vhodne komunikovať s členmi tímu, aj so zahraničnými partnermi. Okrem odborných kvalít preto získa aj podporné komunikačné a jazykové zručnosti, ktoré môže uplatniť v širokej škále povolaní.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 915,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 1 066 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2023/2024

 • Computational analysis of large-scale datasets related to multiple sclerosis
  (školiteľka: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.)
 • Computationl analysis of bacterial plasmids
  (školiteľka: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.)
 • Deep learning methods for medical image analysis
  (školiteľka: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.)
 • Advertisement saliency detection
  (školiteľka: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.)
 • Road traffic and vehicle analysis
  (školiteľka: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.)
 • Science Image Recognition Algorithms for all-sky Meteor Camera Systems
  (školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., konzultant: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.)
 • Mirroring mechanisms for trustworthy human-robot interaction
  (školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.)
 • Efficient low-resource Natural Language Processing in Slovak
  (školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.)
 • Virtual Museum Activisation and Usability
  (školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.)
 • Bezpečnosť, súkromie a ich kvantifikácia
  (školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.) 
 • Bezpečnosť – formálny prístup
  (školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.)
 • Biologicky motivované výpočtové modely
  (školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.) 
 • Formálne metódy pre verifikáciu a špecifikáciu konkurentných a paralelných systémov
  (školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.)
 • Automated detuction in many-valued logics
  (školiteľ: doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.)
 • Malware Detection Based on Explainable Al
  (školiteľ: doc. RNDr. Martin Homola, PhD.)
 • Abductive reasoning with ontologies in description logics
  (školiteľ: doc. RNDr. Martin Homola, PhD.)
 • Automata and Algorithmis problems in Algebra
  (školiteľka: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.)
 • On the interplay between global and local symmetries
  (školiteľka: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.)
 • Models of computation: Non-uniformity and Data-dependence
  (školiteľ: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.)
 • Metódy strojového učenia v spracovaní dát z inteligentných energetických sietí
  (školiteľka: prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.) 
 • Spracovanie veľkých genomických dát
  (školiteľka: prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.)
 • Algorithms on cubic graphs
  (školiteľ: doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.)
 • Edge colourings and some conjectures in graph theory
  (školiteľka: doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.)
 • Vzťahy medzi štruktúrou a kombinatorickými invariantmi pre triedy kubických grafov
  (školiteľka: doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD., konzultant: RNDr. Ing. František Kardoš, PhD.)
 • Pokročilé metódy pri vývoji rozsiahlych softvérových systémov
  (školiteľ: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.)
 • Kryptoanalýza symetrických šifier
  (školiteľ: doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.)
 • Modeling nanopore signals
  (školiteľ: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.)
 • Metódy spracovania dát zo sekvenačných technológií tretej generácie
  (školiteľ: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.)
 • Fundamental properties of information and complexity of problems
  (školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.)

Ústav informatiky SAV:  

 • Počítačové modelovania požiarov
  (školiteľ: RND. Ján Glasa, CSc., email: jan.glasasavba.sk, konzultant: Ing. Lukáš Valášek, PhD.)
 • Distribuované spracovanie rozsiahlych dát 
  (školiteľ: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., email: ladislav.hluchysavba.sk)
 • Metódy umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti
  (školiteľ: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., email: ladislav.hluchysavba.sk)
 • Automatická detekcia Alzheimerovej choroby analýzou reči pacienta 
  (školiteľ: Ing. Milan Rusko, PhD., email: rusko.uisavba.sk)
 • Automatické meranie stresu v ľudskom hlase 
  (školiteľ: Ing. Milan Rusko, PhD., email: rusko.uisavba.sk)
 • High-end expresívna syntéza reči v slovenčine 
  (školiteľ: Ing. Milan Rusko, PhD., email: rusko.uisavba.sk)
 • Nové metódy pre vývoj, nasadenie a orchestráciu cloudových služieb 
  (školiteľ: Ing. Dinh Viet Tran, PhD., email: viet.transavba.sk)
 • Počítačové modelovanie prúdenia počas požiaru v cestnom tuneli
  (školiteľ: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD., email: weisenpacher.uisavba.sk)

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác