Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informatika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Informatika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Informatika
magisterský študijný program Aplikovaná informatika

Doktorandské štúdium informatiky na FMFI UK

Doktorandské štúdium informatiky je určené hlavne tým, ktorí sa chcú venovať výskumu v oblasti informatiky, čiže riešeniu nových problémov, o ktorých zatiaľ nikto nerozmýšľal, alebo ich ešte nikto uspokojivo nevyriešil. Pre doktoranda je to príležitosť, aby si našiel oblasť, ktorá ho najviac baví, a naplno sa jej niekoľko rokov venoval. Smerovanie výskumu zabezpečuje školiteľ, ktorého hlavnou úlohou je viesť a usmerňovať študenta v jeho výskumnej činnosti a spolu s príslušnou katedrou mu vytvoriť čo najlepšie podmienky na tvorivú činnosť.

V súčasnosti je doktorandské štúdium na FMFI UK zamerané najmä na tieto oblasti: teoretická informatika, bezpečnosť informačných systémov, umelá inteligencia, počítačová grafika, bioinformatika a kognitívna veda.

Uchádzači o doktorandské štúdium informatiky sa prihlasujú na konkrétne témy dizertačných prác. Skorý kontakt s potenciálnym školiteľom je veľmi dôležitým krokom k nájdeniu správnej témy a k úspešnému doktorandskému štúdiu.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Typický študijný plán sa skladá z troch častí: študijnej, vedeckej a doplnkovej.

Študijnú časť tvoria povinné predmety “Teoretické základy informatiky” (8kr), “Teória a metodológia informatiky” (10kr), “Oblasť špecializácie” (14kr) a "Sledovanie a spracovanie literatúry" (10kr) a je zakončená dizertačnou skúškou (20kr). Obsah predmetov sa v jednotlivých rokoch prispôsobuje zloženiu doktorandov; cieľom je sprostredkovať študentovi pokročilé znalosti z teoretických princípov informatických vied a umožniť mu získať hlboký prehľad o oblastiach, ktoré v širšom kontexte súvisia s oblasťou dizertačnej práce. Študent má zároveň získať také poznatky v oblasti špecializácie, ktoré umožňujú aktívny výskum v nej. Súčasne študent získa schopnosť aktívne sledovať najnovšie výskumné dianie v príslušnej oblasti, pochopiť, spracovať a prezentovať najnovšie výsledky

Ťažiskovou časťou je vedecká časť, ktorej cieľom je pripraviť študenta na samostatnú výskumnú prácu. Zodpovednosť za túto časť preberá školiteľ, ktorý dbá na to, aby študent dokumentoval vynaloženú prácu zodpovedajúcu kreditovej dotácii. Spravidla ide o publikovanie technických správ, preprintov, publikovanie/zaslanie príspevkov na konferencie a do časopisov a pod. Študent je podporovaný, aby so svojimi vedeckými výsledkami vystúpil na domácej alebo medzinárodnej konferencii. Súčasťou vedeckej prípravy je aj pravidelná aktívna účasť na seminároch v rámci príslušného pracoviska a získavanie skúseností v rámci mobility. Hlavným výsledkom vedeckej prípravy je dizertačná práca.

Záverečná práca doktorandského štúdia (dizertačná práca) je príspevkom študenta k súčasnému stavu vedeckého poznania a je výsledkom jeho samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Práca dokladuje doktorandovu pripravenosť vedecky pracovať a jej výsledky by mali byť publikovateľné v recenzovanom vedeckom časopise. Práca by spravidla mala obsahovať pôvodné riešenia aktuálnych, primerane dôležitých/zaujímavých problémov, ktoré sú svojím rozsahom a náročnosťou na úrovni dvoch publikácií v serióznych médiách. Okrem toho musí práca obsahovať aj kvalitný a primerane rozsiahly prehľad problematiky a informácie o použitých metódach a význame výsledkov pre vedu a/alebo spoločenskú prax.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

 • Computational analysis of large-scale datasets related to multiple sclerosis
  školiteľ: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
 • Application of Neural Network Algorithms for Efficient Identification of Space Objects Close Conjunction Events
  školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
 • Science Image Recognition Algorithms for all-sky Meteor Camera Systems
  školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
 • Training the humanoid robot in multimodal interaction with a human
  školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
 • Virtual Museum Activisation and Usability
  školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
 • Biologicky motivované výpočtové modely
  školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
 • Formálne metódy pre verifikáciu a špecifikáciu konkurentných a paralelných systémov
  školiteľ  doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
 • Bezpečnosť - formálny prístup
  školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
 • Bezpečnosť, súkromie a ich kvantifikacia
  školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
 • Automated deduction in many-valued logics
  školiteľ: doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.
 • Abductive reasoning with ontologies based on a reverse consequence calculus
  školiteľ: doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
 • Reasoning algorithms for ontologies and description logics
  školiteľ: doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
 • Neural-symbolic reasoning techniques in knowledge representation
  školiteľ: doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
 • AI methods in computer games
  školiteľ: doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
 • Malware Detection Based on Explainable AI
  školiteľ: doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
 • Advice complexity of computational models
  školiteľ: prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
 • Models of computation: Non-uniformity and Data-dependence
  prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
 • Metódy strojového učenia pre spracovanie dát z inteligentných energetických sietí
  školiteľ: prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
 • Informatické nástroje spracovania veľkých genomických dát
  školiteľ: prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
 • Algorithms on cubic graphs
  školiteľ: doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
 • Edge colourings and some conjectures in graph theory
  školiteľ: doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.
 • Communication in (formal) computational models
  školiteľ: doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
 • Optimalizácia a znovupoužitie pri vývoji rozsiahlych softvérových systémov
  školiteľ: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
 • Virtuálna a obohatená realita pri vývoji softvéru
  školiteľ: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
 • Fundamental properties of information and complexity of problems
  školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
 • Algorithms for graph embeddability into surfaces
  školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
 • Kryptoanalýza symetrických šifier
  školiteľ: doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.
 • Metódy spracovania dát zo sekvenačných technológií tretej generácie
  školiteľ: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác