Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informatika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Informatika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Informatika
magisterský študijný program Aplikovaná informatika

Doktorandské štúdium informatiky na FMFI UK

Doktorandské štúdium informatiky je určené hlavne tým, ktorí sa chcú venovať výskumu v oblasti informatiky, čiže riešeniu nových problémov, o ktorých zatiaľ nikto nerozmýšľal, alebo ich ešte nikto uspokojivo nevyriešil. Pre doktoranda je to príležitosť, aby si našiel oblasť, ktorá ho najviac baví, a naplno sa jej niekoľko rokov venoval. Smerovanie výskumu zabezpečuje školiteľ, ktorého hlavnou úlohou je viesť a usmerňovať študenta v jeho výskumnej činnosti a spolu s príslušnou katedrou mu vytvoriť čo najlepšie podmienky na tvorivú činnosť.

V súčasnosti je doktorandské štúdium na FMFI UK zamerané najmä na tieto oblasti: teoretická informatika, bezpečnosť informačných systémov, umelá inteligencia, počítačová grafika, bioinformatika a kognitívna veda.

Uchádzači o doktorandské štúdium informatiky sa prihlasujú na konkrétne témy dizertačných prác. Skorý kontakt s potenciálnym školiteľom je veľmi dôležitým krokom k nájdeniu správnej témy a k úspešnému doktorandskému štúdiu.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Typický študijný plán sa skladá z troch častí: študijnej, vedeckej a doplnkovej.

Študijnú časť tvoria povinné predmety “Teoretické základy informatiky” (8kr), “Teória a metodológia informatiky” (10kr), “Oblasť špecializácie” (14kr) a "Sledovanie a spracovanie literatúry" (10kr) a je zakončená dizertačnou skúškou (20kr). Obsah predmetov sa v jednotlivých rokoch prispôsobuje zloženiu doktorandov; cieľom je sprostredkovať študentovi pokročilé znalosti z teoretických princípov informatických vied a umožniť mu získať hlboký prehľad o oblastiach, ktoré v širšom kontexte súvisia s oblasťou dizertačnej práce. Študent má zároveň získať také poznatky v oblasti špecializácie, ktoré umožňujú aktívny výskum v nej. Súčasne študent získa schopnosť aktívne sledovať najnovšie výskumné dianie v príslušnej oblasti, pochopiť, spracovať a prezentovať najnovšie výsledky

Ťažiskovou časťou je vedecká časť, ktorej cieľom je pripraviť študenta na samostatnú výskumnú prácu. Zodpovednosť za túto časť preberá školiteľ, ktorý dbá na to, aby študent dokumentoval vynaloženú prácu zodpovedajúcu kreditovej dotácii. Spravidla ide o publikovanie technických správ, preprintov, publikovanie/zaslanie príspevkov na konferencie a do časopisov a pod. Študent je podporovaný, aby so svojimi vedeckými výsledkami vystúpil na domácej alebo medzinárodnej konferencii. Súčasťou vedeckej prípravy je aj pravidelná aktívna účasť na seminároch v rámci príslušného pracoviska a získavanie skúseností v rámci mobility. Hlavným výsledkom vedeckej prípravy je dizertačná práca.

Záverečná práca doktorandského štúdia (dizertačná práca) je príspevkom študenta k súčasnému stavu vedeckého poznania a je výsledkom jeho samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Práca dokladuje doktorandovu pripravenosť vedecky pracovať a jej výsledky by mali byť publikovateľné v recenzovanom vedeckom časopise. Práca by spravidla mala obsahovať pôvodné riešenia aktuálnych, primerane dôležitých/zaujímavých problémov, ktoré sú svojím rozsahom a náročnosťou na úrovni dvoch publikácií v serióznych médiách. Okrem toho musí práca obsahovať aj kvalitný a primerane rozsiahly prehľad problematiky a informácie o použitých metódach a význame výsledkov pre vedu a/alebo spoločenskú prax.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2021/2022

 • Abductive reasoning with ontologies based on a reverse consequence calculus
  doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
 • Advice complexity of computational models
  prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
 • AI methods in computer games
  doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
 • Algorithms for graph embeddability into surfaces
  prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
 • Algorithms on cubic graphs
  doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
 • Automata and Algorithmic problems in Algebra
  doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
 • Automatické rozpoznávanie nebezpečných typov oblakov
  prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
 • Automatizovaná kvalitatívna analýza slovenských textov
  doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
 • Bezpečnosť - formálny prístup
  doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
 • Bezpečnosť, súkromie a ich kvantifikacia
  doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
 • Biologicky motivované výpočtové modely
  doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
 • Communication in (formal) computational models
  doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
 • Detekcia tandemových opakovaní z dát získaných nanopórovým sekvenovaním
  prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
 • Differential Analysis in the Context of Pan-Genome Graphs
  doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
 • Formálne metódy pre verifikáciu a špecifikáciu konkurentných a paralelných systémov
  doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
 • Fundamental properties of information and complexity of problems
  prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
 • Hybrid Deep Learning for Semantic Parsing Including Semantic Utterance Classification
  doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
 • Kryptoanalýza symetrických šifier
  doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.
 • Large Scale Simulations for Multiple Fluid Dynamics With Moving Interfaces
  prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
 • Malware Detection Based on Explainable AI
  doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
 • Measures of uncolourability of cubic graphs
  prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
 • Metódy spracovania dát zo sekvenačných technológií tretej generácie
  doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
 • Modelovanie problémov v prostredí inteligentných energetických sietí
  prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
 • Neural-symbolic reasoning techniques in knowledge representation
  doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
 • Optimal Structures Based on Algebraic Constructions
  doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
 • Optimalizácia a znovupoužitie pri vývoji rozsiahlych softvérových systémov
  doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
 • Processing of light curves of satellites and space debris for the purpose of their identification
  prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
 • Reasoning algorithms for ontologies and description logics
  doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
 • Spracovanie veľkých genomických dát
  prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
 • The Universal Autonomous Transport System ATS
  prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
 • Towards self-aware embodied intelligent agents
  prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
 • Virtual Museum Activisation and Usability
  doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
 • Využitie umelej inteligencie na automatizáciu spracovania a analýzy optických spektier
  prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
 • Machine learning methods on data from structured-light scanners
  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Autoreferáty dizertačných prác