Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informatika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Informatika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Informatika
magisterský študijný program Aplikovaná informatika

Doktorandské štúdium informatiky na FMFI UK

Doktorandské štúdium informatiky je určené hlavne tým, ktorí sa chcú venovať výskumu v oblasti informatiky, čiže riešeniu nových problémov, o ktorých zatiaľ nikto nerozmýšľal, alebo ich ešte nikto uspokojivo nevyriešil. Pre doktoranda je to príležitosť, aby si našiel oblasť, ktorá ho najviac baví, a naplno sa jej niekoľko rokov venoval. Smerovanie výskumu zabezpečuje školiteľ, ktorého hlavnou úlohou je viesť a usmerňovať študenta v jeho výskumnej činnosti a spolu s príslušnou katedrou mu vytvoriť čo najlepšie podmienky na tvorivú činnosť.

V súčasnosti je doktorandské štúdium na FMFI UK zamerané najmä na tieto oblasti: teoretická informatika, bezpečnosť informačných systémov, umelá inteligencia, počítačová grafika, bioinformatika a kognitívna veda.

Uchádzači o doktorandské štúdium informatiky sa prihlasujú na konkrétne témy dizertačných prác. Skorý kontakt s potenciálnym školiteľom je veľmi dôležitým krokom k nájdeniu správnej témy a k úspešnému doktorandskému štúdiu.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Typický študijný plán sa skladá z troch častí: študijnej, vedeckej a doplnkovej.

Študijnú časť tvoria povinné predmety “Teoretické základy informatiky” (8kr), “Teória a metodológia informatiky” (10kr), “Oblasť špecializácie” (14kr) a "Sledovanie a spracovanie literatúry" (10kr) a je zakončená dizertačnou skúškou (20kr). Obsah predmetov sa v jednotlivých rokoch prispôsobuje zloženiu doktorandov; cieľom je sprostredkovať študentovi pokročilé znalosti z teoretických princípov informatických vied a umožniť mu získať hlboký prehľad o oblastiach, ktoré v širšom kontexte súvisia s oblasťou dizertačnej práce. Študent má zároveň získať také poznatky v oblasti špecializácie, ktoré umožňujú aktívny výskum v nej. Súčasne študent získa schopnosť aktívne sledovať najnovšie výskumné dianie v príslušnej oblasti, pochopiť, spracovať a prezentovať najnovšie výsledky

Ťažiskovou časťou je vedecká časť, ktorej cieľom je pripraviť študenta na samostatnú výskumnú prácu. Zodpovednosť za túto časť preberá školiteľ, ktorý dbá na to, aby študent dokumentoval vynaloženú prácu zodpovedajúcu kreditovej dotácii. Spravidla ide o publikovanie technických správ, preprintov, publikovanie/zaslanie príspevkov na konferencie a do časopisov a pod. Študent je podporovaný, aby so svojimi vedeckými výsledkami vystúpil na domácej alebo medzinárodnej konferencii. Súčasťou vedeckej prípravy je aj pravidelná aktívna účasť na seminároch v rámci príslušného pracoviska a získavanie skúseností v rámci mobility. Hlavným výsledkom vedeckej prípravy je dizertačná práca.

Záverečná práca doktorandského štúdia (dizertačná práca) je príspevkom študenta k súčasnému stavu vedeckého poznania a je výsledkom jeho samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Práca dokladuje doktorandovu pripravenosť vedecky pracovať a jej výsledky by mali byť publikovateľné v recenzovanom vedeckom časopise. Práca by spravidla mala obsahovať pôvodné riešenia aktuálnych, primerane dôležitých/zaujímavých problémov, ktoré sú svojím rozsahom a náročnosťou na úrovni dvoch publikácií v serióznych médiách. Okrem toho musí práca obsahovať aj kvalitný a primerane rozsiahly prehľad problematiky a informácie o použitých metódach a význame výsledkov pre vedu a/alebo spoločenskú prax.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2020/2021

Podrobnejšie informácie o témach dizertačných prác

 • Computational deconvolution of factors contributing to multiple sclerosis
  (školiteľ doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.)
 • Computational methods for processing genomic data
  (školiteľ doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.)
 • Large Scale Simulations for Multiple Fluid Dynamics With Moving Interfaces
  (školiteľ prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.)
 • The Universal Autonomous Transport System ATS
  (školiteľ prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.)
 • Rigid Body Simulation of Multibody System with Contact Anisotropic Friction
  (školiteľ prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.)
 • Využitie umelej inteligencie na automatizáciu spracovania a analýzy optických spektier
  (školiteľ prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.)
 • Virtual Museum Activisation and Usability
  (školiteľ doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.)
 • Formálne metódy pre verifikáciu a špecifikáciu konkurentných a paralelných systémov
  (školiteľ doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.)
 • Bezpečnosť - formálny prístup
  (školiteľ doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.)
 • Biologicky motivované výpočtové modely
  (školiteľ doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.)
 • Abductive reasoning with ontologies based on a reverse consequence calculus
  (školiteľ doc. RNDr. Martin Homola, PhD.)
 • AI methods in computer games
  (školiteľ doc. RNDr. Martin Homola, PhD.)
 • Neural-symbolic reasoning techniques in knowledge representation (školiteľ doc. RNDr. Martin Homola, PhD.)
 • Reasoning algorithms for ontologies and description logics
  (školiteľ doc. RNDr. Martin Homola, PhD.)
 • Computational methods in semigroup theory
  (školiteľ doc. RNDr. Tatiana Jajcayova, PhD.)
 • Advice complexity of computational models
  (školiteľ prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.)
 • Cykly a 1-faktory v kubických grafoch
  (školiteľ doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.)
 • Communication in (formal) computational models
  (školiteľ doc. RNDr. Dana Pardubská, PhD.)
 • Fundamental properties of information and complexity of problems
  (školiteľ prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.)
 • Kryptoanalýza symetrických šifier
  (školiteľ doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.)
 • Attractor dynamics in biologically inspired artificial neural networks
  (školiteľ doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.)
 • Automatizovaná kvalitatívna analýza slovenských textov
  (školiteľ doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.)
 • Machine learning approaches to prediction of tissue-specific gene regulation
  (doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.)
 • Metódy spracovania dát zo sekvenačných technológií tretej generácie
  (doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.)
 • Improving detection of genomic variability by employing pangenomes
  (doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.)
 • Biologically inspired learning of sequential tasks
  (školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.)
 • Task learning with attention
  (školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.)
 • Towards self-aware embodied intelligent agents
  (školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.)
 • Algorithms on cubic graphs
  (Algoritmy na kubických grafoch)
  (školiteľ: doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.), forma štúdia: denná a externá
 • Automatic 3D Human Pose Estimation, Skeleton Tracking and Body Measurements
  (školiteľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. )

Ústav informatiky SAV:

 • Paralelizácia počítačovej simulácie požiarov
  (Parallelization of computer simulation of fires)
  (školiteľ: RNDr. Ján Glasa, CSc., jan.glasasavba.sk, konzultant-špecialista: Ing. Lukáš Valášek, PhD.)
 • Distribuované spracovanie rozsiahlych dát
  (Distributed large data processing)
  (školiteľ: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., Ladislav.Hluchysavba.sk)
 • Metódy umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti
  (Artificial Intelligence Methods in Cyber Security)
  (školiteľ: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., Ladislav.Hluchysavba.sk)
 • Mäkké počítanie (soft computing) pre riešenie komplexných problémov
  (Soft computing for complex solutions)
  (školiteľ: Ing. Giang Nguyen, PhD., giang.uisavba.sk)
 • Rozpoznávanie sentimentu v texte
  (Sentiment analysis in text)  
  (školiteľ: Ing. Giang Nguyen, PhD., giang.uisavba.sk, konzultant: Ing. Štefan Dlugolinský, PhD., stefan.dlugolinskysavba.sk)
 • Automatická detekcia Alzheimerovej nemoci analýzou reči pacienta
  (Automatic detection of Alzheimer's disease by patient speech analysis)
  (školiteľ: Ing. Milan Rusko, PhD., rusko.uisavba.sk)
 • Automatické meranie stresu v ľudskom hlase
  (Automatic measurement of stress in human voice)
  (školiteľ: Ing. Milan Rusko, PhD., rusko.uisavba.sk)
 • High-end expresívna syntéza reči v slovenčine
  (High-end expressive speech synthesis in Slovak)
  (školiteľ: Ing. Milan Rusko, PhD., rusko.uisavba.sk)
 • Nové metódy pre vývoj, nasadenie a orchestráciu cloudových služieb
  (New methods for development, deployment and orchestration of cloud services)
  (školiteľ: Ing. Dinh Viet Tran, PhD., viet.transavba.sk)
 • Počítačové modelovanie prúdenia počas požiaru v cestnom tuneli
  (Computer modelling of flows in road tunnel during fire)
  (školiteľ: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD., weisenpacher.uisavba.sk)

Autoreferáty dizertačných prác