Informatika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Informatika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Informatika
magisterský študijný program Aplikovaná informatika

Doktorandské štúdium informatiky na FMFI UK

Doktorandské štúdium informatiky je určené hlavne tým, ktorí sa chcú venovať výskumu v oblasti informatiky, čiže riešeniu nových problémov, o ktorých zatiaľ nikto nerozmýšľal, alebo ich ešte nikto uspokojivo nevyriešil. Pre doktoranda je to príležitosť, aby si našiel oblasť, ktorá ho najviac baví, a naplno sa jej niekoľko rokov venoval. Smerovanie výskumu zabezpečuje školiteľ, ktorého hlavnou úlohou je viesť a usmerňovať študenta v jeho výskumnej činnosti a spolu s príslušnou katedrou mu vytvoriť čo najlepšie podmienky na tvorivú činnosť.

V súčasnosti je doktorandské štúdium na FMFI UK zamerané najmä na tieto oblasti: teoretická informatika, bezpečnosť informačných systémov, umelá inteligencia, počítačová grafika, bioinformatika a kognitívna veda.

Uchádzači o doktorandské štúdium informatiky sa prihlasujú na konkrétne témy dizertačných prác. Skorý kontakt s potenciálnym školiteľom je veľmi dôležitým krokom k nájdeniu správnej témy a k úspešnému doktorandskému štúdiu.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Typický študijný plán sa skladá z troch častí: študijnej, vedeckej a doplnkovej.

Študijnú časť tvoria povinné predmety “Teoretické základy informatiky” (8kr), “Teória a metodológia informatiky” (10kr), “Oblasť špecializácie” (14kr) a "Sledovanie a spracovanie literatúry" (10kr) a je zakončená dizertačnou skúškou (20kr). Obsah predmetov sa v jednotlivých rokoch prispôsobuje zloženiu doktorandov; cieľom je sprostredkovať študentovi pokročilé znalosti z teoretických princípov informatických vied a umožniť mu získať hlboký prehľad o oblastiach, ktoré v širšom kontexte súvisia s oblasťou dizertačnej práce. Študent má zároveň získať také poznatky v oblasti špecializácie, ktoré umožňujú aktívny výskum v nej. Súčasne študent získa schopnosť aktívne sledovať najnovšie výskumné dianie v príslušnej oblasti, pochopiť, spracovať a prezentovať najnovšie výsledky

Ťažiskovou časťou je vedecká časť, ktorej cieľom je pripraviť študenta na samostatnú výskumnú prácu. Zodpovednosť za túto časť preberá školiteľ, ktorý dbá na to, aby študent dokumentoval vynaloženú prácu zodpovedajúcu kreditovej dotácii. Spravidla ide o publikovanie technických správ, preprintov, publikovanie/zaslanie príspevkov na konferencie a do časopisov a pod. Študent je podporovaný, aby so svojimi vedeckými výsledkami vystúpil na domácej alebo medzinárodnej konferencii. Súčasťou vedeckej prípravy je aj pravidelná aktívna účasť na seminároch v rámci príslušného pracoviska a získavanie skúseností v rámci mobility. Hlavným výsledkom vedeckej prípravy je dizertačná práca.

Záverečná práca doktorandského štúdia (dizertačná práca) je príspevkom študenta k súčasnému stavu vedeckého poznania a je výsledkom jeho samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Práca dokladuje doktorandovu pripravenosť vedecky pracovať a jej výsledky by mali byť publikovateľné v recenzovanom vedeckom časopise. Práca by spravidla mala obsahovať pôvodné riešenia aktuálnych, primerane dôležitých/zaujímavých problémov, ktoré sú svojím rozsahom a náročnosťou na úrovni dvoch publikácií v serióznych médiách. Okrem toho musí práca obsahovať aj kvalitný a primerane rozsiahly prehľad problematiky a informácie o použitých metódach a význame výsledkov pre vedu a/alebo spoločenskú prax.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 567,50 EUR (9. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 661,50 EUR (10. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2017/2018

 • Models for computational analysis of genomic data
  (doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.)
 • Modely pre výpočtovú analýzu genomických dát
  (doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.)
 • Structure-aware Synthesis an Analysis for Predictive Appearance of Surfaces with Small 3D Microstructures and Printing Spatially-Varying Reflectance for Reproducing Glossy Materials
  (prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.)
 • Large Scale Simulations for Multiple Fluid Dynamics With Moving Interfaces
  (prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.)
 • The Universal Autonomous Transport System ATS
  (prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.)
 • Towards the Light Field Manipulation and Editting
  (prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.)
 • Partial Automorphisms of Combinatorial Structures
  Externá forma
  (prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.)
 • Computational Analysis of Deep Neural Networks
  Externá forma
  (prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.)
 • Reinforcement Learning for Intrinsically Motivated Robot Behavior
  (prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.)
 • Detekcia významných oblastí v obraze pre vybranú aplikačnú oblasť
  (doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.)
 • Multimodálny biometrický systém
  (doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.)
 • Prvky automatickej vizuálnej analýzy dopravy
  (doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.)
 • Modelovanie detekcie významných oblastí v závislosti od zadania úlohy
  (doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.)
 • Formálne metódy a bezpečnosť
  (doc. RNDr. Damas Gruska)
 • On the power of clairvoyance
  (prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.)
 • Farbenia kubických grafov bodovo-blokovými konfiguráciami
  (doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.)
 • Structure prediction and navigation on the network with a partly defined structure
  (doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.)
 • Communication in (formal) computational models
  (doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.)
 • Fundamental properties of information and complexity of problems
  (prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.)
 • Kryptoanalýza symetrických šifier
  (doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.)
 • Edge-colourings and flows on cubic graphs
  (prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.)
 • O niektorých vlastnostiach náhodných booleovských funkcií
  (doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.)
 • Algoritmy pre analýzu sekvencií pochádzajúcich z nových sekvenačných technológií
  (Mgr. Tomáš Vinař, PhD.)
 • Reasoning algorithms for ontologies and description logic
  (doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.)
 • Relations of abstract arumentation theory and logic programming
  (doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.)
 • Fuzzy extensions of logic programming formalism
  (doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.)
 • Aktivizácia a použiteľnosť pre virtuálne múzeum
  Virtual Museum Activisation an Usability
  (doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD., konzultant: RNDr. Róbert Bohdal, PhD.)
 • Výpočtový model synaptickej plasticity v hipokampálnej oblasti CA1
  Computational model of synaptic plasticity in CA1 region of hippocampus
  (prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.)

Autoreferáty dizertačných prác