Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika plazmy

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Fyzika plazmy

Charakteristika študijného programu

Študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia odboru Fyzika plazmy poskytuje vedecké vzdelanie v oblasti fyziky plazmy a elektrických výbojov a v oblasti elementárnych procesov v plazme. Študijný program je zabezpečovaný pracovníkmi Oddelenia fyziky plazmy na Katedre Experimentálnej Fyziky a pracovníkmi Oddelenia fyziky životného prostredia, Katedry Astronómie, fyziky zeme a meteorológie. Okrem základného výskumu sa pracoviská venujú aplikáciám fyziky plazmy a výbojov, v oblasti materiálového výskumu, biomedicínskeho výskumu a vývoja nových analytických metód. Študenti sa zapájajú do výskumu na školiacich pracoviskách, pričom úroveň výskumu zodpovedá súčasnému stavu v tejto oblasti vo svete.

V rámci vedeckej výchovy je kladený dôraz na rozvíjanie schopností absolventov formulovať vedecké problémy, samostatne ich riešiť a na schopnosť prezentovať získané poznatky. Absolvent dokáže sledovať vedecké a výskumné trendy a dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi. Absolventi si osvoja zásady tímovej práce ako i základy vedenia menších výskumných a vývojových kolektívov. Uplatnenie absolventov je predovšetkým vo výskumných inštitúciách v doma i v zahraničí, ako i v komerčnej sfére v oblasti výskumu a vývoja nových technológií.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Študijná časť tvorí asi 1/3 a vedecká časť asi 2/3 pracovného zaťaženia doktoranda.

Študijná časť

Základ študijnej časti tvorí samostatné štúdium literatúry a  pokročilejšie state z experimentálnych metód fyziky plazmy. Z každého predmetu sa získava predpísaný počet kreditov. Ďalšie voliteľné predmety určí školiteľ podľa zamerania dizertačnej práce z predmetov magisterského štúdia alebo z iných doktorandských študijných programov fyziky. Každý študent doktorandského štúdia navštevuje a aktívne sa zapája do pracovného semináru pracoviska, kde môže získať 2 kredity. Študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky, z ktorej sa získa 20 kreditov.

Dizertačná skúška: Doktorand sa môže prihlásiť, keď naakumuluje 70 kreditov v čase od 12 do 24 mesiacov od začiatku doktorandského štúdia. Dizertačná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná práca k dizertačnej skúške musí obsahovať tézy, čiže projekt, dizertačnej práce. Dizertačnou skúškou musí doktorand preukázať, že sa vie orientovať vo vedeckej problematike, dokáže formulovať problémy a stanoviť cesty k ich riešeniu. Dizertačná práca musí preukázať schopnosť doktoranda dopracovať sa k originálnym vedeckým výsledkom.

Vedecká časť doktorandského štúdia zahŕňa:

Identifikáciu a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych predmetov uvedených v študijnej časti.  Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách. Zapájanie sa do vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, príprava projektov, aktívna prezentácia výsledkov. Na základe svojich vedeckých výsledkov študent pripraví dizertačnú prácu, za ktorú po obhajobe získava 30 kreditov.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

 • Emisné účinné prierezy relevantné pre astrofyziku
  RNDr. Juraj Országh, PhD.
 • Study of excitation processes in molecules induced by electron impact 
  RNDr. Juraj Országh, PhD.
 • Štúdium procesov v atmosférických výbojoch metódami IMS a IMS/MS spektrometrie
  prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
 • Neelastické interakcie elektrónov s molekulami skúmané metódami skrížených zväzkov
  prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
 • Využitie štandardných metód kvantovej fyziky pri modelovaní elektrónmi indukovaných procesov
  RNDr. Peter Papp, PhD.
 • Ionizačné procesy molekúl a molekulových klastrov využívaných v moderných depozičných technológiách.
  RNDr. Peter Papp, PhD.
 • Presná spektroskopia “malých” molekúl
  doc. Mgr. Peter Čermák, PhD.
 • Investigations of transport of plasma generated reactive species into aerosols and thin liquid layers
  prof. RNDr. Zdenko Machala DrSc.
 • Ionizačné procesy molekúl a molekulových klastrov využívaných v moderných depozičných technológiách
  Dr. Michal Stano, PhD.
 • Štúdium vplyvu jednotlivých zložiek nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na biologický materiál
  RNDr. Veronika Medvecká, PhD.
 • Štúdium aplikácie nízkoteplotnej plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku pri príprave membrán z anorganických materiálov
  RNDr. Veronika Medvecká, PhD.
 • Plazmové atmosférické zdroje a ich využitie v bioaplikáciách 
  RNDr. Matej Klas, PhD

Autoreferáty dizertačných prác