Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika plazmy

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
doc. RNDr. Matej Klas, PhD.
doc. RNDr. Peter Papp, PhD.
doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Fyzika plazmy

Charakteristika študijného programu

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Fyzika plazmy ovláda matematický aparát, teoretické a experimentálne fyzikálne metódy, ktoré sa používajú na riešenie komplexných problémov v oblasti teoretickej, experimentálnej a aplikovanej fyziky plazmy. V rámci štúdia získa rozširujúce vedomosti na úrovni súčasného stavu vo svete, predovšetkým v oblasti pokročilých experimentálnych metód, hmotnostnej spektrometrie a elektrónovej optiky, fyzikálnej elektroniky, meraní a návrhu experimentálnych a meracích zariadení, modelovania problémov a experimentálnych zariadení vo vybraných oblastiach fyziky zrážok nabitých i neutrálnych častíc, povrchov, vákuovej a chemickej fyziky, biomedicínskych aplikácií v plazme, ale aj vysokoteplotnej plazmy. Osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, naučí sa prezentovať vedecké výsledky; dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nadobudne schopnosť rozvíjať vlastnú vednú disciplínu, nájde uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. Dokáže vedecky pracovať a prinášať riešenia zložitých problémov v oblasti teoretickej a experimentálnej a aplikovanej fyziky plazmy: 

  • dokáže viesť menšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov 
  • formulovať projekty, predkladať ich grantovým agentúram
  • bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania
  • bude schopný prezentovať, obhajovať a publikovať výsledky získané v rámci riešených vedeckých problémov
  • osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a kontroly pracovníkov tímu 
  • dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, etické, ekonomické ako aj environmentálne aspekty svojej profesie

Čo vás čaká v študijnom programe?

Pre naplnenie cieľov štúdia je študijný program zostavený z teoreticko-metodologických predmetov a predmetov vedúcich k samostatnej vedeckej práci, schopnosti formulovať a riešiť vedecké hypotézy, a zlepšovaniu schopností prezentovať svoje výsledky na domácich a medzinárodných vedeckých fórach. V prvom roku štúdia sa kladie dôraz na nadstavbové vedomosti zo základných predmetov v oblasti fyziky plazmy, ktoré sú dopĺňané predmetmi orientovanými na tematiku konkrétnej dizertačnej práce. Doktorand má na výber z predmetov pokrývajúcich široké spektrum problematiky. Súčasne pracuje na dizertačnej téme na úrovni rešerše a spracovania súčasného stavu danej problematiky súvisiacej s témou práce.

V druhom roku doktorand pokračuje štúdiom zahraničnej literatúry čím zvyšuje svoju odbornú i jazykovú zdatnosť, dopĺňa vedomosti na niektorom z povinne voliteľných a výberových predmetov súvisiacich s témou dizertačnej práce a spracováva metodiku dizertačnej práce do Písomnej práce k dizertačnej skúške. Jej obhajoba sa koná spolu so skúškou z oblasti Fyzika plazmy a elektrických výbojov. V prvých dvoch rokoch štúdia sa doktorand účasťou na pedagogickom procese pripravuje na verejné vystupovanie, komunikáciu o vedeckých témach a odovzdávanie vedeckých poznatkov. V treťom a štvrtom ročníku je činnosť doktoranda zameraná hlavne na riešenie témy dizertačnej práce a prezentáciu dosiahnutých výsledkov vedeckého bádania v písomnej i ústnej forme na medzinárodných a domácich vedeckých fórach. Schopnosť vedeckej práce, výberu metodologických postupov, overovania nových metodík si zvyšuje účasťou na riešení vedeckých projektov školiteľa, resp. získaných vlastných výskumných projektoch (napr. grant Univerzity Komenského), ako aj zahraničnými a domácimi študijnými pobytmi vo vedeckých a vedecko-pedagogických ustanovizniach. Vyvrcholením jeho vedeckého rastu doktoranda počas doktorandského štúdia je predloženie a verejná obhajoba dizertačnej práce, ktorou dokumentuje získané znalosti, schopnosť formulovať vedecké ciele a napĺňať ich v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a trendmi v študijnom odbore.

Podrobné informácie usporiadania predmetov do študijných blokov sú uvedené nižšie v študijnom pláne, ako aj v informačných listoch k jednotlivým predmetom. Profilové predmety odboru sú: Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry (1) a (2), Experimentálne vademecum, Vysokoteplotná plazma, Bioaplikácie plazmy, Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria, Automatizácia experimentov, Moderné plazmové technológie, Pokročilé modelovanie molekulových systémov, Seminár pracoviska.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Fyzika plazmy:

  1. V akademickej sfére, ako samostatní vedeckí pracovníci, alebo odborní asistenti. Absolvovanie programu a získanie titulu PhD. im umožňuje ďalší kariérny rast a získanie kvalifikácie IIa, prípadne docentskej habilitácie.
  2. V súkromnom sektore, v technologických firmách orientovaných na inovatívne výskumy plazmových technológii. Predovšetkým v aplikačnom výskume orientovanom v oblasti mikroelektroniky (leptanie, nanášanie tenkých vrstiev), plazmovej chémie, medicíny (plazmové skalpely, sterilizácia a dezinfekcia povrchov nástrojov), životného prostredia (detekcia nebezpečných látok, plazmová katalytická konverzia skleníkových plynov), odpadového hospodárstva (plazmové trysky pre spracovanie odpadu), v leteckom a stavenom priemysle pri nanášaní ochranných keramických či metalických vrstiev alebo v oblasti nadnárodného projektu CERN pre udržateľnú energetickú budúcnosť ľudstva. Vďaka vyprofilovanému analytickému mysleniu sú naši absolventi žiadaní v riadiacich a vedúcich funkciách aj v iných odborov.

Počas doktorandského štúdia je študent dôležitou súčasťou vedeckého tímu, ktorý rieši viaceré, často zložité vedecké problémy a úlohy. Študent je často zodpovedný za manažovanie a riešenie niektorých čiastkových úloh, ktoré vyžadujú, aby si vedel organizovať tímovú prácu (bakalárov a diplomantov) a vhodne komunikovať s členmi tímu, aj so zahraničnými partnermi. Tieto nadobudnuté soft skills mu umožnia lepšiu ponuku a vyššie pozície na trhu práce v odbore na Slovensku i v zahraničí.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

  • doktorand pred dizertačnou skúškou: 1025,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
  • doktorand po dizertačnej skúške: 1 194 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025

  • Mikrovýboje generované v superkritickej kvapaline
    (školiteľ: doc. RNDr. Matej Klas, PhD.)
  • Štúdium vplyvu zložiek nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na biologický materiál
    (školiteľka: doc. RNDr. Veronika Medvecká, PhD.)
  • Redukcia nežiaducich látok v poľnohospodárskych a potravinárskych produktoch pomocou atmosférickej nízkoteplotnej plazmy
    (školiteľka: doc. RNDr. Veronika Medvecká, PhD.) 
  • Monitorovanie chemického znečistenia v životnom prostredí metódami založenými na IMS a IMS/MS spektrometrii
    (školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.)
  • Monitorovanie procesov vyvolaných atmosférickými výbojmi metódami IMS a IMS/MS spektrometrie
    (školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.) 
  • Neelastické interakcie elektrónov s molekulami skúmané metódami skrížených zväzkov
    (školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.) 
  • Modelovanie elektrónmi indukovaných procesov v molekulách a molekulových klastroch
    (školiteľ: doc. RNDr. Peter Papp, PhD.)
  • Ionizačné procesy molekúl a molekulových klastrov predstavujúcich environmentálnu záťaž
    (školiteľ: doc. RNDr. Peter Papp, PhD.)
  • Optická spektroskopia fázových rozhraní
    (školiteľ: doc. Mgr. Peter Čermák, PhD.)
  • Štúdium excitačných procesov v molekulách indukovaných nárazom elektrónov
    (školiteľ: doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.) 
  • Excitačno-emisné mapy astrofyzikálne relevantných molekúl
    (školiteľ: doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.)
  • Pohyblivostná a hmotnostno spektrometrická diagnostika korónového výboja
    (školiteľ: RNDr. Ladislav Moravský, PhD.)
  • Štúdium interakčných mechanizmov nízkoteplotnej plazmy s povrchom biologických objektov
    (školiteľka: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.) 
  • Porovnanie účinku nízkoteplotnej plazmy generovanej rôznymi plazmovými zdrojmi na polymérne substráty a štúdium interakčných mechanizmov
    (školiteľka: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.) 
  • Škálovanie systémov studenej atmosférickej plazmy (CAP) pre dekontamináciu v poľnohospodárstve a potravinárstve
    (školiteľ: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.)
  • Využitie studenej plazmy a fotokatalytického efektu v dekontaminácii vzduchu vnútorných priestorov
    (školiteľ: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.)
  • Chemické kinetické modelovanie pulzných výbojov
    (školiteľ: doc. RNDr. Mário Janda, PhD.)

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác