Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok: 30.4.2024
(rozhoduje dátum poštovej pečiatky)
Poplatok za prijímacie konanie (prihláška v listinnej podobe - tlačivo MŠVVaŠ SR): 33 EUR
Poplatok za prijímacie konanie (prihláška v elektronickej podobe): 15 EUR
(platí pre uchádzačov, ktorí si podávajú prihlášku na FMFI, neplatí pre uchádzačov SAV)

Prihlášku je možné vyplniť elektronicky (preferovaný spôsob) alebo je možné vyplniť tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva.
Prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a doručiť na fakultu spolu s požadovanými prílohami a dokladom o  úhrade za prijímacie konanie. 

Adresa doručenia: 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Prihlášky na témy zadané externými vzdelávacími inštitúciami zasielajte na príslušný ústav Slovenskej akadémie vied.

Uchádzač si vyberie jednu tému dizertačnej práce z ponuky tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium na aktuálny akademický rok. Témy sú zverejnené spravidla v mesiaci marci na stránkach jednotlivých študijných programov.

Ku prihláške je potrebné priložiť rámcový projekt k téme dizertačnej práce (viď formulár v časti Tlačivá), ktorý obsahuje aj písomné vyjadrenie potenciálneho školiteľa (ktorý sa k nemu vyjadrí až po termíne podania prihlášok na Referáte doktorandského štúdia). Preto sa odporúča, aby uchádzači kontaktovali svojich potenciálnych školiteľov a rámcový projekt vypracovali v spolupráci s nimi.

Prílohy:

  • podpísaný stručný životopis, vrátane zoznamu doteraz opublikovaných odborných a vedeckých prác, v ktorom uchádzač zreteľne označí aktivity, za ktoré si želá získať body podľa Tabuľky bodovania hodnotených činností
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce
  • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia druhého stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok  k diplomu; v prípade, že uchádzač ešte študuje, dodá ich dodatočne)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku 33 eur/15 eur

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania sa nevyžaduje.

Úhrada poplatku za prijímacie konanie

Prijímacie konanie (prihláška v listinnej podobe - tlačivo MŠVVaŠ SR): 33 EUR 
Prijímacie konanie (prihláška v elektronickej podobe): 15 EUR

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť len bankovým prevodom.

IBAN SK 88 8180 0000 0070 0013 8327
variabilný symbol 800 (bakalárske, magisterské štúdium) alebo 801 (doktorandské štúdium)
špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

Prijímacie skúšky

O potrebe a forme a dátume vykonania prijímacej skúšky budú uchádzači upovedomení najneskôr 30 dní pred jej konaním listom na adresu trvalého bydliska uvedenú v prihláške na štúdium. 

Prijímacie pohovory sa uskutočnia v jednotlivých odborných sekciách (matematika, fyzika, informatika). Skúška prebieha pred prijímacou komisiou za účasti potencionálneho školiteľa. Pozostáva z diskusie rámcového projektu k téme dizertačnej práce a z komplexného zhodnotenia profilu uchádzača (účasť uchádzača na ŠVK, na vedeckých podujatiach doma a v zahraničí, publikačná činnosť, úroveň diplomovej práce a študijné výsledky uchádzača dosiahnuté počas magisterského štúdia).

Výsledky

Jediným oficiálnym dokumentom o výsledkoch prijímacieho konania je rozhodnutie dekana FMFI UK doručené na adresu trvalého pobytu uchádzača o štúdium. Tieto rozhodnutia posielame spravidla poštou doporučene v priebehu júla.