Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informatika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Informatika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Spolugaranti: 

doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Informatika
bakalársky študijný program Bioinformatika

Charakteristika študijného programu

Hlavným cieľom druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Informatika je pripraviť študentov na uplatnenie v pozíciách, ktoré vyžadujú nadpriemerný intelektuálny vklad, vysokú úroveň informatickej expertízy, znalosť moderných technológií, schopnosť rýchlo sa adaptovať v meniacom sa prostredí a precízne analyzovať a kriticky zhodnotiť aj neštandardné a komplexné systémy. Profil absolventa je prispôsobený dosiahnutiu tohto cieľa, vychádzajúc z nosných tém jadra znalostí odboru informatika a zo špecifík a tradícií štúdia informatiky na FMFI UK.

Absolvent nadobúda informatické vzdelanie, ktoré mu umožňuje zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického, spoločenského a hospodárskeho vývoja v súčasnosti aj v budúcnosti. Získané vedomosti podstatne rozširujú a prehlbujú vedomosti získané bakalárskym štúdiom informatiky. V programe sú vyvážené a vzájomne prepojené teoretické a aplikačne orientované predmety. Zloženie povinne voliteľných predmetov a pravidlá tvorby študijných plánov zaručujú, že každý študent absolvuje teoretické aj aplikačne zamerané predmety. Pri záverečnej práci študenti dokumentujú schopnosť tvorivo aplikovať získané poznatky.

Teoretické predmety poskytujú absolventovi flexibilitu v rýchlo sa meniacej oblasti informatiky a informačných technológií tým, že formujú jeho spôsob myslenia (exaktnosť, schopnosť abstrakcie). Spolu s repertoárom všeobecne platných poznatkov a techník riešenia problémov tým získava základ, s ktorým môže dlhodobo sledovať aktuálne výskumné trendy a dopĺňať a aktualizovať svoje technologické poznatky formou celoživotného vzdelávania. Absolvent disponuje širokým portfóliom matematických a algoritmických techník, ktoré mu poskytuje aparát na analýzu a formálny popis komplexných systémov z rôznych aplikačných oblastí.

Aplikačne orientované predmety študentom umožňujú hlbšiu špecializáciu v niektorej aplikačnej doméne a tým aj rýchlejšie začlenenie sa do praxe po absolvovaní štúdia. Pri štúdiu prakticky orientovaných problémov študent tvorivo uplatní všeobecne platné poznatky a metódy, ktoré získal pri štúdiu teoretických predmetov, dokáže samostatne získať a spracovať informácie o riešeniach daného problému, posúdiť vhodnosť existujúcich riešení z hľadiska zložitosti, efektívnosti a bezpečnosti a v prípade potreby exaktne formulovať problém a navrhnúť vlastný postup jeho riešenia. Absolvent pozná princípy aktuálnych špičkové technológie, rozumie, akým spôsobom vychádzajú z všeobecne platných základov a je pripravený aplikovať ich v praxi a adaptovať sa na ich vývoj.

Absolvent je schopný pracovať v tíme, po získaní potrebných skúseností viesť práce na projektoch. Je schopný prezentovať svoje výsledky na odbornom fóre, komunikovať tak s informatikmi, ako aj menežérmi a so špecialistami z iných odborov. Rozumie zložitým informačno-komunikačným systémom, je schopný zabezpečiť ich prevádzku a chápe vzájomný vzťah teórie a praxe. Je tiež pripravený tvorivo aplikovať získané vedomosti a techniky ako člen výskumných a vývojových tímov pri riešení praktických problémov. Uvedomuje si etické, právne a spoločenské dosahy svojej profesie.

Čo vás čaká v študijnom programe?

FMFI UK poskytuje vysokoškolské štúdium informatiky od r. 1973 a jej absolventi sústavne nachádzajú veľmi dobré uplatnenie. Skúsenosti získané počas tohto obdobia sa premietajú do štruktúry študijného programu, najmä v dôraze na flexibilitu absolventov a vyváženosť teoretických a praktických poznatkov. Program je koncipovaný tak, že priamo nadväzuje na študijný program prvého stupňa. Študijný program sa vyznačuje značnou variabilitou, ktorá umožňuje zohľadniť individuálne potreby a predstavy študenta. Počas štúdia si každý študent zostavuje individualizovaný študijný plán, ktorý zahŕňa povinné predmety, požadovaný výber povinne voliteľných predmetov a je doplnenými ďalším výberom predmetov v závislosti od špecializácie študenta. Každý z individualizovaných študijných plánov môže pripravovať na iné, avšak vždy zdôvodnené profesionálne kariéry. Na jednej strane, študijný plán možno navrhnúť tak, aby poskytoval študentom možnosti zvoliť si predmety zo širokého spektra predmetov patriacich do rôznych oblastí informatiky. Na druhej strane sa študijný plán môže zamerať na jeden špecifický aspekt informatiky a pokryť ho do väčšej hĺbky. Vďaka tejto variabilite študijného programu magisterského štúdia Informatika je možné pripraviť absolventa schopného nájsť bezprostredne po skončení štúdia uplatnenie v praxi, ale aj absolventa schopného úspešne pokračovať v štúdiu informatiky tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania. Individuálny študijný plán študenta musí byť navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky študijného poriadku fakulty a opisu študijného odboru Informatika a aby jeho absolvovanie naplnilo profil absolventa a poskytlo študentovi kvalitné a vyvážené informatické vzdelanie. Kontrola splnenia týchto kritérií prináleží garantovi, ktorý v prípade potreby môže študentom navrhnutý plán upraviť.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Informatika je v súčasnosti stabilne etablovaná ako odvetvie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje nielen príslušné oblasti vedy a priemyslu, ale celú spoločnosť. Zároveň je to odvetvie, ktoré sa mimoriadne rýchlo vyvíja. V praxi je preto zo strany firiem veľký dopyt po odborníkoch, ktorí sú schopní pracovať s najnovšími technológiami a aplikovať ich do vývoja konkrétnych produktov. Program tieto požiadavky napĺňa a, popri získaní solídnych teoretických základov i dostatočne širokého rozhľadu, umožňuje študentom špecializovať sa v rôznych oblastiach, od softvérového inžinierstva a vývoja softvérových systémov, cez teoretické a praktické aspekty počítačovej bezpečnosti, bioinformatiku a strojové učenie až po dátovú vedu a teoretickú informatiku. Túto variabilitu kopíruje aj variabilita špecializácií, v ktorých sa absolventi uplatňujú. Uplatnenie nachádzajú predovšetkým v informatických (najmä softvérových) firmách, často na pozíciách vývojára softvéru či projektového menežéra v rámci špecializácie konkrétnej firmy. Medzi ďalšie indikované povolania patria systémoví analytici, projektanti a vedúci programátori v softvérových firmách, bezpečnostní manažéri, správcovia rozsiahlych softvérových systémov (databázových systémov, počítačových sietí) v rozličných inštitúciách, resp. aj ako informatici/programátori v odborných neinformatických tímoch.

Schopnosť absolventov porozumieť novým technológiám a prenášať ich do praxe sa prejavuje v tom, že častokrát sa uplatnia vo vývojových tímoch a nezriedka sú sami zakladateľmi technologických start-upov. Schopnosť exaktne analyzovať komplexné systémy z rôznych domén a formulovať v nich problémy a riešenia ich robí hodnotnými členmi interdisciplinárnych tímov. Solídny teoretický základ absolventov im umožňuje pokračovať v štúdiu tretieho stupňa na Slovensku i v zahraničí a dáva im predpoklady na úspešnú medzinárodnú akademickú kariéru. V neposlednom rade teoretické zázemie a schopnosť exaktného myslenia dáva absolventom možnosť uplatnenia aj mimo informatiky vo všetkých oblastiach hospodárstva, riadenia a verejnej správy. Absolventi sa tak môžu uplatniť vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ktoré (aj nepriamo) závisia od informačných a komunikačných technológií; v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, vo výskume, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď.