Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Jadrová a subjadrová fyzika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.
prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Jadrová a subjadrová fyzika

Charakteristika študijného programu

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Jadrová a subjadrová fyzika

 • ovláda rozsiahly matematický aparát a teoreticko-fyzikálne metódy na riešenie komplexných problémov z oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky ako aj príbuzných odborov,
 • získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti o jadrovej a subjadrovej fyzike na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete,
 • osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, naučí sa prezentovať výsledky,
 • dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nadobudne schopnosť rozvíjať vlastnú vednú disciplínu, nájde uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Jadrová a subjadrová fyzika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:
 • dokáže vedecky pracovať a prinášať riešenia zložitých procesov v oblasti
 • teoretickej jadrovej a subjadrovej fyziky
 • experimentálnej jadrovej a subjadrovej fyziky
 • aplikovanej jadrovej a subjadrovej fyziky
 • modelovania jadrových a subjadrových problémov a experimentálnych zariadení vo vybraných oblastiach fyziky detektorov a tuhých látok
 • dokáže viesť menšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
 • bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania,
 • osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a kontroly pracovníkov tímu, 
 • dokáže pripraviť projekty a predkladať ich grantovým agentúram; bude schopný vedecky pracovať a prinášať riešenia zložitých problémov v oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky
 • dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, etické, ekonomické ako aj environmentálne aspekty svojej profesie.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program zohľadňuje poslanie ale aj ciele stanovené FMFI UK v oblasti vedy a výskumu a najmä v oblasti vzdelávania (v Dlhodobom zámere FMFI UK). Študijný program bol tvorený resp. inovovaný v intenciách trendov rozvoja takto zameraných programov v Európe a vo svete. Študijný program bol kreovaný v súlade s potrebami praxe, preto bolo jedným z hlavných hľadísk pri koncipovaní predmetov aspekt uplatniteľnosti vedomostí a kompetencií v reálnej praxi. V zmysle cieľov (v Dlhodobom zámere FMFI UK) bol program a jeho študijný plán koncipovaný tak, aby študenti počas štúdia na tomto študijnom programe mohli absolvovať stáže v zahraničí, v čom má fakulta bohaté skúsenosti a širokú sieť partnerských univerzít, ktoré majú príbuzné programy štúdia pre predkladaný študijný program.

V súlade s Dublinskými deskriptormi a zároveň v zmysle národného kvalifikačného rámca absolventi ŠP získajú 8. úroveň kvalifikácie (SKKR 8). To znamená, že absolvent má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám.

Profilové predmety študijného programu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety stanovené tak, aby študent po ich absolvovaní získal vedomosti alebo zručnosti, ktoré sú podstatné pre absolvovanie študijného programu. Profilové predmety predstavujú teoretický a metodický základ v príslušnej oblasti vzdelávania. Sú podstatnou časťou tematických okruhov štátnych skúšok. Spolu s ostatnými vzdelávacími činnosťami, ktoré sú študentovi ponúkané v podobe výberových predmetov umožnia prístup študenta k vedomostiam a zručnostiam, dôležitým pre dosiahnutie výstupov vzdelávania v profile absolventa a jeho osobný a profesionálny rozvoj. Študijná časť programu je zostavená z teoreticko-metodologických predmetov a predmetov vedúcich k samostatnej vedeckej práci, schopnosti formulovať a riešiť vedecké hypotézy, a zlepšovaniu schopností prezentovať svoje výsledky na domácich a medzinárodných vedeckých fórach. Vedný odbor Jadrová a subjadrová fyzika zahrňuje v sebe veľmi široký okruh špecifických teoretických zameraní, z toho dôvodu študijná časť má spoločný teoretický základ, špeciálne prednášky a pracovné semináre podľa zamerania a záujmu doktoranda.

V prvom roku štúdia sa kladie dôraz na nadstavbové vedomosti zo základných predmetov dvoch nosných zameraní - jadrová a subjadrová fyzika, ktoré sú dopĺňané výberovými predmetmi orientovanými na tematiku konkrétnej dizertačnej práce. Súčasne pracuje na dizertačnej téme  na úrovni rešerše a spracovania súčasného stavu danej problematiky súvisiacej s témou práce. Spoločný základ nadväzuje na vedné disciplíny z magisterského štúdia a tvoria ho pokročilejšie state z experimentálnych metód jadrovej a subjadrovej fyziky a teoretickej jadrovej a subjadrovej fyziky, ktoré sú určené pre každého študenta v tomto doktorandskom študijnom programe, a z ktorých si povinne vyberá podľa svojho zamerania. Za každý absolvovaný povinný predmet študent získa 10 kreditov. Ďalšie voliteľné predmety určí školiteľ podľa zamerania dizertačnej práce z nižšie uvedeného zoznamu predmetov uvedených v študijnom pláne. 

V druhom roku si doktorand štúdiom zahraničnej literatúry zvyšuje svoju odbornú i jazykovú zdatnosť, dopĺňa vedomosti na niektorom z povinne voliteľných a výberových predmetov súvisiacich s témou dizertačnej práce a spracováva metodiku dizertačnej práce do Písomnej práce k dizertačnej skúške. Jej obhajoba sa koná spolu so skúškou z jedného z nasledovných tematických okruhov podľa obsahového zamerania svojej dizertačnej práce doktoranda s ohľadom na individuálne preštudovanú literatúru a odporúčania školiteľa:  

 • teoretická jadrová fyzika nízkych energií
 • teoretická fyzika vysokých energií
 • experimentálna jadrová fyzika nízkych energií
 • experimentálna fyziky vysokých energií
 • kozmické žiarenie - jadrovo-fyzikálne metódy a prístroje
 • radiačná environmentálna fyzika a dozimetria 

V prvých dvoch rokoch štúdia sa doktorand účasťou na pedagogickom procese pripravuje na verejné vystupovanie, komunikáciu o vedeckých témach a odovzdávanie vedeckých poznatkov. V treťom a štvrtom ročníku je činnosť doktoranda zameraná hlavne na riešenie témy dizertačnej práce a prezentáciu dosiahnutých výsledkov vedeckého bádania v písomnej i ústnej forme na medzinárodných a domácich vedeckých fórach. Schopnosť vedeckej práce, výberu metodologických postupov, overovania nových metodík si zvyšuje účasťou v projektoch školiteľa, resp. získaných vlastných výskumných projektoch (napr. grant Univerzity Komenského), ako aj zahraničnými a domácimi študijnými pobytmi vo vedeckých a vedecko-pedagogických ustanovizniach. Vyvrcholením vedeckého rastu doktoranda počas doktorandského štúdia je predloženie a verejná obhajoba dizertačnej práce, ktorou dokumentuje získané znalosti, schopnosť formulovať vedecké ciele a napĺňať ich v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a trendmi v študijnom odbore.

Vedecká časť štúdia zahŕňa:  

 • Identifikáciu a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych predmetov uvedených v študijnej časti. 
 • Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách. Podrobné informácie usporiadania predmetov do študijných blokov sú uvedené nižšie v študijnom pláne, ako aj v informačných listoch k jednotlivým predmetom.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu jadrová a subjadrová fyzika sú uplatniteľní:

 1. V akademickej sfére, ako samostatní vedeckí pracovníci, alebo odborní asistenti. Absolvovanie programu a získanie titulu PhD. im umožňuje ďalší kariérny rast a získanie kvalifikácie 2A, prípadne docentskej habilitácie. 
 2. Vo sfére verejnej správy im, absolvovanie štúdia a získanie titulu PhD. umožní uplatnenie aj vo vedúcich funkciách, napr. ako pracovníci Ministerstva životného prostredia a rezortných inštitúcií, na environmentálnych oddeleniach samospráv a oddeleniach územného plánovania, ako aj v sektore zdravotníctva.
 3. V súkromnom sektore vo firmách s environmentálnym zameraním (analýza vzoriek zložiek životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie) ako aj radiačným zameraním (osobná dozimetria, meranie rádioaktivity v životnom prostredí), v ktorých im titul PhD. umožňuje obsadenie aj vedúcich funkcií.

Konkrétne príklady z posledného obdobia:

 • základný výskum (SAV, medzinárodné výskumné centrá ako CERN, GSI, IAEA, svetové a domáce centrá vedy),
 • vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie doma a v zahraničí,
 • vývojové laboratóriá a rezortné ústavy (kontrola rádioaktivity v životnom prostredí, aplikácie rádionuklidov v praxi, metrológia ionizujúceho žiarenia; napríklad SHMU),
 • jadrová energetika (najmä vnútorná a vonkajšia dozimetria napríklad EMO, EBO),
 • špecializované zdravotné pracoviská (aplikácia rádionuklidov a zväzkov častíc v diagnostike a terapii; napríklad OÚSA, BIONT a.s., NOÚ),
 • úrady verejného zdravotníctva (usmerňovanie ochrany zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia, kontrola dodržiavania zásad radiačnej ochrany na pracoviskách s ionizujúcim žiarením, monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí),
 • štátna správa (dozor nad jadrovoenergetickými zariadeniami, uplatňovanie zásad štátnej politiky v oblasti ochrany pred ionizujúcim žiarením; napríklad UJD SR), 
 • súkromný sektor (environmentálne analýzy, kontrola rádioaktivity v prírodných prostrediach a pobytových priestoroch, rádionuklidové datovanie apod.),
 • výpočtové centrá, bankovníctvo (spracovanie údajov, štatistické analýzy, počítačové siete), IT firmy napr. ESET, IBM atď.

Absolventi študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika majú dobré jazykové znalosti (najmä z angličtiny) a vďaka svojmu vzdelaniu majú celosvetové uplatnenie.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 1025,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 1 194 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025

 • Meranie diferenciálneho účinného prierezu v top-kvarkovej párovej produkcii na experimente ATLAS
  (školiteľ: doc. Mgr. Pavol Bartoš, PhD.)
 • Štúdium beta premeny exotických izotopov v okolí Z = 82
  (školiteľ: Mgr. Boris Andel, PhD.)
 • Časová kalibrácia neutrínového teleskopu KM3NeT pomocou lazeru
  (školiteľ: Mgr. Rastislav Dvornický, PhD.)
 • Syntéza a rozpad izotopov v oblasti transuránových prvkov
  (školiteľ: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.)
 • Štúdium oscilácií reaktorových antineutrín v rámci JUNO experimentu
  (školiteľ: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.)
 • Oscilácie nízkoenergetických neutrín
  (školiteľ: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.)
 • Jadrové maticové elementy pre neutrínovú fyziku
  (školiteľ: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.)
 • Skúmanie hmotností neutrín pomocou atómových jadier
  (školiteľ: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.) 
 • Radón v zložkách životného prostredia
  (školiteľka: doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD.)
 • Zmeny voľného objemu v polymérnych sieťach pri vysokých tlakoch skúmané pozitrónovou anihiláciou
  (školiteľ: RNDr. Ondrej Šauša, CSc.)
 • Voľnoobjemové vlastnosti kryoprotektívnych zmesí na uchovávanie živých buniek pri nízkych teplotách študované pomocou pozitrónia
  (školiteľ: RNDr. Ondrej Šauša, CSc.)
 • Jadrová izoméria v izotopoch Au s nepárnym protónovým číslom
  (školiteľ: Mgr. Martin Venhart, PhD.)
 • Spektroskopia a meranie dôb života 179Au
  (školiteľ: Mgr. Andrej Herzáň, PhD.) 
 • Štúdium štruktúry neutrónovo-deficitných izotopov Bi-191,192
  (školiteľ: Mgr. Andrej Herzáň, PhD.)

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác