Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Jadrová a subjadrová fyzika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika
(Jadrová a subjadrová fyzika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Jadrová a subjadrová fyzika

Charakteristika študijného programu

Jadrová a subjadrová fyzika je v doktorandskom stupni najväčším fyzikálnym študijným programom svojho druhu na Slovensku. Školitelia doktorandov sú medzinárodne známi odborníci vo výskume fyziky elementárnych častíc, fyziky ťažkých iónov, fyziky superťažkých prvkov, jadrových procesov, zriedkavých jadrových procesov, nukleárnej astrofyziky, environmentálnej rádioaktivity ako aj aplikácií jadrovej a časticovej fyziky v iných oblastiach vedy a techniky. Doktorandské štúdium jadrovej a subjadrovej fyziky umožňuje doktorandom začleniť sa do medzinárodnej vedeckej komunity v riešenej problematike a podieľať sa na riešení medzinárodných grantových projektov. Doktorand tohto programu absolvuje aspoň jeden rok štúdia vo svetových vedeckých centrách ako sú CERN Ženeva, SÚJV Dubna, GSI Darmstadt atď. Absolventi doktorandského štúdia Jadrová a subjadrová fyzika sú pripravení pracovať v ľubovoľnej prestížnej zahraničnej inštitúcii základného alebo aplikovaného výskumu, sú veľmi kvalitne vzdelaní aj v matematike a informačných technológiách, čo im otvára široké možnosti uplatnenia sa na vedúcich pozíciách nielen vo vede a výskume aj mimo svojho odboru.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

Študijná časť.

Vedný odbor Jadrová a subjadrová fyzika zahrňuje v sebe veľmi široký okruh špecifických teoretických zameraní, z toho dôvodu študijná časť má spoločný teoretický základ, špeciálne prednášky a pracovné semináre podľa zamerania a záujmu doktoranda.

Spoločný základ nadväzuje na vedné disciplíny z magisterského štúdia a tvoria ho pokročilejšie state z experimentálnych metód jadrovej a subjadrovej fyziky a teoretickej jadrovej a subjadrovej fyziky, ktoré sú určené pre každého študenta v  tomto doktorandskom študijnom programe, a z ktorých si povinne vyberá podľa svojho zamerania. Z každého povinného predmetu sa získava 10 kreditov, pričom minimálne za túto časť musí získať 40 a maximálne 80 kreditov. Absolvovanie každého predmetu sa končí skúškou.

Vedecká časť zahŕňa: 

 • Identifikáciu a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych predmetov uvedených v študijnej časti.
 • Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách. 

Ďalšie charakteristické súčasti študijných plánov:

Každý študent doktorandského štúdia navštevuje a aktívne sa zapája do pracovného semináru pracoviska.

Študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky.

Ďalšie kredity študent získava za 

 • samostatné štúdium odbornej literatúry
 • publikáciu v recenzovanom časopise
 • aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí alebo na zahraničnej ceste 
 • pedagogickú činnosť ,
 • citáciu jeho vedeckých prác. 

Dizertačná skúška: doktorand sa môže prihlásiť, keď naakumuluje 70 kreditov v čase od 12 do 24 mesiacov od začiatku doktorandského štúdia. Dizertačná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná práca k dizertačnej skúške musí obsahovať tézy, čiže projekt, dizertačnej práce. Dizertačná skúška musí preukázať, že doktorand sa vie orientovať vo vedeckej problematike, dokáže formulovať problémy a stanoviť cesty k ich riešeniu. Dizertačná práca musí preukázať schopnosť doktoranda dopracovať sa k originálnym vedeckým výsledkom.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

 • Vývoj metód radónovej diagnostiky pobytových priestorov
  Školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc., konzultant: doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD.
 • Antibaryón-baryónový pomer v oblasti strednej rapidity v rôznych systémoch zrážky pri rovnakej energii meraných na experimente ALICE
  Školiteľ: Mgr. Michal Mereš, PhD.
 • Study of the top-quark couplings to electroweak gauge bosons at the ATLAS experiment
  Školiteľ: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.
 • Measurement of the top-quark pair production differential cross section at the ATLAS experiment 
  Školiteľ: Mgr. Pavol Bartoš, PhD.
 • Kontinuálne monitorovanie nízkych koncentrácií 222Rn v atmosfére
  Školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
 • Syntéza a rozpad izotopov v oblasti transuránových prvkov
  Školiteľ: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác