Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Teoretická fyzika a matematická fyzika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika
(Všeobecná fyzika a matematická fyzika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Teoretická fyzika

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Teoretická fyzika a matematická fyzika je zameraný na moderné oblasti teoretickej a matematickej fyziky ako je časticová fyzika, fyzika kondenzovaných látok, gravitácia a kozmológia. Školiace pracovisko má aktívnu spoluprácu s pracoviskami SAV ako aj s viacerými zahraničnými univerzitami (Regensburg, Birmingham, Viedeň, Dublin, Terst, Ženeva, Praha) a medzinárodnými ústavmi (SISSA Terst, CERN Ženeva, SÚJV Dubna). Pracovisko podporuje aktívnu účasť doktorandov na tejto spolupráci.

Absolvent študijného programu ovláda rozsiahly matematický aparát v úzkom prepojení s teoreticko-fyzikálnymi metódami a postupmi na riešenie komplexných problémov: dokáže vedecky pracovať a prinášať originálne riešenia v uvedených oblastiach a je schopný nájsť originálne aplikácie týchto metód aj v iných vedných oblastiach. Absolvent si ďalej osvojí metódy vedeckej práce, analýzu plne nepochopených javov, implikácie nových javov v širších súvislostiach až po technologické aplikácie, využitie náročných analytických a numerických postupov pri riešení problémov, aktívnu publikačnú činnosť a prezentáciu výsledkov.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijná časť v prvých dvoch ročníkoch. Sem patria 1) povinné predmety Individuálne štúdium odbornej literatúry (1) – (4), ktoré doktorand absolvuje podľa návrhu školiteľa, 2) povinne voliteľné predmety podľa zamerania problematiky, ich výber konzultuje so školiteľom, 3)  výberové predmety, ktoré si doktorand vyberá podľa záujmu a zamerania  problematiky, 4) pedagogická činnosť dopĺňa odborné predmety v danom rozsahu podľa potreby pracoviska.

Dizertačná skúška. Ťažiskom práce doktoranda v 3. semestri je práca na projekte dizertačnej práce. Po získaní aspoň 90 kreditov za prvé 3 semestre štúdia a vypracovaní projektu doktorand podá v predpísanom termíne žiadosť o vykonanie  dizertačnej skúšky.  

Vedecká časť v posledných dvoch ročníkoch: Sem patria 1) povinne voliteľné predmety Vedecká činnosť  (1) – (4), v ktorých kľúčová je práca na projekte dizertačnej práce (publikačná činnosť, aktívna prezentácia výsledkov, ohlasy, granty), za ktorú potrebuje získať aspoň 60 kreditov, ktoré doplní kreditmi za pedagogickú činnosť.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

 • Physically-consistent modelling of earthquake ruptures
  (školiteľ doc. Mgr. Martin Gális, PhD.)
 • Underground structure anomaly identification using seismic waves
  (školiteľ doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.)
 • Effects of poroelasticity on earthquake motion
  (školiteľ prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.)
 • Effects of the free-surface topography on earthquake ground motion and site effects of earthquakes
  (školiteľ prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.)
 • Cosmological perturbations in a universe with anisotropy
  (školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc., konzultant: Mgr. Peter Mészáros, PhD.)