Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Biofyzika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika
(Biofyzika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Biofyzika a chemická fyzika
magisterský študijný program Biomedicínska fyzika

Charakteristika študijného programu

Biofyzika je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý sa študuje na najvýznamnejších univerzitách vo svete. Doktorandské štúdium v odbore Biofyzika poskytuje vedecké vzdelanie potrebné pre samostatnú tvorivú prácu zameranú na aplikáciu fyziky pre štúdium procesov prebiehajúcich v živých organizmoch na molekulárnej úrovni. Program je zameraný taktiež na využitie nanotechnológií v riešení problémov cieleného prenosu liečiv, vývoj biosenzorov pre lekársku diagnostiku, bezpečnosť potravín a monitorovanie životného prostredia. Absolvent doktorandského štúdia odboru Biofyzika získa teoretické a metodologické vedomosti o biofyzike a príbuzných vedných odboroch na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete. Dokáže vedecky pracovať a prinášať riešenia zložitých problémov najmä v oblasti molekulárnej biofyziky, molekulárnej spektroskopie, fotobiofyziky, modelovania biofyzikálnych systémov, biochémie, bioelektrochémie, molekulárnej fyziológie, farmakológie, teoretickej medicíny, modernej lekárskej diagnostiky a bionanotechnológií.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijná časť pozostáva najmä zo špeciálnych prednášok pre doktorandov, seminárov a z individuálneho štúdia odbornej literatúry zameranej na tému dizertačnej práce. V individuálnom študijnom pláne doktoranda sa uvádza zoznam predmetov, ktoré má doktorand absolvovať. Rozloženie predmetov podľa ich zamerania s posilnením okruhov biofyziky zodpovedá predpokladanému profilu absolventa, pričom výber predmetov sa volí tak, aby zachytával potreby konkrétneho zamerania témy. Podobne povinnosť voľby predmetov z každého okruhu zaručí, že absolvent získa prehľad z každej oblasti širšieho pokrytia teoretickej a experimentálnej práce v oblasti biofyziky. V súlade s pravidlami pre vytváranie študijných plánov možno do tohto plánu zaradiť aj predmety zo študijných programov iných odborov doktorandského štúdia, ak to zameranie práce vyžaduje.

Vedecká časť  pozostáva z individuálnej alebo kolektívnej vedeckej práce doktoranda, zameranej na tému dizertačnej práce. Súčasťou vedeckej časti študijného plánu je aj prezentácia dosiahnutých čiastkových alebo celkových výsledkov práce doktoranda, ich zverejnenie v odborných publikáciách alebo ich prezentovanie na vedeckých sympóziách, konferenciách a letných školách. 

Doktorandom sa odporúča publikovať pred podaním dizertačnej práce aspoň v dvoch odborných periodikách, alebo zborníkoch. Z toho jedna práca by mala byť opublikovaná alebo prijatá k opublikovaniu v ahraničnom karentovanom časopise kategórie A. Ďalej sa odporúča účasť na najmenej jednom sympóziu alebo konferencii z oblasti blízkej téme dizertačnej práce.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

 • Štúdium mechanizmov interakcie s biomembránami proteínových a lipid/polymérnych nanočastíc pre cielenú terapiu onkologických ochorení
  (školiteľ: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., konzultant: Mgr. Zuzana Garaiová, PhD.)
 • Vývoj biosenozorov na detekciu antibiotík a baktérií v mlieku
  (školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.)
 • Funkcionálne nanoštruktúry - magnetozómy a etozómy ako nosiče liečiv v protinádorovej terapii
  (školiteľ: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.)
 • Kombinované účinky studenej atmosférickej plazmy s aerosólmi na vodnej báze pre antimikrobiálne pôsobenie v biomedicíne a hydroponických a aeroponických kultiváciách v poľnohospodárstve
  (školiteľ: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.)
 • Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
  (školiteľka: Mgr. Jana Gaburjáková, PhD., konzultantka: Mgr. Marta Gaburjáková, PhD., Centrum biovied SAV, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky) (Doktorand bude hradený z prostriedkov SAV)

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác