Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Biofyzika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika
(Biofyzika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Biofyzika a chemická fyzika
magisterský študijný program Biomedicínska fyzika

Charakteristika študijného programu

Biofyzika je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý sa študuje na najvýznamnejších univerzitách vo svete. Doktorandské štúdium v odbore Biofyzika poskytuje vedecké vzdelanie potrebné pre samostatnú tvorivú prácu zameranú na aplikáciu fyziky pre štúdium procesov prebiehajúcich v živých organizmoch na molekulárnej úrovni. Program je zameraný taktiež na využitie nanotechnológií v riešení problémov cieleného prenosu liečiv, vývoj biosenzorov pre lekársku diagnostiku, bezpečnosť potravín a monitorovanie životného prostredia. Absolvent doktorandského štúdia odboru Biofyzika získa teoretické a metodologické vedomosti o biofyzike a príbuzných vedných odboroch na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete. Dokáže vedecky pracovať a prinášať riešenia zložitých problémov najmä v oblasti molekulárnej biofyziky, molekulárnej spektroskopie, fotobiofyziky, modelovania biofyzikálnych systémov, biochémie, bioelektrochémie, molekulárnej fyziológie, farmakológie, teoretickej medicíny, modernej lekárskej diagnostiky a bionanotechnológií.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijná časť pozostáva najmä zo špeciálnych prednášok pre doktorandov, seminárov a z individuálneho štúdia odbornej literatúry zameranej na tému dizertačnej práce. V individuálnom študijnom pláne doktoranda sa uvádza zoznam predmetov, ktoré má doktorand absolvovať. Rozloženie predmetov podľa ich zamerania s posilnením okruhov biofyziky zodpovedá predpokladanému profilu absolventa, pričom výber predmetov sa volí tak, aby zachytával potreby konkrétneho zamerania témy. Podobne povinnosť voľby predmetov z každého okruhu zaručí, že absolvent získa prehľad z každej oblasti širšieho pokrytia teoretickej a experimentálnej práce v oblasti biofyziky. V súlade s pravidlami pre vytváranie študijných plánov možno do tohto plánu zaradiť aj predmety zo študijných programov iných odborov doktorandského štúdia, ak to zameranie práce vyžaduje.

Vedecká časť  pozostáva z individuálnej alebo kolektívnej vedeckej práce doktoranda, zameranej na tému dizertačnej práce. Súčasťou vedeckej časti študijného plánu je aj prezentácia dosiahnutých čiastkových alebo celkových výsledkov práce doktoranda, ich zverejnenie v odborných publikáciách alebo ich prezentovanie na vedeckých sympóziách, konferenciách a letných školách. 

Doktorandom sa odporúča publikovať pred podaním dizertačnej práce aspoň v dvoch odborných periodikách, alebo zborníkoch. Z toho jedna práca by mala byť opublikovaná alebo prijatá k opublikovaniu v ahraničnom karentovanom časopise kategórie A. Ďalej sa odporúča účasť na najmenej jednom sympóziu alebo konferencii z oblasti blízkej téme dizertačnej práce.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2020/2021

Podrobnejšie informácie o témach dizertačných prác

 • Nanočasticami a ultrazvukom sprostredkovaný cielený prenos liečiv do buniek
  (školiteľ: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., FMFI UK, konzultant: Mgr. Zuzana Garaiová, PhD., FMFI UK), forma štúdia: denná
 • Využitie nanoštruktúr a DNA aptamérov na vývoj biosenzorov na diagnostiku nádorových ochorení
  (školiteľ: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., FMFI UK), forma štúdia: denná
 • Analýza komplexov sekvencií priónov s malými molekulami, molekulovo-dynamické simulácie a kvantovochemické výpočty
  (školiteľ: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc., konzultant: Mgr. Milan Melicherčík, PhD., FMFI UK), forma štúdia: denná
 • Vyšetrovanie účinkov studenej plazmy a plazmou aktivovanej vody na imunokompetentné bunky 
  (školiteľ: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., FMFI UK), forma štúdia: denná
 • Vplyv genetických manipulácií na biofyzikálne vlastnosti membrány kvasiniek
  (školiteľ: prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD., FMFI UK), forma štúdia: denná
 • Funkcionálne nanoštruktúry - magnetotozómy a etozómy ako nosiče liečiv v protinádorovej terapii
  (školiteľ: prof. RNDr. Melánia Babincová, PhD., FMFI UK), forma štúdia: denná
 • Úloha spektrálnych charakteristík telových tekutín, extracelulárnych mikrovezikúl a molekulových markerov v diagnostike nádorových ochorení
  (školiteľ: doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD., konzultant: RNDr. Milan Zvarík, PhD.,  FMFI UK), forma štúdia: denná
 • Účinky plazmou aktivovanej vody na klíčenie semien a rast rastlín
  (školiteľ: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD., FMFI UK), forma štúdia: denná

Témy navrhnuté z Centra biovied SAV, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Pavilón lekárskych vied, blok B, Dúbravská cesta 9. 840 05 Bratislava.
(SAV bude hradiť štipendium  doktorandom z vlastných prostriedkov) 

 • Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
  (školiteľ: Mgr. Jana Gaburjáková, PhD., Centrum biovied SAV)
 • Regulácia ryanodínového receptora (RYR) z mozgu vo fyziologických a patofyziologických podmienkach
  (školiteľ: Mgr. Marta Gaburjáková, PhD., Centrum biovied SAV)

Autoreferáty dizertačných prác