Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Astronómia a astrofyzika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Astronómia, astrofyzika 

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. Ing. Pavel Mach, CSc.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Astronómia a astrofyzika

Charakteristika študijného programu

Študijný program Astronómia a astrofyzika sa v doktorandskom stupni štúdia zameriava na zapojenie študentov do aktuálneho vedeckého výskumu. V prvých dvoch ročníkoch študent absolvuje vybraté prednášky prezentujúce aktuálny stav poznania v príslušnom smere výskumu, vrátane potrebných matematických a fyzikálnych prístupov a sústreďuje sa na štúdium aktuálnej svetovej literatúry. V priebehu druhého ročníka absolvuje minimovú skúšku s podrobnejším rozborom jeho vlastného výskumu pod vedením školiteľa. Študenti tretieho a štvrtého ročníka v spolupráci so školiteľom riešia otvorené vedecké problémy z príslušnej oblasti poznávania vesmíru. Podľa zamerania riešia hlavne problémy z medziplanetárnej a okolohviezdnej hmoty, vývoja a stavby galaxií, fyziky Slnka či fyziky hviezd, a to teoreticky, vypracovávaním fyzikálnych modelov, a tiež praktickými aplikáciami známych teórií v uvedených smeroch. Študenti doktorandského štúdia si osvoja zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, naučia sa prezentovať dosiahnuté vedecké výsledky. Vedia formulovať vedecké problémy a rozvíjať príslušnú vednú disciplínu. Uplatňujú sa hlavne vo vedeckých inštitúciách na Slovensku aj v zahraničí.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Študijný plán doktoranda je vytvorený v spolupráci so školiteľom.

Študijná časť 

Astronómia a astrofyzika zahŕňa široký okruh teoretických znalostí, praktických aplikácií a observačných metód. Študijná časť pozostáva najmä zo špeciálnych prednášok pre doktorandov, seminárov a z individuálneho štúdia odbornej literatúry zameranej na predmet vlastného výskumu a tému dizertačnej práce. Zoznam predmetov a literatúry uvedený v individuálnom študijnom pláne pokrýva potrebný rozsah znalostí ako základ pre tvorivý rozvoj riešených problémov. V priebehu druhého ročníka doktorand absolvuje dizertačnú skúšku pozostávajúcu z písomnej a ústnej časti. Písomná práca k dizertačnej skúške musí obsahovať tézy, čiže projekt dizertačnej práce. Dizertačná skúška preukazuje, že doktorand je schopný orientovať sa vo vedeckej problematike, dokáže formulovať problémy a stanoviť cesty k ich riešeniu. Dizertačná práca musí preukázať schopnosť doktoranda dopracovať sa k originálnym vedeckým výsledkom.

Doktorand môže získať ďalšie kredity za 

 • individuálne štúdium vedeckej literatúry
 • vlastnú pedagogickú činnosť a tvorbu učebných textov
 • vedenie bakalárskej práce a i.  

Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo kolektívnej vedeckej práce doktoranda, zameranej na tému dizertačnej práce. Základnými úlohami doktoranda sú: 

 • výskum a riešenie aktuálneho otvoreného vedeckého problému z vybranej študovanej oblasti astronómie a astrofyziky
 • spracovanie a tvorivá interpretácia dosiahnutých výsledkov a ich publikácia vo forme vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách
 • zapájanie sa do vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti pracoviska, príprava projektov, aktívna prezentácia výsledkov na vedeckých sympóziách, konferenciách a letných školách.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 675,00 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 786,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2018/2019

 • Spatial distribution of the sporadic meteor background population
  Priestorové rozloženie populácie meteorov sporadického pozadia
  (školiteľ doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.)
 • Fyzika meteorov v atmosfére
  Physics of meteors in the atmosphere
  (školiteľ doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.)
 • Spatial density and model of meteoroid population
  Priestorová hustota a model dráh populácie meteoroidov
  (školiteľ doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.)
 • Pády meteoritov a mikrometeoritov na Zem
  Meteorites and micrometeorites infall on the Earth
  (školiteľ doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.)

Astronomický ústav SAV:

 • Interstellar particles in the Solar system’s interplanetary medium (jazyk En)
  Medzihviezdne častice v medziplanetárnom priestore Slnečnej sústavy
  (RNDr. Mária Hajduková, PhD.)