Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Astronómia a astrofyzika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. Ing. Pavel Mach, CSc.

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
RNDr. Pavol Matlovič, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Astronómia a astrofyzika

Charakteristika študijného programu

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Astronómia a astrofyzika má zvládnuté pokročilé teoreticko-fyzikálne metódy a matematický aparát potrebný na riešenie komplexných problémov z astronómie, astrofyziky a príbuzných odborov. Absolvent počas štúdia získa prehľad o širokom spektre teoretických a experimentálnych metód fyziky a ich aplikácii v rôznych oblastiach astronómie so zreteľom na tému dizertačnej práce. Získa teoretické a metodologické vedomosti a najnovšie poznatky odpovedajúce súčasnému stavu vedeckého poznania. Pri práci na dizertačnej práci nadobudne schopnosť samostatného štúdia aktuálnej odbornej vedeckej literatúry, jej interpretácie a využitia nadobudnutých poznatkov vo vlastnom výskume.

Pod vedením školiteľa sa naučí samostatnej vedeckej práci, ktorá zahŕňa definovanie problému, získanie prehľadu aktuálneho stavu poznania, zadefinovanie cieľa a matematicko-fyzikálnych metód vedúcich k jeho dosiahnutiu, ďalej je to realizácia výskumu, získanie a kritické zhodnotenie výsledkov výskumu a konfrontácia s výsledkami iných výskumníkov. Aktívna účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách rozvinie schopnosti absolventa dosiahnuté vedecké výsledky prezentovať a obhajovať pred širokou vedeckou komunitou doma aj vo svete. V rámci medzinárodnej spolupráce, do ktorej sa absolvent počas svojho štúdia má aktívne zapájať, nadobudne okrem pokročilých odborných vedomostí v oblasti astronómie a astrofyziky aj schopnosti spolupráce v multinárodných a multikultúrnych vedeckých tímoch. V neposlednom rade je absolvent schopný porozumieť, programovať a integrovať komplexné matematické, štatistické, pravdepodobnostné a fyzikálne metódy. Počas štúdia sa študent taktiež oboznámi s prípravu, manažovaním a riešením domácich aj zahraničných vedeckých grantov. Absolvent bude schopný dopĺňať a aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, ktoré je pri vedeckej práci nevyhnutné. Dokáže na zrozumiteľnej úrovni objasňovať a popularizovať vedecké poznatky vo svojom a v príbuzných odboroch širokej verejnosti.

Nakoľko je štúdium astronómie a astrofyziky multidisciplinárnou oblasťou fyziky, zahŕňajúce viaceré fyzikálne a matematické disciplíny (fyzika plazmy, magnetohydrodynamika, kvantová mechanika, štatistická fyzika, astrodynamika a i.), absolvent dokáže svoje vedomosti a skúsenosti aplikovať aj v príbuzných vedných odboroch. Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Astronómia a astrofyzika je pripravený na samostatnú vedeckú prácu v oblasti astronómie, astrofyziky a v príbuzných odboroch, ktorú môže realizovať na popredných vedeckých inštitúciách na Slovensku aj vo svete.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky. Študijný program zohľadňuje poslanie a ciele stanovené FMFI UK v oblasti vedy a výskumu a najmä v oblasti vzdelávania, ktoré sú uvedené v Dlhodobom zámere FMFI UK. Študijný program bol tvorený resp. inovovaný v intenciách trendov rozvoja takto zameraných programov v Európe a vo svete. Študijný program bol kreovaný v súlade s potrebami praxe, preto jedným z hlavných hľadísk pri koncipovaní predmetov bol aspekt uplatniteľnosti vedomostí a kompetencií v reálnej praxi.

Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti. Súčasťou študijného plánu je aj vedecká činnosť.

Profilové predmety študijného programu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety stanovené tak, aby študent po ich absolvovaní získal vedomosti alebo zručnosti, ktoré sú podstatné pre absolvovanie študijného programu. Profilové predmety predstavujú teoretický a metodický základ v príslušnej oblasti vzdelávania. Sú podstatnou časťou tematických okruhov dizertačnej skúšky. Spolu s ostatnými vzdelávacími činnosťami, ktoré sú študentovi ponúkané v podobe výberových predmetov umožnia prístup študenta k vedomostiam a zručnostiam, dôležitým pre dosiahnutie výstupov vzdelávania v profile absolventa a jeho osobný a profesionálny rozvoj.

V súlade s Dublinskými deskriptormi a zároveň v zmysle národného kvalifikačného rámca absolventi študijného programu získajú 8. úroveň kvalifikácie 

V zmysle cieľov Dlhodobého zámeru FMFI UK bol program a jeho študijný plán koncipovaný tak, aby študenti počas štúdia na tomto študijnom programe mohli absolvovať stáže v zahraničí, v čom má fakulta bohaté skúsenosti a širokú sieť partnerských univerzít, ktoré majú príbuzné programy štúdia pre predkladaný študijný program.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Astronómia a astrofyzika tretieho stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne schopnosti a poznatky z viacerých oblastí fyziky, matematiky a informatiky. Naši študenti pravidelne absolvujú stáže, letné školy, prax a astronomické pozorovania na Instituto Astrofísica de Canarias v Španielsku, Vatican Observatory, na Astronomickom ústave AV ČR Ondřejov a Astronomickom ústave SAV. Zároveň naši absolventi získavajú programátorské zručnosti pri príprave a exekúcii fyzikálnych modelov, príprave simulácií na počítačových clusteroch a superpočítačoch, alebo vývoji základných funkcií pre ovládanie astronomických prístrojov.

Nadobudnuté odborné znalosti a zručnosti predstavujú dôležitý základ pre budúcu vedecko-pedagogickú činnosť s uplatnením vo výskume v oblasti astronómie a astrofyziky, ale aj v príbuzných odboroch (fyzika plazmy, žiarenia, hydrodynamika, a i.). v ústavoch Slovenskej akadémie vied (špeciálne Astronomický ústav SAV, ktorého mnohí pracovníci sú našimi absolventmi), Akadémie vied Českej republiky a na popredných univerzitách a observatóriách doma a v zahraničí. Mnohí nachádzajú uplatnenie v príbuzných odboroch a pracoviskách, ako sú SHMÚ, Geofyzikálny ústav SAV, Katedra experimentálnej fyziky a pod. Dlhodobo sa 75% našich absolventov uplatní v astronómii a astrofyzike, alebo vo vyššie spomenutých príbuzných odboroch.

Okrem základného výskumu môže absolvent nájsť uplatnenie vo viacerých oblastiach aplikovaného alebo priemyselného výskumu zohľadňujúc zameranie absolventa (napr. spektroskopia pri bezkontaktnej analýzy zloženia materiálov v oblasti bezpečnostných služieb alebo medicíny, fyzika plazmy pri opracovaní povrchov pri vysokých teplotách, zameranie na dynamiku a fyziku kozmického odpadu nájde uplatnenie vo vesmírnych agentúrach, firmách venujúcich sa návrhom a vývoju misií, vesmírnej bezpečnosti, vyhodnocovaniu rizika a odhadu škôd na Zemi a pod.),

Absolventi ďalej nachádzajú uplatnenie na vysokých školách a vzdelávacích inštitúciách na Slovensku aj v zahraničí, ako aj vedecké a pedagogické pozície v sieti hvezdární a planetárií. Široké vedomosti získané absolventmi tohto programu (programovanie, štatistika, numerické metódy) im umožňujú nájsť uplatnenie i v iných príbuzných oblastiach, kde je vyžadované analytické myslenie, programovanie, či dátové spracovanie.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 1025,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 1 194 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Zoznam školiteľov

RNDr. Mária Hajduková, PhD. (Astronomický ústav SAV)
Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. (Astronomický ústav SAV)
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
Mgr. Emil Kundra, PhD. (Astronomický ústav SAV)
Dr. Alicia Lopéz Oramas (Astrogyzikálny inštitút, Kanárske ostrovy)
RNDr. Pavol Matlovič, PhD.
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025

 • Modelling of the Milky Way galaxy with the Jeans equations
  (školiteľ: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD., konzultanti: RNDr. Roman Nagy, PhD., Mgr. Žofia Chrobáková, PhD.)
 • Investigating trends and transformations of Centaur surfaces
  (školiteľ: Mgr. Jiří Šilha PhD., konzultant: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.)
 • Physical characterization of Near-Earth Objects and space debris present within close proximity to the Earth
  (školiteľ: Mgr. Jiří Šilha, PhD., konzultant: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.)
 • Physics of meteors and re-enteries
  (školiteľ: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., konzultanti: Mgr. Jiří Šilha, PhD., RNDr. Martin Baláž, PhD.)

Astronomický ústav SAV:  

 • Rozloženie dráh sporadických meteoroidov 
  (školiteľka: RNDr. Mária Hajduková, PhD.) 
 • Analýza a modelovanie aktivity asteroidov z pohľadu rotácie, 3D tvaru a zmien v morfológii chvostov 
  (školiteľ: Mgr. Marek Husárik, PhD.)
 • Vznik a vývoj vnútorného Oortovho oblaku
  (školiteľ: Mgr. Marián Jakubík, PhD.)
 • Cyklus slnečnej aktivity – empirické implikácie pre modelovanie slnečného dynama
  (školiteľ: RNDr. Ján Rybák, CSc.)
 • Pozorované charakteristiky vybraných aktívnych telies v slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie 
  (školiteľ: Mgr. Oleksandra Ivanova, PhD.)
 • Ranné štádium explózií klasických nov
  (školiteľ: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., konzultant: RNDr. Augustín Skopal, DrSc.) 
 • Vzplanutie symbiotickej hviezdy BF Cyg sprevádzané erupciami a úzko smerovanými výronmi hmoty
  (školiteľ: Mgr. Emil Kundra, PhD., konzultant: RNDr. Augustín Skopal, DrSc.)
 • Vysoko-kontrastné spektroskopické sústavy (SB2) s pekuliárnymi zložkami skorého spektrálneho typu
  (školiteľ: Mgr. Martin Vaňko, PhD.)
 • Astrochemické procesy vo fázach ľadov vplyvom žiarenia: aplikácie pre vesmírne prostredie Radiation-driven astrochemical processes in ice phases: applications for space environments
  (školiteľka: Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD.)
 • Extrasolárne planéty
  (školiteľ: RNDr. Ján Budaj, CSc.)

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce).