Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika 

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

4 roky

Garant:

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Fyzika tuhých látok

Charakteristika študijného programu

Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia odboru Fyzika kondenzovaných látok a akustika získa hlboké vedomosti o fyzike kondenzovaných látok na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania. Osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, naučí sa prezentovať výsledky, nadobudne schopnosť vedecky formulovať problémy a rozvíjať vednú disciplínu. Dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi a nájde uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, osvojí si zásady manažérskej práce vedenia menších výskumných a vývojových kolektívov.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

Študijná časť

Vedný odbor Fyzika kondenzovaných látok a akustika zahŕňa v sebe veľmi široký okruh špecifických teoretických ako aj experimentálnych zameraní, z toho dôvodu študijná časť má spoločný teoretický základ, špeciálne prednášky a pracovné semináre podľa zamerania a záujmu doktoranda. Spoločný základ nadväzuje na vedné disciplíny z magisterského štúdia a tvoria ho pokročilejšie state z experimentálnych metód FTL a teórie FTL, ktoré sú určené pre každého študenta v tomto doktorandskom študijnom programe, a z ktorých si povinne vyberá podľa svojho zamerania. Absolvovanie každého predmetu sa končí skúškou.

Vedecká časť zahŕňa:

 • Identifikáciu a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych predmetov uvedených v študijnej časti.
 • Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách.
 • Vykonanie dizertačnej skúšky. Dizertačná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná práca k dizertačnej skúške musí obsahovať tézy, čiže projekt, dizertačnej práce. Dizertačná skúška musí preukázať, že doktorand sa vie orientovať vo vedeckej problematike, dokáže formulovať problémy a stanoviť cesty k ich riešeniu.
 • Napísanie a odovzdanie dizertačnej práce. Dizertačná práca musí preukázať schopnosť doktoranda dopracovať sa k originálnym vedeckým výsledkom.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2020/2021

Podrobnejšie informácie o témach dizertačných prác

 • Nanopatterned semiconductor gas sensors on flexible substrates
  (školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.)
 • Semiconductor gas sensors with incorporated resistive switching cells as gas-triggered electrical switches and gas sensors with memory
  (školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.)
 • Štruktúrny vývoj ternárnych M11-x M2xB2 zliatin
  (školiteľ: Mgr. Branislav Grančič, PhD.)
 • Structure and mechanical properties of thin films prepared using highly ionized deposition techniques
  (školiteľ: doc. Ing. Marián Mikula, PhD.)
 • Kvantovo-limitované detektory na báze supravodivých metamateriálov
  (školiteľ: prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.)
 • Výskum feromagnetických a supravodivých nanoštruktúr mikrovlnými metódami
  (školiteľ: prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.)
 • Komplexná vodivosť neusporiadaných supravodičov v blízkosti prechodu SIT
  (školiteľ: prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.)
 • Theoretical modeling of solids at extreme conditions by ab initio simulations
  (školiteľ: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.)

Fyzikálny ústav SAV: 

 • Vývoj jednosondových senzorov a metód na vyšetrovanie tepelných vlastností materiálov
  Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
 • Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností poréznych materiálov pri simultánnom transporte tepla a vlhkosti
  Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
 • Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti
  RNDr. B. Butvinová, CSc.
 • Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom
  RNDr. K. Gmucová, CSc.
 • Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov
  RNDr. M. Krajčí, DrSc.
 • Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov
  RNDr. M. Krajčí, DrSc.
 • Analýza dielektrických a polovodičových tenkých vrstiev na nanometrovej úrovni
  Ing. Š. Lányi, DrSc.
 • Termoanalytická a mikroštruktúrna charakterizácia fázového správania v systémoch kryoprotektívna zmes a lipidová dvojvrstva
  RNDr. Igor Maťko, CSc.
 • Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr
  RNDr. M. Mihalkovič, PhD.
 • Elektrické a štruktúrne vlastnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku
  Ing. V. Nádaždy, CSc.
 • Štúdium nanoštruktúr na silne iónových povrchoch a ich nábojóvá manipulácia
  prof. Ing. I. Štich, DrSc.
 • Modelovanie elektrónových a fotonických vlastností 2D systémov počítačovými many-body technikami
  prof. Ing. I. Štich, DrSc.
 • Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  Ing. P. Švec, DrSc.
 • Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  Ing. P. Švec, DrSc.
 • Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co
  Ing. P. Švec, DrSc. 

Elektrotechnický ústav SAV: 

 • Optická spektroskopia 2D materiálov
  Dr. M. Hulman, PhD.
 • Rast a vlastnosti III-N kvantových štruktúr pre rýchlu elektroniku
  Ing. J. Kuzmík, DrSc.
 • Výskum elektrických a optických vlastností C-dopovaných GaN štruktúr pre inovatívne vysoko-výkonové vertikálne spínacie súčiastky
  Ing. Milan Ťapajna, PhD.
 • Modelovanie magnetických procesov na submikrometrovej škále
  Ing. Jaroslav Tóbik, PhD. 

Autoreferáty dizertačných prác