Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika 

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

4 roky

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Fyzika tuhých látok

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného programu dFKA má dobrý prehľad o širokom spektre javov vo fyzike kondenzovaných látok, ako aj o relevantných teoretických, simulačných a experimentálch technikách používaných pri ich štúdiu. Zároveň má hlboké poznatky v oblasti svojej špecializácie a pohybuje sa na hrane súčasného poznania v celosvetovom meradle: detailne rozumie existujúcim problémom v danej oblasti, aktívne ovláda moderné metódy ich riešenia a tvorivo ich uplatňuje. Významnou súčasťou jeho vzdelávania je aj sledovanie literatúry, komunikácia s kolegami v zahraničí, prezentácia vlastných výsledkov a ďalšie tzv. soft skills. Absolvent študijného programu FKA je teda dobre rozhľadený a zároveň schopný hlboko a precízne analyzovať. Popritom je naviac flexibilný, pretože je neustále nútený osvojovať si nové poznatky a ďalej ich rozvíjať. Vysokú úroveň a aktuálnosť vedeckej práce, do ktorej sú doktorandi zapojení, dokazujú aj viaceré nedávne články publikované v časopisoch uvádzaných v Nature Index.

Absolvent je pripravený pokračovať vo vedecko-výskumnej práci na domácich (vysoké školy, SAV, pracoviská rezortného výskumu) a zahraničných inštitúciách. Vďaka širokému rozhľadu sa tiež môže podieľať na riadení vednej politiky vo verejnej alebo súkromnej sfére. Okrem toho sa absolvent môže uplatniť ako vedúci výskumných tímov v odvetviach využívajúcich kvantové technológie, ale aj v ďalších priemyselných oblastiach s vysokou pridanou hodnotou, napríklad pri výskume, vývoji, výrobe a využití progresívnych materiálov, nanotechnológií, senzorov a pod.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky.

Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe s cieľom umožniť študentom priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti.

Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu.

Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimo fakultných odborníkov do vyučovacieho procesu. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Pri tvorbe študijného plánu sa zohľadňuje poslanie a ciele stanovené fakultou v oblasti vedy a výskumu a v oblasti vzdelávania, ktoré sú uvedené v Dlhodobom zámere fakulty. Študijný program je pripravený v súlade s potrebami praxe a sleduje uplatniteľnosť absolventov.

Uplatnenie absolventov

Fyzika kondenzovaných látok je základom mnohých kľúčových progresívnych technológií v súčasnom priemysle (elektrotechnika, strojárstvo, stavebníctvo, atď.) a možno očakávať, že si túto pozíciu v budúcnosti nielen udrží, ale aj ďalej posilní. Vzdelanie 3. stupňa v tomto odbore v SR v súčasnosti poskytuje len FMFI UK a UPJŠ v Košiciach. Predkladaný študijný odbor dFKA má preto jedinečný charakter a dá sa predpokladať, že dopyt po jeho absolventoch bude v budúcnosti narastať.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 915,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 1 066 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2023/2024

 • Superconducting sub-micro-wire-single-photon detectors
  školiteľ: Mgr. Pavol Neilinger, PhD.
 • Realistic simulations of structural phase transitions in crystals
  školiteľ: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
 • Concept of diboride superlattices with improved fracture toughness
  školiteľ: doc. Ing. Marián Mikula, PhD.
 • Vertikálne polia nanorúriek oxidu titaničitého dopovaného kovom na rôznych substrátoch pre fotokatalytické aplikácie
  školiteľ: Mgr. Leonid Satrapinskyy, PhD.
 • Moderné supravodivé kvantové súčiastky
  školiteľ: prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Fyzikálny ústav SAV: 

 • Magneto-transport properties of noncentrosymmetric superconductors
  školiteľ: Dr. habil. Denis Kochan, PhD.
 • Prediction of complex structures in alloy phase diagrams
  školiteľ: RNDr. Marek Mihalkovič, CSc.

Elektrotechnický ústav SAV: 

 

 • Elektrický transport v tenkých vrstvách niektorých TMDC materiálov
  školiteľ: RNDr. Martin Hulman, PhD.

 

 

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác