Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika 

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Fyzika tuhých látok

Charakteristika študijného programu

Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia odboru Fyzika kondenzovaných látok a akustika získa hlboké vedomosti o fyzike kondenzovaných látok na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania. Osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, naučí sa prezentovať výsledky, nadobudne schopnosť vedecky formulovať problémy a rozvíjať vednú disciplínu. Dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi a nájde uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, osvojí si zásady manažérskej práce vedenia menších výskumných a vývojových kolektívov.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

Študijná časť

Vedný odbor Fyzika kondenzovaných látok a akustika zahŕňa v sebe veľmi široký okruh špecifických teoretických ako aj experimentálnych zameraní, z toho dôvodu študijná časť má spoločný teoretický základ, špeciálne prednášky a pracovné semináre podľa zamerania a záujmu doktoranda. Spoločný základ nadväzuje na vedné disciplíny z magisterského štúdia a tvoria ho pokročilejšie state z experimentálnych metód FTL a teórie FTL, ktoré sú určené pre každého študenta v tomto doktorandskom študijnom programe, a z ktorých si povinne vyberá podľa svojho zamerania. Absolvovanie každého predmetu sa končí skúškou.

Vedecká časť zahŕňa:

 • Identifikáciu a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych predmetov uvedených v študijnej časti.
 • Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách.
 • Vykonanie dizertačnej skúšky. Dizertačná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná práca k dizertačnej skúške musí obsahovať tézy, čiže projekt, dizertačnej práce. Dizertačná skúška musí preukázať, že doktorand sa vie orientovať vo vedeckej problematike, dokáže formulovať problémy a stanoviť cesty k ich riešeniu.
 • Napísanie a odovzdanie dizertačnej práce. Dizertačná práca musí preukázať schopnosť doktoranda dopracovať sa k originálnym vedeckým výsledkom.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 675,00 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 786,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2018/2019

 • Pokročilé metódy rtg. štruktúrnej analýzy vybraných typov materiálov
  (doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr.)
 • Štúdium vlastností tenkých vrstiev vybraných typov materiálov nanesených na flexibilnom substráte pre aplikácie v senzoroch
  (doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr.)
 • Teoretické modelovanie tuhých látok pri extrémnych podmienkach pomocou ab initio simulačných metód
  (prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.)
 • Nanopatterned semiconductor gas sensors on flexible substrates
  (doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.)
 • Rezonancie vo fotonických štruktúrach
  (prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.)
 • Kvantovo-limitované detektory na báze supravodivých metamateriálov
  (prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.)
 • Výskum feromagnetických a supravodivých nanoštruktúr mikrovlnými metódami
  (prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.)

Elektrotechnický ústav SAV: 

 • Mikrovlnné InAl(Ga)N/GaN tranzistory pre novú generáciu elektroniky zmiešaných signálov
  (Ing. Milan Ťapajna, PhD.)
 • Optická spektroskopia 2D materiálov
  (Dr. rer. nat. Martin Hulman)
 • Príprava magnetických mikro/nano-objektov pre nové magnetické súčiastky
  (Ing. Ján Šoltýs, PhD.)
 • Numerická simulácia magnetických štruktúr a javov
  (Ing. Jaroslav Tóbik, PhD.)