Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika 

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

4 roky

Garant:

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Fyzika tuhých látok

Charakteristika študijného programu

Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia odboru Fyzika kondenzovaných látok a akustika získa hlboké vedomosti o fyzike kondenzovaných látok na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania. Osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, naučí sa prezentovať výsledky, nadobudne schopnosť vedecky formulovať problémy a rozvíjať vednú disciplínu. Dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi a nájde uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, osvojí si zásady manažérskej práce vedenia menších výskumných a vývojových kolektívov.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

Študijná časť

Vedný odbor Fyzika kondenzovaných látok a akustika zahŕňa v sebe veľmi široký okruh špecifických teoretických ako aj experimentálnych zameraní, z toho dôvodu študijná časť má spoločný teoretický základ, špeciálne prednášky a pracovné semináre podľa zamerania a záujmu doktoranda. Spoločný základ nadväzuje na vedné disciplíny z magisterského štúdia a tvoria ho pokročilejšie state z experimentálnych metód FTL a teórie FTL, ktoré sú určené pre každého študenta v tomto doktorandskom študijnom programe, a z ktorých si povinne vyberá podľa svojho zamerania. Absolvovanie každého predmetu sa končí skúškou.

Vedecká časť zahŕňa:

 • Identifikáciu a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych predmetov uvedených v študijnej časti.
 • Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách.
 • Vykonanie dizertačnej skúšky. Dizertačná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná práca k dizertačnej skúške musí obsahovať tézy, čiže projekt, dizertačnej práce. Dizertačná skúška musí preukázať, že doktorand sa vie orientovať vo vedeckej problematike, dokáže formulovať problémy a stanoviť cesty k ich riešeniu.
 • Napísanie a odovzdanie dizertačnej práce. Dizertačná práca musí preukázať schopnosť doktoranda dopracovať sa k originálnym vedeckým výsledkom.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

 • Microwave spectroscopic study of magnetic bi-layers and artificial spin ice systems
  školiteľ: Mgr. Pavol Neilinger, PhD.
 • Realistic simulations of structural phase transitions in crystals
  školiteľ: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác