Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Teória vyučovania informatiky

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Informatika
(Teória vyučovania informatiky - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Charakteristika študijného programu

Doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovania informatiky je reakciou na vývoj poznania v oblasti digitálnych technológií (DT) a ich dopadu na ľudskú spoločnosť. Proces integrácie DT do našej spoločnosti a každodenného života sa musí premietnuť aj do vzdelávacieho systému – tým skôr, že najvýznamnejšou zložkou inovačného potenciálu, ktorý digitálne technológie prejavujú, je práve vplyv na poznávací proces. Svojim tretím stupňom má Teória vyučovania informatiky poskytnúť vedecké vzdelanie potrebné pre výskum v oblasti vyučovania informatiky a informatizácie poznávacieho procesu. Má pripraviť odborníkov pre samostatnú tvorivú prácu a pedagogický výskum softvérových prostredí, nástrojov, foriem, didaktických metód a potrieb školskej informatiky na všetkých stupňoch vzdelania. Absolventi tohto odboru dokážu projektovať, skúmať a evaluovať koncepcie vyučovania informatiky, dokážu navrhovať, implementovať a skúmať nové formy integrácie digitálnych technológií do poznávacieho procesu a ich vplyv na rozvoj komplexnej informačnej gramotnosti a vyššej informatickej kultúry – a to v národnom alebo medzinárodnom kolektíve.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Obsah nosných tém jadra znalostí v študijnom programe študent získava splnením študijných povinností organizovaných do nasledujúcich línií: (a) študijná časť, (b) vedecká časť, (c) priama pedagogická činnosť, (d) dizertačná skúška a (e) dizertačná práca. 

Študijná časť
Jej ťažiskom je individuálne štúdium odbornej literatúry v odbore Teória vyučovania informatiky určenej školiteľom. Tento vedný odbor zahŕňa široký okruh teoretických otázok, súvisiacich s informatikou a jej odborovou didaktikou, s pedagogickým výskumom a metodo­lógiou vied, psychológiou a pedagogikou. 

Vedecká časť
Cieľom a náplňou vedeckej časti je úspešná realizácia dizertačného projektu. Táto časť doktorandského štúdia sa realizuje počas celého štúdia a tvorí jadro vlastného dizertačného projektu. Zvyčajne zahŕňa viaceré z nasle­dujúcich činností:  

 • identifikáciu a výskum spoločensky relevantného vedeckého problému z odboru Teória vyučovania informatiky,
 • prezentáciu svojich výsledkov na pôde školiaceho pracoviska a mimo neho,
 • spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých prác, akceptovateľných na domá­cich a zahraničných vedeckých podujatiach, konferenciách či seminároch,
 • publikovanie svojich výsledkov v domácich alebo zahraničných odborných periodikách,
 • účasť na riešení výskumných projektov,
 • vytvorenie a overenie študijného materiálu, vývoj metodiky pre školenie učiteľov z praxe a pod.,
 • získanie Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov alebo ekvivalentného grantu,
 • aktívnu účasť na ŠVK pre 3. stupeň štúdia, resp. vedenie práce ŠVK študenta v 1. alebo 2. stupni štúdia,
 • účasť na organizovaní vedeckého podujatia a pod.  

Priama pedagogická činnosť

Spravidla sa odohráva na školiacom pracovisku v rozsahu 4 hodiny týždenne. Doktorand vedie niektoré časti odborných cvičení poslucháčov 1. a 2. stupňa štúdia v rámci študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov – Informatika, prípadne príbuzných študijných programov, na základe odporúčania svojho školiteľa a súhlasu garanta študijného programu. Za pedagogickú činnosť možno považovať aj lektorovanie na školení učiteľov z praxe, tútorovanie v e learningovom kurze a pod.

Dizertačná skúška

Dostatočnosť a vhodnosť dizertačného projektu posudzuje komisia dizertačnej skúšky, ktorá zhodnotí hĺbku a rozsah znalostí doktoranda. Dizertačná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná práca k dizertačnej skúške musí obsahovať aj tézy, čiže projekt dizertačnej práce, s jasne formulovaným dizajnom výskumného projektu. Dizertačná skúška musí preukázať, že doktorand sa vie na vedeckej úrovni orientovať v skúmanej problematike, dokáže formulovať problémy a stanoviť validné postupy na ich riešenie.

Vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce

Vypracovanie, obsah a formu dizertačnej práce konzultuje doktorand so svojím školiteľom. Za dizertačnú prácu je možné považovať aj súhrn publikovaných doktorandových článkov doplnený úvodom a zhrnutím dosiahnutých výsledkov. Pri jej obhajobe potom musí doktorand preukázať schopnosť samostatne získavať, rozvíjať a uplatňovať teoretické a praktické poznatky v odbore Teória vyučovania informatiky.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

 • Vyučovanie programovania (denné štúdium)
  Teaching programming
  (školiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.)
 • Umelá inteligencia v školskej informatike (denné štúdium)
  Artificial intelligence in school informatics
  (školiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.)
 • Rozvoj informatického myslenia a tvorivosti pomocou edukačnej robotiky v kontexte zmiešaného vzdelávania (denné štúdium)
  Developing computational thinking and creativity through educational robotics in the context of blended learning
  (školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.)
 • Rozvoj algoritmického myslenia nevidiacich študentov vyššieho sekundárneho vzdelávania (denná alebo externá forma)
  Development of algorithmic thinking of upper secondary blind students
  (školiteľ: doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.)
 • Umelá inteligencia ako atraktívna téma pre študentov sekundárneho vzdelávania (denné a externé štúdium)
  Artificial inteligence as an attractive topic for secondary students
  (školiteľ: doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.)
 • Programovacie koštrukty vo výučbe programovania na 1. stupni ZŠ (denné štúdium)
  Programming constructs in programming at primary level
  (školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.)
 • Posilnenie schopnosti tvorby príprav vyučovacích hodín budúcich učiteľov s dôrazom na argumentáciu implementovaním digitálnych technológií (denné štúdium)
  Enhancing pre-service teachers design capacity in terms of argumentation by using digital technologies
  (školiteľ: doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.)
 • Vyučovanie programovania v sekundárnom vzdelávaní (denné štúdium)
  Teaching programming in secondary school
  (školiteľ: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.)

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác