Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Teória vyučovania informatiky

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Informatika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Mgr. Karolína Miková, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Charakteristika študijného programu

Doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovania informatiky je prirodzenou reakciou na mimoriadny nárast záujmu rozvinutých vzdelávacích systémov o adekvátny rozvoj moderného informatického myslenia a poznania žiakov, a to už od primárneho vzdelávania a s jasným rozlíšením rozvoja vlastnej informatiky a komplexnej digitálnej gramotnosti. Svojim tretím stupňom má Teória vyučova­nia informatiky poskytnúť vedecké vzdelanie potrebné pre výskum v oblasti vyučovania informatiky a rozvoja informatického myslenia. Má pripraviť odborníkov pre samostatnú tvorivú prácu a edukačný výskum vzdelávacích prostredí, inovatívnych pedagogických intervencií a bádateľsky orientovaných nástrojov. Má kvalifikovane rozvinúť potenciál absolventov v hľadaní a overovaní konštruktivistických didaktických foriem, metód a potrieb školskej informa­tiky vo všetkých stupňoch vzdelania. Absolventi tohto odboru dokážu projektovať, skúmať a vyhodnocovať kon­cepcie vyučovania informatiky, dokážu navrhovať, implementovať a analyzovať inovácie vzdelávacieho obsahu, transformovať všeobecné vzdelávacie ciele do konkrétnych obsahov a kvalifikovane posudzovať ich vývinovú primeranosť a efektívnosť, nachádzajú cesty na implementáciu príležitostí na rozvoj tvorivosti a humanizácie vzdelávania v priestore informatického vzdelávania.

Absolvent predkladaného študijného programu:

 • ovláda základy modernej pedagogiky a psychológie, najmä tie, ktoré súvisia s vyučovaním na základných a stredných školách a s teóriu svojho odboru,
 • získa moderné metodologické vedomosti o teórii vyučovania informatiky,
 • osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedeckého formulovania problémov, naučí sa prezento­vať získané výsledky, a to aj na medzinárodnej úrovni,
 • dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, získa schopnosť tvoriť a pedagogicky skúmať prostre­dia, nástroje, formy a metódy školskej informatiky vo všetkých stupňoch vzdelania (vrátane celoži­votného vzdelávania),
 • nájde uplatnenie v profesiách súvisiacich s vyučovaním informatiky (na všetkých stupňoch vzdelávania) a s výskumom v Teórii vyučovania informatiky,
 • dokáže viesť menšie kolektívy vedeckých a výskumných pracovníkov a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia výskumných problémov,
 •  dokáže navrhovať, implementovať, testovať a analyzovať nové koncepcie vyučovania informatiky a rozvoja algoritmického myslenia,
 • je schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania,
 • dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, etické a ekonomické aspekty svojej profesie.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program Teória vyučovania informatiky pozostáva z troch hlavných častí (línií) – študijnej, vedeckej a pedagogickej (pod názvom ďalšie aktivity) a prebieha podľa individuálneho študijného plánu zostaveného školiteľom a schváleného Radou študijného programu Teória vyučovania informatiky. V rámci študijnej časti je zaradené individuálne štúdium literatúry súvisiacej s témou dizertačnej práce. Výber tejto literatúry prebieha v rámci konzultácií študenta, školiteľa a garanta štúdia. Detailnejšie o každej z týchto častí píšeme nižšie, po vlastnom študijnom pláne.

Povinne voliteľné predmety predstavujú rozvoj vedomostí študenta v oblastiach širších, než je zameranie vlastnej témy dizertačnej práce. Cieľom skladby povinne voliteľných predmetov je umožniť študentom v spolupráci s vyučujúcimi týchto predmetov rozvinúť svoje schopnosti orientovať sa v súčasných teóriách súvisiacich s Teóriou vyučovania informatiky, rozvinúť spôsobilosti porozumieť vedeckým článkom z oblasti, klásť si vhodné výskumné otázky a formulovať primerané, ambiciózne a dizertabilné výskumné problémy. Študent si vyberá zo širšej ponuky predmetov, minimálne však musí v tejto skupine predmetov získať 42 kreditov. Očakáva sa, že tieto predmety absolvuje v prvých štyroch semestroch štúdia. Každý z predmetov je realizovaný formou trojhodinového kurzu, ktorý je doplnený samostatnou prácou študentov s vedeckou literatúrou a prácou v školách alebo špecializovaných učebniach našej katedry. Výberom predmetov je zabezpečený rozvoj študenta v oblasti informatiky a informatického vzdelávania, rozvoj v plánovaní metód a organizač­ných foriem vzdelávania a metodológii vied o výchove, v pedagogickej diagnostike, didaktickej analýze učiva, príprave učebných textov a ďalších (napr. softvérových) vzdelávacích prostredí, metodických materiálov, a tiež v oblasti súčasného edukačného výskumu v školskej informatike.

Začiatkom 4. semestra študent odovzdáva písomnú prácu k dizertačnej skúške a v priebehu tohto semestra prácu obhajuje, a tiež absolvuje dizertačnú skúšku. Od piateho semestra sa študent primárne zameriava na svoju vedeckú prácu. Obhájením plánov výskumu prezentovaných v písomnej práce k dizertačnej skúške je pripravený realizovať svoj výskumný zámer, a to vhodne zvolenou metódou či dizajnom výskumu. V spolupráci so školiteľom a s ďalšími pracovníkmi a kolegami prezentuje čiastkové výsledky práce pred odbornou verejnosťou. Podmienka na minimálny počet kreditov 42 v tomto bloku zaručuje, že študent získa skúsenosti aj s prezentovaním čiastkových výsledkov svojej práce ústnou i písomnou formou pred domácim i medzinárodným publikom.

Uplatnenie absolventov

Absolventi nášho študijného programu našli uplatnenie ako vysokoškolskí učitelia, najmä ako didaktici informatiky zapojení do prípra­vy budúcich učiteľov (napr. na PF UPJŠ v Košiciach, FPV UKF v Nitre, FMFI UK v Bratislave, PF TU v Trnave či FEL ČVUT v Prahe), ďalej ako inovatívni a širokou informatickou komunitou akceptovaní učitelia informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ, riaditelia škôl, spolupracovníci ŠPÚ, zamestnanci v rôznych inštitúciách zameraných na neformálne vzdelávanie alebo vzdelávanie dospelých a pod.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 1025,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 1 194 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025

 • Umelá inteligencia ako atraktívna téma pre študentov sekundárneho vzdelávania
  (denné alebo externé štúdium)
  (školiteľka: doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.)
 • Programovacie koštrukty vo výučbe programovania na 1. stupni ZŠ
  (denné štúdium)
  (školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.)
 • Informatika na ZŠ a rozvoj štrukturálneho myslenia
  (školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.)
 • Hodnotenie tímovej práce vo vyučovaní informatiky
  (školiteľka: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.) 
 • Analýza vyučovacích hodín matematiky a informatiky v rámci zvyšovania odbornosti pedagógov
  (školiteľka: doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.)
 • Vyučovanie programovania v sekundárnom vzdelávaní
  (denné štúdium)
  (školiteľka: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.)

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác