Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Teória vyučovania fyziky

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Spolugaranti: 

doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.
doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Nadväzuje na študijné programy: 

magisterský študijný program Učiteľstvo fyziky v kombinácii

Charakteristika študijného programu

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru fyzika, študijného programu Teória vyučovania fyziky je schopný samostatnej vedeckej práce v odbore. Disponuje najmä nasledovnými charakteristikami:

 • Má rozsiahle vedomosti z viacerých oblastí fyziky a vied o učení sa (pedagogiky, edukačnej psychológie), ktoré vie použiť ako východiská pre návrh a realizáciu výskumu a vývoja a vytvárania nového poznania v oblastiach procesov formálneho, neformálneho i informálneho fyzikálneho vzdelávania.
 • Pozná vybrané oblasti histórie teórie fyzikálneho vzdelávania, metodológie pedagogiky a edukačnej psychológie a vybrané smery súčasného vývoja v týchto oblastiach.
 • Má praktické skúsenosti s vedeckou prácou v oblasti vied o učení sa (edukačná psychológia, pedagogika) a pozná konkrétne vedecké metódy výskumu v oblasti fyziky.
 • Je schopný formulovať oblasti výskumu, výskumné otázky, hypotézy a stratégie výskumu v oblasti procesov fyzikálneho poznávania žiakov základnej a strednej školy, a tiež študentov bakalárskeho stupňa vysokých škôl.
 • Pozná normy, princípy a metódy vedeckej práce v oblasti pedagogického výskumu.
 • Je schopný efektívne komunikovať s odborníkmi vo viacerých špecifických oblastiach fyziky. Pri tejto komunikácii vie používať odbornú terminológiu.
 • Je schopný efektívne komunikovať s odborníkmi z pedagogiky, edukačnej psychológie a sociológie. Pri tejto komunikácii vie používať odbornú terminológiu.
 • Je spôsobilý viesť vedeckú komunikáciu minimálne v jednom svetovom jazyku.
 • V rámci svojho výskumu dokáže efektívne komunikovať s učiteľmi a žiakmi základných a stredných škôl.
 • Je schopný prezentovať vybrané výsledky výskumu učiteľom fyziky a ďalších prírodovedných predmetov, ako aj odborníkom z oblasti manažmentu základných a stredných škôl.
 • Je schopný komunikovať fyzikálne poznanie a procesy fyzikálneho poznávania laickej verejnosti.
 • Je schopný metodicky podporovať učiteľov v praxi, ako aj podporovať ich v profesijnom a osobnostnom rozvoji.
 • Pri práci zohľadňuje spoločenské, vedecké, etické, ekonomické, právne, ako aj environmentálne aspekty svojej práce.
 • Má skúsenosti s prezentáciou procesov a výsledkov svojej práce pred odbornou komunitou na Slovensku aj v zahraničí.
 • Disponuje kvalifikáciou na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ (strednej a/alebo základnej školy).

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program Teória vyučovania fyziky je tvorený troma hlavnými časťami – študijnou, vedeckou a pedagogickou a prebieha podľa individuálneho študijného plánu zostaveného školiteľom a schváleného Radou študijného programu.

V rámci študijnej časti je zaradené individuálne štúdium literatúry súvisiacej s témou dizertačnej práce. Výber tejto literatúry prebieha v rámci konzultácií študenta a školiteľa.

Študent má za povinnosť zdokonaliť svoje schopnosti komunikovať, písomne i ústne, v anglickom jazyku a spravidla absolvuje kurz anglického jazyka pre doktorandov v rozsahu spravidla 2 semestre (minimálne 1 semester), ktorý je realizovaný na viacerých úrovniach vstupných vedomostí.

Povinne voliteľné predmety predstavujú rozvoj vedomostí študenta v oblastiach širších, než je zameranie témy dizertačnej práce. Cieľom skladby povinne voliteľných predmetov je umožniť študentom v spolupráci s vyučujúcimi týchto predmetov rozvinúť svoje schopnosti orientovať sa v súčasných teóriách súvisiacich s Teóriou vyučovania fyziky, rozvinúť spôsobilosti porozumieť vedeckým článkom z oblasti, klásť si otázky a formulovať výskumné problémy. Študent si vyberá minimálne 5 predmetov z ponuky približne dvojnásobného množstva predmetov. Očakáva sa, že študent absolvuje tieto predmety v prvých štyroch semestroch štúdia. Každý z týchto predmetov je realizovaný formou 3 hodinového kurzu, k tomu samostatnou prácou študentov s vedeckou literatúrou a prácou v laboratóriách školskej fyziky. Výberom predmetov je zabezpečený rozvoj študentov v oblasti teórií prírodovedného vzdelania a vzdelávania, rozvoj v plánovaní metód a organizačných foriem vzdelávania a metodológii vied o výchove, v pedagogickej diagnostike, didaktickej analýze fyzikálneho učiva, príprave učebných textov a ďalších multimediálnych digitálnych vzdelávacích objektov, metodických materiálov a tiež populárnovedeckých článkov, a tiež v oblasti súčasného fyzikálneho výskumu.

Začiatkom 4. semestra študent odovzdáva písomnú prácu k dizertačnej skúške a v priebehu tohto semestra prácu obhajuje a absolvuje dizertačnú skúšku. Od 5. semestra sa študent zameriava na svoju vedeckú prácu. Obhájením plánov výskumu prezentovaných v písomnej práce k dizertačnej skúške je študent pripravený realizovať tieto plány. V spolupráci so školiteľom a s ďalšími pracovníkmi a spolužiakmi prezentuje čiastkové výsledky práce pred odbornou verejnosťou. Podmienka pre minimálny počet kreditov v tomto bloku zaručuje, že študent získa skúsenosti s prezentovaním čiastkových výsledkov svojej práce ústnou i písomnou formou pred domácim i medzinárodným publikom. Pedagogické schopnosti študenta sú rozvíjané jeho zapojením do výučby na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Priama pedagogická činnosť študenta je spravidla realizovaná od 1. po 7. semester štúdia, v rozsahu 4 h. týždenne. Dizertačnú prácu študent odovzdáva spravidla v polovici 8. semestra.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu našli uplatnenie ako vysokoškolskí učitelia, ako vedúci pracovníci na stredných a základných školách, na ŠPÚ. Niektorí absolventi našli uplatnenie aj vo vzdelávaní dospelých v organizáciách mimo školstva.

Absolventi študijného programu Teória vyučovania fyziky sú uplatniteľní aj v organizáciách realizujúcich výskum a vývoj v oblastiach formálneho a neformálneho fyzikálneho, prírodovedného a technického vzdelávania. Takýmito organizáciami sú napríklad organizácie priamo riadené Ministerstvom školstva (ŠPÚ, MPC, NÚCEM, CVTI, ŠIOV), organizácie poskytujúce vzdelávanie učiteľov v praxi, vysoké školy prírodovedných a technických smerov, organizácie poskytujúce neformálne a informálne vzdelávanie širokej verejnosti, centrá pre školenia zamestnancov v priemyselných podnikoch.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 1025,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 1 194 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025

 • Aktualizácia vybraných teórií fyzikálneho vzdelávania využitím výsledkov edukačných neurovied
  (školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.)
 • Účinné a efektívne využitie senzora sily vo fyzikálnom vzdelávaní žiakov vo veku 12 až 17 rokov
  (školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.)
 • Kognitívne procesy a ich význam pri príprave žiakov na fyzikálne súťaže
  (školiteľka: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.)
 • Posilnenie predmetového a koherentného rozmeru plánovania vyučovacích hodín budúcich učiteľov matematiky a fyziky
  (školiteľka: doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.)
 • Fyzikálne vzdelávanie v odbornej príprave budúcich lekárov
  (školiteľka: doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.)
 • Neformálne vzdelávanie ako výskumné laboratórium
  (školiteľka: doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.)

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác