Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Teória vyučovania fyziky

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika
(Teória vyučovania fyziky - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy: 

magisterský študijný program Učiteľstvo fyziky v kombinácii

Charakteristika študijného programu

Doktorandské štúdium v teórii vyučovania fyziky, tak ako každé iné doktorandské štúdium, je vedeckou prípravou a teda doktorand po jeho absolvovaní bude schopný samostatne vedecky pracovať v teórii vyučovania fyziky. Absolventi ovládajú poznatky z metodológie a metodiky výskumu v teórii vyučovania fyziky a v príbuzných odboroch. Rozumejú a chápu podstatné fakty, princípy a teórie týkajúce sa vyučovacieho procesu a procesu neformálneho a informálneho prírodovedného vzdelávania, používajú pojmy súvisiace s týmito oblasťami. Poznajú vybrané smery rozvoja teórie vyučovania fyziky vo svete. Absolventi sú schopní tvorivo využívať znalosti na identifikovanie, analyzovanie a riešenie problémov v prírodovednom vzdelávaní. Dokážu samostatne reflektovať a sebareflektovať prácu v teórii vyučovania fyziky a kvalifikovane posudzovať jej kvalitu a efektívnosť. Sú schopní kooperovať s učiteľmi prírodovedných predmetov z praxe, s pracovníkmi venujúcim sa všetkým oblastiam školy (napr. edukačná psychológia, sociológia), ako aj s pracovníkmi z fyzikálneho výskumu (na úrovni popularizácie výsledkov fyzikálneho výskumu).

Čo vás čaká v študijnom programe?

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu školiteľ zostaví individuálny plán a predloží ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti, ktoré sú doplnené predmetmi všeobecnej časti a pedagogickej časti.

Poznanie študentov v oblasti teórií prírodovedného vzdelania a vzdelávania, plánovaní, metód a organizačných foriem vzdelávania a metodológii vied o výchove, pedagogickej diagnostike je rozvíjané najmä v predmetoch Modelovanie vo vyučovaní fyziky, Technika školského experimentu. Toto poznanie je ďalej rozvíjané smerom k didaktickej analýze fyzikálneho učiva, príprave učebných textov a ďalších multimediálnych digitálnych vzdelávacích objektov, metodických materiálov a tiež populárnovedeckých článkov v predmete Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokumentov.

Predmety Experimentálna fyzika a Vybrané kapitoly z modernej fyziky sú zamerané na rozvoj schopností študentov reflektovať nové fyzikálne poznatky, uplatňovať metakognitívne prístupy a aplikovať teórie prírodovedného vzdelávania. Dôležitou súčasťou študijnej časti je aj predmet Pedagogický experiment a jeho vyhodnotenie, venuje sa najmä pedagogickej diagnostike na úrovni vzdelávacieho systému, zároveň však dáva študentom nástroje pre úspešnú prácu vo vedeckej časti programu a pre komunikáciu s odborníkmi z príbuzných, najmä pedagogických, psychologických a sociologických oblastí.

Vo vedeckej časti študenti realizujú výskum v oblasti vybraného vedeckého problému z odboru teória vyučovania fyziky, pričom realizujú všetky relevantné štandardy a procedúry vedeckého výskumu a aplikujú metódy teórie vyučovania fyziky a príbuzných odborov.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

 • Aplikácia vybraných prístupov matematizácie do fyzikálneho vzdelávania na základnej škole
  (školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.) 
 • Analysis of selected approaches to mathematization in physics education at lower secondary school
  (školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.)
 • Rozvíjanie kritického myslenia ako súčasť vyučovania fyziky na strednej škole
  (školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.)
 • Posilnenie predmetového a koherentného rozmeru plánovania vyučovacích hodín budúcich učiteľov matematiky
  (školiteľ: doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.) 
 • Neformálne vzdelávanie ako výskumné laboratórium 
  (školiteľ: doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.)
 • Non-Formal Education as a Research Laboratory 
  (školiteľ: doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.)

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce). 

Autoreferáty dizertačných prác