Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Matematika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Matematika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Ján Filo, CSc.

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Matematika; v prípade tém z diskrétnej matematiky aj na magisterský študijný program Informatika

Charakteristika študijného programu

Hlavným cieľom programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Matematika je pripraviť študentov na samostatnú vedeckú alebo vývojovú prácu v akademickom prostredí, prípadne vo vysoko vedecky špecializovaných firmách. Absolvent doktorandského študijného programu Matematiky má hlboké vedomosti z jednej z kľúčových oblastí matematiky: diskrétnej matematiky, matematickej analýzy alebo numerickej matematiky na úrovni súčasného stavu svetového výskumu, ovláda vedecké metódy výskumu a tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi. Vie analyzovať neštandardné problémy z rôznych vedných oblastí a navrhovať ich diskrétne alebo spojité matematické modely. Dokáže samostatne vedecky pracovať a prezentovať výsledky svojej výskumnej práce na domácich aj zahraničných vedeckých konferenciách. Je schopný viesť odborný tím, sledovať najnovší vývoj vo svojej oblasti a celoživotne si dopĺňať vedomosti na úrovni súčasného stavu vo svete. Dokáže tiež navrhnúť virtuálne experimenty prostredníctvom matematického modelovania a má schopnosť ich interpretácie.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Individuálny študijný plán sa skladá z troch častí: študijnej, vedeckej a doplnkovej.

Študijná časť

Ťažiskom študijnej časti je individuálne štúdium literatúry určenej školiteľom. V rámci študijnej časti programu musí študent úspešne absolvovať aj povinne voliteľné predmety s minimálnou hodnotou 40 kreditov. Ďalšou súčasťou štúdia je aktívna účasť na pravidelných vedeckých seminároch, ktorých výber pre doktoranda určí školiteľ. Zároveň súčasťou hodnotenia doktoranda môže byť jeho účasť na domácich a medzinárodných konferenciách a letných/zimných školách.

Vedecká časť 

Náplňou vedeckej časti je vypracovanie dizertačnej práce. Práca by mala dokladať doktorandovu pripravenosť vedecky pracovať tým, že prinesie buď originálny matematický výsledok alebo originálnu aplikáciu matematickej teórie vo vybranej vednej disciplíne ako napr. fyzika, informatika alebo biomatematika. Výsledok práce by mal byť publikovateľný v recenzovanom vedeckom časopise z oblasti matematiky alebo predmetnej oblasti jej aplikácie.

Dizertačná skúška

Dostatočnosť a vhodnosť študijného plánu posudzuje komisia dizertačnej skúšky, ktorá zhodnotí hĺbku a rozsah znalostí doktoranda. Komisiu menuje dekan FMFI na návrh garanta a školiteľa v súlade so študijným poriadkom FMFI. Súčasťou skúšky je prednesenie projektu dizertačnej práce, v ktorom doktorand oboznámi komisiu so zámermi svojej práce, resp. s už dosiahnutými výsledkami. Projekt dizertačnej práce doktorand predkladá písomne. Projekt posudzuje aspoň jeden oponent, ktorý je súčasne členom komisie pre dizertačnú skúšku.

Vypracovanie dizertačnej práce

Doktorand vypracuje dizertačnú prácu v termíne, ktorý je stanovený pre daný typ štúdia, t.j. 4 roky pre dennú formu, ktorú navrhujeme. Vypracovanie, obsah a formu dizertačnej práce konzultuje doktorand so svojím školiteľom. Za dizertačnú prácu je možné považovať aj súhrn publikovaných doktorandových článkov doplnený úvodom a zhrnutím dosiahnutých výsledkov.

Obhajoba dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce prebieha pred komisiou, ktorej zloženie určí dekan FMFI na návrh garanta doktorandského štúdia Matematika. Prácu posudzujú traja vedeckí oponenti.

Pedagogická činnosť

Študijný plán je možné doplniť výberovými predmetmi. V prípade študentov dennej formy štúdia pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok.

Študijný plán sa skladá z bloku povinných predmetov, bloku povinne voliteľných predmetov a bloku výberových predmetov. Medzi povinné a povinne voliteľné sú zaradené predmety, ktoré tvoria jadro daného študijného odboru a zároveň profilujúce predmety napĺňajúce nami stanovený profil absolventa.

Uplatnenie absolventov

Pravidlá prijímania študentov na doktorandské štúdium čistej matematiky sú nastavené tak, že prijímaní študenti sú hneď považovaní za zamestnancov príslušných katedier a úspešne skončení doktorandi sú tak kvalitní, že s uplatniteľnosťou doma alebo v zahraničí problém doteraz nemali. Vyplýva to zo skutočnosti, že sa jedná o veľmi malý počet študentov a štúdium môžu zvládnuť len tí najlepší absolventi magisterského štúdia, ktorých navyše vo výbere potvrdzuje aj ich budúci školiteľ.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 1025,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 1 194 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025

 • Inferencia stochastickej dynamiky v biologických procesoch
  (školiteľka: Mgr. Katarína Boďová, PhD.)
 • Propagácia vĺn variantov patogénov v epidemiologických modeloch
  (školiteľ: doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.) 
 • Asymptotické vlastnosti riešení diferenciálnych rovníc
  (školiteľ: RNDr. Michal Pospíšil, PhD.)
 • Kombinatorické vlastnosti algebraicky definovaných grafov
  (školiteľ: prof. RNDr. Robert Jajcay, DrSc.)
 • Vlastnosti primitívnych grúp permutácií
  (školiteľ: doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.)
 • Analýza konvergencie schém vyšších rádov v dynamike stlačiteľných tekutín
  (školiteľka: Dr. Hana Šmitala Mizerová)

Štúdium doktorandského študijného programu Matematika je fakultou ponúkané od ak. roka 2022/2023. V minulosti mu predchádzali tri študjné programy - Diskrétna matematika, Matematická analýza a Numerická analýza a vedecko-technické výpočty. Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce).