Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

11. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  14. marca 2016 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Návrh dekana na vymenovanie prodekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Informácia o metodike delenia finančných prostriedkov na odborné katedry pre rok 2016.
  (ústne informuje: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2016 do 31. mája 2018.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 7. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 8. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 9. Rôzne.
 10. Záver.