Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

12. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  25. apríla 2016 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň B

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Dodatok č. 1 k Zásadám rigorózneho konania na FMFI UK.
  (písomne prekladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Prehľad čerpania dotačných a nedotačných finančných prostriedkov za rok 2015.
  (písomne prekladá: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre hospodárenie a rozvoj)
 5. Rozpočet FMFI UK na rok 2016.
  (písomne prekladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Rozdelenie dotácie pracoviskám fakulty na rok 2016.
  (písomne prekladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Informácie vedenia FMFI UK a otázky na vedenie FMFI UK.
 8. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 9. Rôzne.
 10. Záver.