Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

18. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  29. mája 2017 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2016.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2016.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2018/2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Návrh dekana na
  a. odvolanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov,
  b. vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 9. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 10. Rôzne.
 11. Záver.

Dodatočne zaradený bod programu zasadnutia:

 • Vytvorenie pracovnej pozície vysokoškolského učiteľa na Katedre telesnej výchovy a športu