Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

19. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  16. októbra 2017 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Priebežné čerpanie dotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.09.2017.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre hospodárenie a rozvoj)
 4. Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 6. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 7. Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2017.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 8. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 9. Doplňujúca voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK.
 10. Rôzne.
 11. Záver.