Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

10. (mimoriadne) zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  15. februára 2016 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň B

 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Stanovisko AS FMFI UK k prebiehajúcemu štrajku učiteľov.
  4. Rôzne.
  5. Záver.

 

Podľa čl. 19 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK sa mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK koná s programom uvedeným na pozvánke. Program mimoriadneho zasadnutia nie je možné meniť alebo dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje.