Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

23. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  28. mája 2018 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2017.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2017.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Rozpočet FMFI UK na rok 2018.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov na odborné katedry.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Štipendijný poriadok FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK pre akademický rok 2019/2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Návrh dekana na
  a) odvolanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov,
  b) vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 11. Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1.7.2017 do 31.5.2018.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 12. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 13. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 14. Rôzne.
 15. Záver.