Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

4. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. januára 2015 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Návrh dekana na vymenovanie prodekanov FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK.
 5. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 6. Informatívne správy o príprave nových vnútorných predpisov fakulty:
  1. Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK,
  2. Rokovací poriadok Akademického senátu FMFI UK,
  3. Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 7. Rôzne.
 8. Záver.

Dodatočne predložený materiál: