Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ustanovujúce zasadnutie AS pre 8. volebné obdobie (2014 - 2018)

Deň konania zasadnutia:  9. júna 2014 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Informácia predsedov volebných komisií o priebehu a výsledkoch riadnych volieb do AS FMFI UK.
  zápisnica zamestnaneckej volebnej komisie
  zápisnica študentskej volebnej komisie
 4. Správa Mandátovej komisie AS FMFI UK o overení platnosti voľby členov AS FMFI UK.
 5. Voľba predsedu AS FMFI UK.
 6. Voľba podpredsedov AS FMFI UK.
 7. Voľba podpredsedu študentskej komory AS FMFI UK.
 8. Voľba predsedov stálych komisií AS FMFI UK.
 9. Voľba členov Mandátovej komisie AS FMFI UK.
 10. Rôzne.
 11. Záver.

 

 

Podľa čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK program ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK nie je možné meniť a dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje.