Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

2. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  20. októbra 2014 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.09.2014.
  (písomne predkladajú: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre hospodárenie a rozvoj a PaedDr. Martina Sandanusová, PhD., tajomníčka FMFI UK)
 4. Návrh školného a vybraných poplatkov na FMFI UK pre akademický rok 2015/2016.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., prodekanka pre pregraduálne štúdium)
 5. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Prevádzkové poriadky pracovísk fakulty:
  1. Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK,
  2. Prevádzkový poriadok Výpočtového centra FMFI UK,
  3. Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK Modra-Piesok,
  4. Prevádzkový poriadok Detašovaného pracoviska Turany.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK.
 8. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 9. Voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK.
 10. Rôzne.
 11. Záver.