Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

17. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  10. apríla 2017 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Rozpočet FMFI UK na rok 2017.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Rozdelenie dotácie pracoviskám fakulty na rok 2017.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúce návrhy
 6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  Pripomienky Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK k NPRVV (Učiace sa Slovensko)
  Závery zo študentského Konventu UK 2017
 8. Rôzne.
 9. Záver.