Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

16. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  13. marca 2017 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Prehľad čerpania dotačných a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov za rok 2016.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre hospodárenie a rozvoj)
 4. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Dodatok č. 2 k Zásadám rigorózneho konania na FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Konkretizácia dlhodobého zámeru FMFI UK na rok 2017.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2017 do 31. mája 2019.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 8. Vyjadrenie AS FMFI UK k spájaniu mena fakulty s vyhlásením NEF Hospodárskeho klubu.
 9. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 10. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 11. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu FMFI UK.
 12. Rôzne.
 13. Záver.