Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

9. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. októbra 2016 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Návrh dekana na vymenovanie prodekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.09.2015.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre hospodárenie a rozvoj)
 5. Návrh školného a vybraných poplatkov na FMFI UK v akademickom roku 2016/2017.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Rôzne.
 9. Záver.