Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

20. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  20. novembra 2017 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Dodatok ku Kritériám pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2018/2019.
  (písomne predkladá: RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre pregraduálne štúdium)
 4. Dodatok č. 5 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2018/2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Návrh dekana na
  a. odvolanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov,
  b. vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Prevádzkové poriadky pracovísk fakulty:
  a. Prevádzkový poriadok Centra projektovej podpory FMFI UK,
  b. Prevádzkový poriadok Dekanátu FMFI UK,
  c. Prevádzkový poriadok Vývojového laboratória FMFI UK,
  d. Prevádzkový poriadok Správy budov FMFI UK,
  e. Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúce návrhy
 10. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 11. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 12. Rôzne.
 13. Záver.