Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

5. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  9. marca 2015 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú komoru.
 4. Dodatok č. 1 k Metodike delenia finančných prostriedkov na odborné katedry.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Návrh dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK.
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 9. Rokovací poriadok Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 10. Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie 2015 - 2017.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 11. Voľba členov Volebnej komisie fakulty.
 12. Rôzne.
 13. Záver.