Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

15. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  14. novembra 2016 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň B

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Priebežné čerpanie dotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.09.2016.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre hospodárenie a rozvoj)
 4. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Dodatok ku Kritériám pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2017/2018.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Návrh školného a vybraných poplatkov na FMFI UK pre akademický rok 2017/2018.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Návrh na reakreditáciu študijných programov FMFI UK (mEMM, mEOM, mFPE).
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Návrh dekana na
  a. odvolanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov,
  b. vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 11. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 12. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu FMFI UK.
 13. Rôzne.
 14. Záver.