Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

13. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  30. mája 2016 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2015.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2015.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2017/2018.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Návrh dekana na vymenovanie člena Vedeckej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za zamestnaneckú komoru.
 8. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 9. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 10. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu FMFI UK.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

Dodatočne predložený materiál: