Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

21. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. februára 2018 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Prehľad čerpania dotačných prostriedkov z fakultných fondov za rok 2017.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre hospodárenie a rozvoj)
 4. Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2017.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov na odborné katedry.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Prerokovanie akreditácie bakalárskeho študijného programu technická fyzika.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 9. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 10. Rôzne.
 11. Záver.