Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

3. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  1. decembra 2014 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Informácia Mandátovej komisie AS FMFI UK o kontrole mandátov členov AS FMFI UK.
  (ústne predkladá: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., predseda Mandátovej komisie AS FMFI UK)
 4. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Voľba kandidáta na funkciu dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.
  (prestávka)
 6. Rôzne.
 7. Záver.