Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

22. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. marca 2018 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Rozdelenie dotácie pracoviskám fakulty na rok 2018.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2018.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 6. Vyhlásenie riadnych volieb do
  a) Zamestnaneckej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie 1. 6. 2018 - 31. 5. 2022,
  b) Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie 1. 6. 2018 - 31. 5. 2020.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 7. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 8. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 9. Rôzne.
 10. Záver.