Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

7. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  1. júna 2015 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2014.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2014.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Rozpočet FMFI UK na rok 2015.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Rozdelenie dotácie pracoviskám fakulty na rok 2015.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2016/2017.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., prodekanka pre pregraduálne štúdium)
 8. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 9. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 10. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 11. Voľba a odvolanie členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK.
 12. Rôzne.
 13. Záver.