Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

8. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  21. septembra 2015 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Návrh dekana na
  1. odvolanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov,
  2. vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 5. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 6. Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. júna 2014 do 31. mája 2015. (písomne predkladá: Predsedníctvo AS FMFI UK)
 7. Voľba členov Volebnej komisie fakulty.
 8. Rôzne.
 9. Záver.